Dönem : 21 Yasama Yılı : 2

T.B.M.M. (S. Sayısı : 380)

Harp Okulları Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe

Komisyonları Raporları (1/423)
T.C.

Başbakanlık

Kanunlar ve Kararlar 22.6.1999

Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.KKG/196-342/2695

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür.

Gereğini arz ederim.

Bülent Ecevit

Başbakan

1/733 Harp Okulları Kanunu Tasarısı

T.C.

Başbakanlık

Kanunlar ve Kararlar 9.3.1998

Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.KKG/101-1319/1129

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı BakanlarKurulunca 6.2.1998 tarihinde kararlaştırılan “Harp Okulları Kanunu Tasarısı” ile gerekçesi ile ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

MesutYılmaz

Başbakan

GENEL GEREKÇE

Harp okulları, lise eğitiminden sonra askerlikle ilgili fen ve sosyal bilimlerde; teknik ve akademik yükseköğretim ve eğitim yapan ve Türk Ordusuna sürekli olarak muvazzaf subay yetiştirmek için kurulmuş yüksek kültür ve eğitim müesseselerinden biridir.

Teknolojideki sürekli gelişim, kendisini harp ve muharebe alanlarında da hissettirmekte, harp silâh ve vasıtalarının değişmesi ile birlikte savaş tekniği de gelişmektedir. Dolayısıyla, eğitim müesseselerini de teknoloji ve bilim çağına uydurmak ve yeni ihtiyaçlara göre geliştirmek gerektiğine inanılmaktadır. İçinde bulunduğumuz çağın teknoloji ve iletişim çağı olması, gerek bilim ve teknolojide gerekse savunma sanayii alanında meydana gelen gelişmeler karşısında, günümüzün gelişen ve değişen askerlik anlayışı ve bu alanda yapılmak istenilen uygulamalar, fen ve teknik alanda kendini yetiştirmiş ve deneyime ulaşmış askerî personele olan ihtiyacı artırmaktadır. Günümüzde, muharebe sahasında görev alacak muvazzaf subayların bu niteliklere sahip olabilmeleri, harp okullarının eğitim ve öğretim programlarının fen, matematik ve teknik ağırlıklı olmasını ve aynı zamanda mevcut uygulamadan farklı olarak, üniversitelere eşdeğer bilimsel dal programlarının uygulanmasını da zorunlu kılmaktadır. Bu uygulama ile, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin takip edilerek bunlardan yararlanılmasının, keza eğitim-öğretim programlarının da yenilenmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

Halen yürürlükte bulunan 4.8.1971 tarihli ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanunu; harp okullarının kuruluş, görevleri, giriş şartları, öğretim ve eğitim süresi, okuldan çıkarılma, harp okulu öğretmenleri, öğrencilerin ihtiyaçları, öğretim üyelerinin ücretleri ve yönetmelikle düzenlenecek konular hakkında hükümler içermektedir. Söz konusu Kanunun 2 nci maddesinde; harp okullarının görevinin, Silahlı Kuvvetlerin, taktik, teknik ve idarî faaliyetlerini yeterlikle uygulayacak, askerî disipline, bilim ve beden yeterliklerine, askerî ve genel kültüre sahip, lisans düzeyinde ve müteakip safhalarda ihtisas öğretim ve eğitimini takip edebilecek nitelikte muvazzaf subay yetiştirmek olduğu belirtilmektedir. Ancak, bu hükme rağmen harp okulları, mevcut eğitim programları ve yapılanması itibariyle gerçek anlamda üniversitelere eşdeğer lisans eğitimi verememektedir. Harp okullarındaki eğitim-öğretimin üniversitelerde okutulan bilimsel dal programlarına eşdeğer olmaması nedeniyle, harp okulu mezunu subaylara verilen lisans diploması sadece askerî alanda geçerli olabilmiş; bu nedenle, harp okulları mezunları, birbuçuk yıl kadar lisans tamamlama eğitimine tâbi tutulma zorunluluğu ile karşılaşmışlardır. Bu bakımdan, harp okullarında temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilim dallarından birinde lisans düzeyinde eğitim verilmesini sağlayacak ve bu eğitim ve öğretimin yapılmasında, planlanmasında, programlanmasında ve düzenlenmesinde ana ilkeleri de belirleyecek şekilde yasal düzenlemeye gidilmesi artık kaçınılmaz olmuştur.

