C2H5OH на глава от населението (2010)
Източник: СЗО | Свободно достъпни данни