Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy SERCE Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

« Wróć na stronę główną projektu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„PROMOCJA RÓWNYCH SZANS”

§1
Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:
  Projektodawca - Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE”
  Uczestnik/Uczestniczka – osoba biorąca udział w projekcie,
 2. Regulamin określa kryteria i zasady rekrutacji oraz warunki udziału uczestników projektu realizowanego przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE” z siedzibą przy ul. Powstańców 70/3, 41-500 Chorzów zwanego dalej Beneficjentem na podstawie oferty nr 1938
 3. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie.
 4. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 5. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie projektodawcy.
 6. Uczestnictwem w projekcie objętych zostanie 150 beneficjentów - członków ,pracowników, wolontariuszy stowarzyszeń ,fundacji działających na rzecz integracji społecznej z województwa śląskiego. Minimum z 15 organizacji. Maksymalnie 10 osób z danej organizacji.
 7. Projekt realizowany jest od 01.07.2014r do 30.06.2016r
 8. Celem projektu jest promowanie aktywnej integracji społecznej poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej w aktywne działanie.
 9. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:
  1. coaching - dla 150 osób średnio po 3 godziny
  2. warsztaty motywacyjno-integracyjne - średnio 120 godzin szkoleń, 8 warsztatów dla 150 UP
  3. dwie konferencje dla UP dotyczące aktywnej integracji
  4. szkolenia "Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym"
  5. doradztwo psychologiczne - indywidualnie po 2 godz na osobę.

§2
Status Uczestników/czek Projektu

 1. Uczestniczką/kiem projektu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. jest członkiem, pracownikiem, wolontariuszem stowarzyszenia, fundacji, działającej na polu integracji społecznej.
  2. działające na terenie województwa śląskiego.
 2. Do udziału w projekcie uczestnicy będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń
 3. Kandydat/ka na Uczestnika/czkę Projektu musi spełniać wymogi określone w § 2 pkt 1 na dzień przystąpienia do projektu tj. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

§3
Rekrutacja do Projektu

 1. Za przeprowadzenie rekrutacji Uczestniczek/ów do Projektu odpowiedzialny jest Koordynator oraz Pracownik biura projektu
 2. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły, do momentu zrekrutowania wszystkich 150 osób z minimum 15 stowarzyszeń wraz z listami rezerwowymi (+3 stowarzyszenia na liście rezerwowej). Informacja o zakończeniu rekrutacji będzie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej projektu.
 3. Projektodawca może wznowić proces rekrutacji w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie większej liczby organizacji.
 4. Warunkiem zgłoszenia się do projektu jest wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej projektodawcy w zakładce Projekt FIO
 5. Przesłany formularz zgłoszeniowy jest jedynie zgłoszeniem chęci uczestnictwa w Projekcie i nie przesądza o zakwalifikowaniu do projektu.
 6. Projektodawca poinformuje Kandydatów/ki o zakwalifikowaniu do projektu co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Powyższy zapis nie dotyczy osób, które zostaną zakwalifikowane do projektu z listy rezerwowej.
 7. Kandydaci/tki z list rezerwowych zostaną zaproszeni do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji lub niedopełnienia warunków uczestnictwa przez osoby wcześniej zakwalifikowane.

§4
Uczestnictwo w Projekcie

 1. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnicy/czki zobowiązani są podpisać deklarację uczestnictwa oraz przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu Uczestnik/czka zostanie wykluczony/a z udziału w Projekcie.
 3. Osoby przystępując do projektu są zobowiązane przedstawić oświadczenie, że są powiązane z organizacją lub fundacją
 4. Uczestnik/czka projektu zobowiązana/y jest do regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach przewidzianych dla niej/niego w projekcie, potwierdzanych każdorazowo podpisem na liście obecności. Dopuszcza się nieobecność wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach z ważnych przyczyn. Nieobecność nieuzasadniona powyżej 5 dni będzie skutkowała skreśleniem z listy uczestników projektu.
 5. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a informować Biuro Projektu lub organizatora zajęć o każdej nieobecności w trakcie udziału w projekcie przed prowadzonymi zajęciami. Informacja powinna zostać przekazana w formie e-mailowej, na adres 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3 lub telefonicznie 32 245 86 84 w godzinach od 9.00 do 18.00
 6. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Projektodawcy o wystąpieniu okoliczności skutkujących przerwaniem udziału w projekcie.

§5
Prawa Uczestnika Projektu

 1. Każdy uczestnik ma prawo do:
  1. wsparcia personelu projektu;
  2. zgłaszania uwag dotyczących form zajęć, spraw organizacyjnych, w których uczestniczy, bezpośrednio kierownika projektu lub Pracownikowi Biura Projektu projektu;
  3. otrzymania materiałów i innych pomocy dydaktycznych do zajęć;
  4. poczęstunku podczas zajęć, gdzie on przysługuje.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2014r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu.
 2. Projektodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz jego zapisów.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektodawcy chspserce.pl oraz w Biurze Projektu.
 4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu, które nie zostaną rozwiązane w wyniku negocjacji między stronami, będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

« Wróć na stronę główną projektu