Belirtilen nedenlerle; teknoloji ve bilim alanındaki son gelişmeler karşısında, mevcut Harp Okulları Kanununun artık günümüz ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği düşünüldüğünden, anılan Kanun yerine geçmek üzere hazırlanan bu Tasarıda; harp okullarının amacı, bu okullarda yapılacak eğitim ve öğretimin esasları, harp okullarının teşkilâtı, görevleri, öğretim elemanlarının görevleri, akademik unvanları kazanmaları, atanmaları, çalışma esasları, yurtiçinde ve dışında görevlendirilmeleri, özlük hakları ile harp okullarına giriş şartları ve okuldan çıkarılma gibi konularda günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda ayrıntılı hükümlere yer verilmekte ve aynı zamanda harp okullarına bilimsel özerklik kazandırılmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. — Madde ile, Kanunun hangi amaçla düzenlendiği belirtilmekte; harp okullarındaki yüksek öğretimle ilgili ilkeler ile teşkilâtlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukların, eğitim-öğretim, araştırma ve yayım, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasların bu Kanunda yer aldığı ifade edilmektedir.

Madde 2. — Madde ile, bu Kanunun; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki harp okullarını, bunlara bağlı eğitim-öğretim kurumlarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsadığı belirtilmektedir.

Madde 3. — Madde ile; Kanunda geçen bazı kavram ve terimlerden neyin anlaşılması gerektiği hususlarına açıklık getirilerek, uygulamada doğabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 4. — Madde ile; harp okullarının amacının muvazzaf subay yetiştirmek olduğu vurgulanmakta, eğitim ve öğretimin bir bilim dalında lisans ve lisans üstü seviyede yapılacağı hükmüne yer verilmektedir. Böylelikle, mezun olan subaylara belli koşullarla lisans yaptığı dalda lisans üstü öğrenim yapma imkânı da getirilmektedir.

Madde 5. — Madde ile; harp okullarındaki eğitim ve öğretimin planlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında göz önünde bulundurulması gerekecek ana ilkeler belirtilmektedir.

Madde 6. — Madde ile; harp okullarının kadro ve kuruluşlarının ilgili kuvvet komutanlıklarınca hazırlanacağı ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanacağı hususuna yer verilmektedir.

Madde 7. — Madde ile, harp okullarının görevlerinin; temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilim alanlarından birinde lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip muvazzaf subay yetiştirmek ve ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyaç ve gerek görmesi halinde muvazzaf subaylara ve sivil kişilere, seçilen bilim dallarında lisans üstü eğitim ve öğretim sağlamak olduğu belirtilmektedir.

Madde 8. — Madde ile, harp okulları organlarının; Harp Okulu Komutanı, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, Dekan, Enstitü Başkanı, Bilimsel Denetleme Kurulu, Öğrenci Alay Komutanı ve Yüksek Disiplin Kurulu olduğu açıklanmaktadır.

Madde 9. — Madde ile; Harp Okulu Komutanının görevi ve sorumlu olduğu hususlar ile atanma şekli düzenlenmektedir.

Madde 10. — Madde ile, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun; Harp okulu Komutanı Başkanlığında Dekan, Enstitü Başkanı, Kurmay Başkanı, Öğrenci Alay Komutanı ve Bölüm başkanlarından oluştuğu belirtilmekte, ayrıca kurulun toplanma şekli ve görevleri konusunda düzenleme getirilmektedir.

Madde 11. — Madde ile; harp okulu organları arasında yer alan dekanın görev ve sorumluluğu ile atanma şekli belirlenmektedir.

Madde 12. — Madde ile; dekan yardımcılarının görev ve sorumluluğu ile atanma şekli belirlenmektedir.

Madde 13. — Madde ile; Enstitü Başkanının görev ve sorumlulukları ile atanma esasları düzenlenmektedir.

Madde 14. — Madde ile; harp okulu organlarından olan Bilimsel Denetleme Kurulunun yapısı, üyelerinin seçimi ve kurulun oluşturulması esasları açıklanmaktadır.

Madde 15. — Madde ile; Öğrenci Alay Komutanının görev ve sorumlulukları ile, atanma esasları belirlenmektedir.

Madde 16. — Madde ile; Yüksek Disiplin Kurulunun; Harp Okulu Komutanı başkanlığında, Dekan, Öğrenci Alay Komutanı, Kurmay Başkanı ve Disiplin Subayından oluştuğu ifade edilerek, bu kurulun görevleri açıklanmaktadır.

Madde 17. — Madde ile; harp okullarındaki öğretim elemanlarının hangi görevleri ifa ettikleri hususu düzenlenmektedir.

Madde 18. — Madde ile; yardımcı doçentliğe atanma esasları ve atamada aranacak şartların neler olduğu belirtilmektedir.

Madde 19. —Madde ile; doçentliğe atanmada aranacak şartlar ile atamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında düzenleme yapılmaktadır.

Madde 20. — Madde ile; profesörlüğe yükseltilmede ve atanmada aranacak şartlar ile atamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında ayrıntılı düzenleme yapılmaktadır.

Madde 21. —Madde ile; yabancı ülkelerde alınan doçentlik ve profesörlük unvanlarının kabul edilmesinin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 27 ve 28 inci maddeleri uyarınca üniversitelerarası kurulca karara bağlanacağı ifade edilmektedir.

Madde 22. —Madde ile; öğretim üyelerinin kazanmış oldukları akademik unvanların korunması ve kullanılmasına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Madde 23. —Madde ile; asker öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddinin 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde gösterilen rütbelerinin yaş haddi olduğu, yine general/amiral öğretim üyelerinden rütbe bekleme süresini tamamlamış olanların durumlarının nasıl değerlendirileceği ve ayrıca kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilen general/amiraller hakkında hangi hükümlerin uygulanacağı açıklanmaktadır.

Madde 24. — Madde ile; öğretim elemanlarının harp okulu dışına atanmalarına ve görevlendirilmelerine ilişkin esas ve usuller açıklanmaktadır.

Madde 25. — Madde ile; harp okullarında görev alacak öğretim görevlilerinin görevlendirilmeleri ile atama usul ve esasları düzenlenmiştir.

Madde 26. — Madde ile; harp okullarında görev alacak okutmanların görev süreleri ile atama usul ve esasları düzenlenmiştir.

Madde 27. — Madde ile; harp okullarında görev alacak öğretim yardımcılarının görevleri, görev süreleri ile atama usul ve esasları düzenlenmiştir.

Madde 28. — Madde ile; yabancı uyruklu öğretim elemanlarının harp okullarında sözleşmeli olarak çalıştırılmasına imkân sağlamak suretiyle öğretim elemanı ihtiyacının giderilmesi amaçlanmakta, ayrıca bu kişilerin çalıştırılmalarına ilişkin esas ve usuller ile ödenecek ücretin nasıl tespit edileceği hükme bağlanmaktadır.

Madde 29. — Madde ile; harp okullarının ihtiyacı olan öğretim elemanlarının ilgili kuvvet komutanlığının uzman personel temin ve yetiştirme planları esaslarına göre yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirileceği ifade edilmektedir.

Madde 30. — Madde ile; harp okullarındaki öğretim elemanlarının çalışma esasları düzenlenmektedir.

Madde 31. — Madde ile; harp okullarında görevli öğretim elemanlarının diğer yüksek öğretim kurumlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilmelerine imkân getirilmektedir.

Madde 32. — Madde ile; harp okullarında görevli öğretim elemanlarının, harp okulları dışında yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirilmelerine ilişkin esas ve usuller düzenlenmektedir.

Madde 33. — Madde ile; harp okullarında görevli öğretim elemanlarının, talep halinde, personelin isteği, harp okulu komutanlığının olumlu görüşü ve ilgili kuvvet komutanlığının onayı ile diğer harp okullarında veya yükseköğretim kurumlarında ek ders vermek üzere görevlendirilebilecekleri, yine harp okullarının da ihtiyacı olan öğretim elemanlarının ilgili yüksek öğretim kurumları ile, bir kurumda çalışmayanları ise kendileri ile koordine ederek doğrudan talep edebileceği, bu şekilde karşılıklı ek ders vermekle görevlendirilen elemanlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ve 41 inci maddelerine göre ek ödeme yapılacağı hususlarında düzenleme yapılmaktadır.

Madde 34. — Madde ile, harp okullarının eğitim-öğretim, idarî ve diğer faaliyetlerinin denetiminin, ilgili kuvvet komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığınca yapılacağı ifade edilmektedir.

Madde 35. — Madde ile; bilimsel denetimin kapsamı ve nasıl yapılacağı konusu düzenlenmektedir.

Madde 36. — Madde ile; harp okullarına giriş şartları düzenlenirken, harp okullarının esas öğrenci kaynağının askerî liseler olduğu, ancak ihtiyaç bulunması halinde ilgili kuvvet komutanlarınca belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan sivil liseleri bitiren ve yönetmelikte belirtilecek şartları taşıyan öğrencilerin de bu okullara alınacağı öngörülmekte, ayrıca yabancı ülke öğrencilerinin harp okullarına kabul edilmelerinin mevzuat çerçevesinde yapılacak andlaşmalar ve Bakanlar Kurulu Kararı ile olması esası getirilmekte ve yabancı öğrencilerin seçiminin yönetmelikteki esaslara tâbi olması öngörülmektedir.

Madde 37. —Madde ile; harp okullarındaki öğretim ve eğitimin parasız yatılı olarak yapılacağı, öğrencilerin yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçlarının Devletçe karşılanacağı, Kanunda belirtilen amaç ve ana ilkelere göre lisans eğitiminin nasıl düzenleneceği belirtilmektedir.

Madde 38. — Madde ile, disiplin hükümlerine ilişkin esaslar ve harp okulu öğrencilerinin hangi hallerde okuldan çıkarılacakları konusunda düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca, sağlık durumu nedeniyle çıkarılma hariç, diğer nedenlerle okuldan çıkarılanların kendilerine Devlet tarafından yapılan masrafları ne şekilde ödeyeceklerine, keza, harp okullarında okuyan öğrencilerden, bu maddede belirtilen nedenlerle okuldan çıkarılanlar ile 926 sayılı Kanunun 115 inci maddesi gereğince kendi isteği ile okuldan çıkarılanların hiçbir şekilde başka askerî yüksek öğretim kurumlarına alınmayacaklarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilemeyeceklerine dair hüküm getirilmekte, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu hükümleri saklı tutulmaktadır.

Madde 39. — Madde ile; harp okullarında lisans üstü eğitim ve öğretim ile ilgili esaslar belirtilmektedir.

Madde 40. — Madde ile; harp okullarında görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, ancak bu kişilere 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Kanunun Ek-17 nci maddesine göre ödenen Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise onun ödeneceği, ayrıca, harp okulu komutanı, dekan, enstitü başkanı, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarına 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği verileceği, harp okullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerin 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre yapılacağı, yine haftalık okutulması zorunlu ders yükü dışında, harp okullarında görevli öğretim elemanlarına, haftada en çok 20 saate kadar verilecek dersler için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenmesi hususları hüküm altına alınmaktadır.

Madde 41. — Madde ile; bu Kanunda esasları belirtilen ve Yönetmelikle düzenlenecek diğer hususlar açıklanmakta ve söz konusu Yönetmeliğin bu Kanunun yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde Millî Savunma Bakanlığınca çıkartılması öngörülmektedir.

Madde 42. — Madde ile; 4.8.1971 tarihli ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir.

Geçici Madde 1. — Madde ile; harp okullarının kadrolarında öğretim üyelerinin akademik kariyerlerinin yükseltilmesi maksadıyla oluşturulacak kurullarda yeterli doçent ve profesör istihdam edilinceye kadar, harp okulu komutanlıklarınca ihtiyaç duyulacak doçent ve profesör taleplerinin, ilgili kuvvet komutanlıkları kanalıyla Yükseköğretim Kurulundan temin edileceği hususunda hüküm getirilmektedir.

Geçici Madde 2. — Madde ile; bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına kadar, mevcut yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceğine dair hüküm getirilmektedir.

Madde 43. — Yürürlük maddesidir.

Madde 44. — Yürütme maddesidir.

Millî Savunma Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Millî Savunma Komisyonu 30.11.1999

Esas No. : 1/423

Karar No. : 31

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak önceki yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ancak dönemin sona ermesi nedeniyle kadük olan ve 22.6.1999 tarihinde yenilenerek tekrar Başkanlığa sunulan ve Başkanlıkça 29.6.1999 tarihinde Talî Komisyon olarak Komisyonumuza ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna, Esas Komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 1/423 esas numaralı “Harp Okulları Kanunu Tasarısı” Komisyonumuzun 18.11.1999 ve 25.11.1999 tarihlerinde yaptığı 10 ve11 inci birleşimlerinde Hükümeti temsilen Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür.

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde;

Halen yürürlükte bulunan 1971 tarihli Harp Okulları Kanununun teknoloji ve bilim alanlarındaki son gelişmeler karşısında günümüz ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği,

Değişen savaş tekniklerine uyum sağlayabilmek amacıyla günümüzde muvazzaf subayların fen, matematik ve teknik ağırlıklı ve üniversitelere eşdeğer ağırlıklı lisans düzeyinde bir eğitim ve öğretim programıyla donatılmasının gerektiği,

Tasarının Harp Okullarının bu amaçlar doğrultusunda ve bilimsel özerkliğe sahip bir kurum olarak yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlandığı,

Görülmektedir.

Komisyonumuzda 18.11.1999 ve 25.11.1999 tarihlerinde yapılan görüşmelerde;

19 uncu yasama döneminden beri Komisyonlarda görüşülen ve 20 nci dönemde Millî Savunma Komisyonu alt komisyonunca olgunlaştırılan böyle bir tasarıda Komisyonumuzun esas komisyon olarak görevlendirilmesinin daha uygun olacağı,

Tasarı ile getirilen düzenlemenin çağdaş ülkelerdeki, örneğin ABD ve Fransa’daki Harp Okullarına benzer bir yapılanma olduğu,

Dünyada en öncelikli ve en hızlı gelişmelerin tıp ve askerlik alanlarında yaşandığı ve çağımızda askerlik konseptinin atmosfere ve uzaya hakim olma seviyesinde yoğunlaştığı, Türkiye’nin içinde bulunduğu jeopolitik konumunun, bizim de bu seviyede bir askerî güce sahip olmamızı gerektirdiği,

Tasarının tek talihsizliğinin 18 yıllık Yükseköğretim Kanununa entegre olması olduğu, mevcut kanunun değişmesi halinde Harp Okulları Kanununda da değişikliklere gidilebileceği,

Örnek olarak gösterilen ABD Westpoint Akademisinin bir akademi olarak üniversitenin altında bir skalada yer aldığı ve tek bir dekanla yönetildiği, asgari üniversal anlayışa göre Üniversitelerarası Kurulda üç adet harp okulundan birer asker kökenli temsilcinin bulunmasının yanlış olacağı,

Mevcut durumda üniversitelerarası kurulda 144 adet üyenin bulunduğu ve kurulun sadece tavsiye niteliğinde kararlar alabildiği, bu kurulla Yüksek Öğretim Kurulunun birbirine karıştırılmaması gerektiği,

Yüksek Öğretim Kurulundan alınan görüşte “harp okulları ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler” şeklinde teknik bir düzenleme önerdiği ve olayın özüne ilişkin hiçbir görüş bildirmemesinin çok ilginç olduğu,

Şeklinde görüşler dile getirilmiştir.

Diğer Talî Komisyon olan Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Ankara Milletvekili Abdurrahman Küçük söz alarak;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 18 yıllık bir geçmişi ve tartışılacak birçok maddesi olduğunu, kurumlar arası yardımlaşmayı sağlamak için kurumlar arası eşitliğin de gerektiğini, konuya üniversal şapka ile bakıldığında 2547 sayılı kanuna paralel bir düzenleme yapılmak zorunda kalınacağını ve bilimde taassup olamayacağı için en iyi modelin alınmasının yerinde olacağını, söz konusu tasarının kendi komisyonlarında ülkemiz şartları ve bilimsel özerklik açılarından zaten inceleneceğini ancak talî komisyon olmanın bazı dezavantajlarının da bulunduğunu,

Belirtmişlerdir.

Müteakiben Tasarı ve gerekçesi komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kabul edilmiştir.

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 3 üncü maddesi kabul edilen önerge doğrultusunda c bendinde yer alan “harp okulları” ibaresi “yüksek teknoloji enstitüleri” ibaresinden sonra gelecek şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 8 inci maddesi alınan redaksiyon yetkisi dahilinde “d” bendinde yer alan “Enstitü Başkanı” ibaresi sivil üniversitelere paralel olarak “Enstitü Müdürü” şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir.

Tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrası, kabul edilen önerge ve alınan redaksiyon yetkisi dahilinde Üniversitelerarası Kurulda Harp Okulu Komutanının profesör ise kendisi tarafından, değilse harp okulu komutanlığından bir profesör ile temsil edilecek şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının 10 uncu maddesi alınan redaksiyon yetkisi dahilinde madde metninde yer alan “enstitü başkanı” ibaresi “enstitü müdürü” olarak değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir.

Tasarının 11 inci maddesi kabul edilen önerge doğrultusunda dekanın profesör unvanlı asker kişi olmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir.

Tasarının 12 nci maddesi kabul edilen önerge doğrultusunda ve alınan redaksiyon yetkisi dahilinde, dekan yardımcılarının da öğretim üyesi olmaları şartı getirilerek ve öğretim üyesi asker dekan yardımcılarının atamalarının 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılacağı hükmü konularak ileride sivil dekan yardımcılarının da atanmasına imkân sağlayacak şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının 13 üncü maddesi, madde metninde yer alan “Enstitü Başkanı” ibaresi “Enstitü Müdürü” olarak değiştirilerek ve birinci fıkranın sonunda yer alan “asker kişidir” ibaresi de “öğretim üyesidir” şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 18 inci maddesi, madde metninde yer alan “enstitü başkanı” ibaresi “enstitü müdürü” olarak değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 40 ıncı maddesi, ikinci fıkrada yer alan “enstitü başkanı” ibaresi “enstitü müdürü” olarak değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının 41 ve 42 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Kabul edilen önergeler doğrultusunda;

Yürürlükteki mevzuata göre doktor veya doçent unvanı almış bulunanların mağduriyetlerini önleyen yeni bir düzenleme, tasarıya geçici 3 üncü madde olarak,

Tasarının 11 ve 12 nci maddelerinde yapılan değişikliklere paralel olarak, dekan ve dekan yardımcılığı kadrolarının boş kalmaması için yapılan yeni bir düzenleme ise tasarıya geçici 4 üncü madde olarak,

Eklenmiştir.

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 43 ve 44 üncü maddeleri komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Raporumuz esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
 
  Başkan Başkanvekili
  Sadık Kırbaş Hayrettin Özdemir
  Çanakkale Ankara
  Sözcü Kâtip
  Şükrü Yürür M. Kemal Tuğmaner
  Ordu Mardin
  Üye Üye
  M. Metanet Çulhaoğlu Gönül Saray Alphan
  Adana Amasya
  Üye Üye
  Oğuz Aygün Rıza Ulucak
  Ankara Ankara
    (İmzada bulunamadı)
  Üye Üye
  Hüseyin Arabacı Bekir Aksoy
  Bilecik Çorum
  Üye Üye
  VahitKayrıcı Fahrettin Kukaracı
  Çorum Erzurum
  Üye Üye
  Mukadder Başeğmez Hüseyin Arı
  İstanbul Konya
  (İmzada bulunamadı)  
  Üye Üye
  Namık HakanDurhan Mustafa Enöz
  Malatya Manisa
  Üye Üye
  Hasan Gülay Ekrem Pakdemirli
  Manisa Manisa
    (İmzada bulunamadı)
  Üye Üye
  Ahmet Demircan Fetullah Gültepe
  Samsun Van
  Üye  
  Ömer Üstünkol  
  Zonguldak  

 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

HARP OKULLARI KANUNU TASARISI

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Tanımlar

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen kavram ve terimler şunlardır :

a) Yükseköğretim Kurulu : 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 6 ncı maddesine göre oluşturulan kuruldur.

b) Üniversitelerarası Kurul : 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 11 inci maddesine göre oluşturulan kuruldur.

c) Yükseköğretim Kurumları : Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri, harp okulları ve bunların bünyesinde yeralan fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, konservatuvarlar, meslek yüksek okulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir.

d) Harp Okulu : Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulları olup, kuvvet komutanlıklarının kuruluşunda, Atatürk İlkelerine bağlı ve askerî değerleri haiz muvazzaf subay yetiştiren, lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur.

e) Enstitü : Harp okullarında ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur.

f) Öğretim Elemanları : Harp okullarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

g) Öğretim Üyeleri : Harp okullarında devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker veya sivil, Türk veya yabancı uyruklu profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

1. Profesör : En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

2. Doçent : Doçentlik sınavını başarmış, akademik unvana sahip kişidir.

3. Yardımcı Doçent : Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.

h) Öğretim Görevlisi : Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanıdır.

ı) Okutman : Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elamanıdır.

j) Öğretim Yardımcıları : Harp okullarında belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır.

1. Araştırma Görevlileri : Harp okullarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.

2. Uzmanlar : Eğitim-öğretimle doğrudan veya dolayısıyla ilgili olan, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir faaliyetle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

3. Çeviriciler : Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır.

4. Eğitim-Öğretim Planlamacıları : Eğitim-öğretim planlaması ile görevli öğretim yardımcılarıdır.

k) Bölüm : Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan harp okullarının eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.

l) Bölüm Başkanı : O bölümü oluşturan anabilim dalı başkanları arasında rütbe ve kıdemce en büyük asker öğretim elemanıdır.

m)Anabilim Dalı : Bölümü oluşturan ve en az bir bilim dalını kapsayan, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir akademik birimdir.

n) Bilim Dalı : Anabilim dalı içinde eğitim ve öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik bir birimdir.

o) Diğer kavram ve terimler : 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun, değişik 3 üncü maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimlerdir.

MADDE 4. —Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Harp okullarının eğitim-öğretim ve yönetim işleri;

a) Harp Okulu Komutanı,

b) Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu,

c) Dekan,

d) Enstitü Müdürü,

e) Bilimsel Denetleme Kurulu,

f) Öğrenci Alay Komutanı,

g) Yüksek Disiplin Kurulu,

tarafından yürütülür.

MADDE 9. —Harp Okulu Komutanı, Harp Okulu ve birimlerinin bütün faaliyetlerini yönetim, gözetim ve denetiminden sorumludur. Harp Okulu Komutanı profesör ise kendisi, değilse o komutanlıktan bir profesör üniversitelerarası kurulun üyesidir.

Harp okulu komutanının atanması; 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

MADDE 10. — Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, harp okulu komutanının başkanlığında; dekan, enstitü müdürü, kurmay başkanı, öğrenci alay komutanı ve bölüm başkanlarından oluşur. Harp okulu komutanının bulunmadığı hallerde, en kıdemli üye kurula başkanlık eder. Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Harp okulu komutanı, gerekli gördüğü hallerde de Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, ilgili kuvvet komutanlığınca belirlenen temel esaslar doğrultusunda; harp okulunun eğitim ve öğretimi ile ilgili uygulama ve geliştirmeye yönelik usul ve esasları tespit eden, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında kararlar alan, harp okullarının bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip kuvvet komutanlıklarına görüş bildiren, yıllık eğitim-öğretim programının uygunluğu hususunu ve eğitim-öğretim programlarında ortaya çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlayan en yüksek eğitim ve öğretim organıdır.

MADDE 11. — Dekan, harp okullarındaki lisans eğitim ve öğretiminin yürütülmesinden, harp okulu komutanına karşı sorumlu, profesör unvanlı asker kişidir.

Dekanın atanması, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

MADDE 12. — Dekan yardımcıları, en fazla iki olup, dekana çalışmalarında yardımcı olmakla sorumlu öğretim üyesi asker kişilerdir ve öğretim üyesi asker dekan yardımcılarının atamaları 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Dekan yardımcıları, dekanın kendilerine vereceği görevi yerine getirirler. Dekanın bulunmadığı hallerde rütbe ve kıdemce daha büyük olan dekan yardımcısı dekana vekâlet eder.

Enstitü Müdürü

MADDE 13. — Enstitü Müdürü, harp okullarındaki lisans üstü eğitim ve öğretimin yürütülmesinden harp okulu komutanına karşı sorumlu öğretim üyesidir.

Öğretim üyesi asker enstitü müdürünün atanması, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun hükümlerine göre yapılır.

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 16. —Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 17. —Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Yardımcı doçentliğe atanma

MADDE 18. — Harp okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık yardımcı doçent kadroları, her yıl isteklileri tespit etmek amacıyla ilgili kuvvet komutanlıklarınca ilan edilir. Kuvvet komutanlıklarınca adaylığı uygun görülen istekliler harp okulu komutanlığına bildirilir. Harp okulu komutanı, dekan veya enstitü müdürü başkanlığında ilgili bölüm başkanı ile okul içinden veya dışından üç profesör veya doçentten oluşan bir kurul teşkil ettirerek, bu kuruldan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Harp okulu komutanı kendi görüşünü de belirterek atanmanın sağlanması için ilgili kuvvet komutanlığına öneride bulunur. Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler, ilgili kuvvet komutanlığınca uygun görülmesi halinde, ilk üç yılı müteakip, birer yıllık sürelerle uzatılmak kaydıyla, en fazla altı yıla kadar bu kadrolarda kalabilirler.

Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır :

a) İlgili bilim dalında doktora yapmış olmak,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak,

c) Harp okulu komutanlığınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere, seçilecek üç kişilik bir kurul tarafından, sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150-200 kelimelik birer çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak.

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 23. —Tasarının 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 28. — Tasarının 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 29. — Tasarının 29 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 33. — Tasarının 33 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 34. — Tasarının 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 35. — Tasarının 35 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 38. — Tasarının 38 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 39. — Tasarının 39 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Özlük hakları

MADDE 40. —Harp okullarında görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır.

Ancak asker öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Ek-17 nci maddesine göre ödenen Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanundan istifade edenlerin, bu Kanuna göre ödenen tazminatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir. Ayrıca, harp okulu komutanı, dekan, enstitü müdürü, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarına 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği verilir. Harp okulu komutanına verilecek idarî görev ödeneği, rektörlere ödenecek miktar kadardır.

Harp okullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre verilir.

Haftalık okutulması mecburi ders yükü dışında, harp okullarında görevli öğretim elemanlarına, ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, haftada en çok yirmi saate kadar verilecek dersler için 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir.

MADDE 41. — Tasarının 41 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 42. —Tasarının 42 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. —Tasarının geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. —Tasarının geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3. —Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Harp Okullarında doktor veya doçent unvanına sahip olarak en az üç yıl süre ile çalışmış olanlar hakkında, Kanunun 19 uncu maddesinde öngörülen, üç yıl süreyle yardımcı doçentlik kadrosunda çalışmış olmak şartı aranmaz.”

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen nitelik ve yeterlilikte personel bulunamaması halinde, dekan ve dekan yardımcılığı görevlerine, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre atama yapılır.

MADDE 43. — Tasarının 43 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 44. — Tasarının 44 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 20.12.1999

Esas No. : 1/423

Karar No. : 13

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Komisyonumuz, gündeminde yer alan “Harp Okulları Kanunu Tasarısını (1/423)” görüşmek üzere 2.12.1999 ve 8.12.1999 tarihlerinde toplanmıştır. Hükümeti temsilen Millî Savunma Bakanlığı ile Genel Kurmay Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yetkililerinin iştirakiyle söz konusu Tasarı bu toplantılarda görüşülmüştür.

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde;

4.8.1971 tarihli ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanunu ile Harp Okullarının, teknoloji ve bilim alanındaki hızlı ve sürekli gelişmelere uyum sağlayabilmesinin zor olduğu,

Günümüz teknolojisindeki hızlı gelişmeler, harp ve muharebe alanlarındaki uygulamaların yeni harp silah, araç ve gereçlerinin teminini ve kullanılmasını zorunlu hale getirdiği,

Mer’iyetteki 1462 sayılı Kanun hükümleri ile harp okullarında tam anlamda, üniversitelere eşdeğer lisans eğitiminin verilemediği anlaşılmaktadır.

Söz konusu Tasarıya; harp okulları günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir mevzuata kavuşacak ve kısmen harp okullarına bilimsel özerklik kazandırılmış olacaktır.

Komisyonumuzda, tasarının geneli üzerinde yapılan müzakerelerde, aşağıdaki görüşlere yer verilmiştir :

Öncelikle, eğitim-öğretim ağırlıklı bir konunun, tali komisyon olarak değil, esas komisyon olarak Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda ele alınmasının gerektiğinin önemi vurgulanmıştır.

Anayasanın 131 ve 132 nci maddeleri doğrultusunda, harp okullarının bilimsel özerkliğe sahip, üniversiter bir yapıya kavuşturulmasının zorunlu olduğu dile getirilmiştir.

Harp okullarının kendi özel statülerinden kaynaklanan hiyerarşik yapısının niteliği korunurken, bilimsel özerkliğe kavuşturulmasının sağlanacağı da ifade edilmiştir.

Böylece harp okulları kendi ihtiyacı için, iç bünyesinden asker kökenli öğretim üyesi yetiştirerek, akademik kariyer teşvik edilmiş olacaktır.

Söz konusu Tasarı hazırlanırken, sadece ve tam olarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun örnek alınmadığı, ancak bilimsel özerklik ve akademik kariyer çalışmaları hususunda paralellik sağlanmasının gerekli olduğu ifade edilmiştir.

Bu Tasarı ile harp okullarının özellikle bilimsel yapısının üniversiter olması, hukukî bir tabana kavuşmuş olacaktır.

Bu tasarı, harp okullarının günümüz teknolojisine ve bilim alanındaki hızlı gelişmelere uyumunu sağlayacaktır. Bunun yanında çağdaş ve bilimsel eğitim sistemleriyle donatılmış, bilimsel özerkliği bünyesinde özümsemiş, akademik kariyerler teşvik edilmiş harp okullarının hedefinin gerçekleşmesinde Tasarının önemi büyük olacaktır.

Komisyonumuzca, Tasarının tümü üzerinde yapılan bu değerlendirmelerden sonra, maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.

Komisyonumuzca, Tasarının maddeleri üzerinde yapılan kabul ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır :

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 3 üncü maddesi, (c) bendindeki “harp okulları” ibaresi “yüksek teknoloji enstitüleri” ibaresinden sonra gelecek şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 5 inci maddesi, (b) bendinin ikinci satırındaki “evrensel kültür” ibaresi “evrensel değerler” olarak değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının 6 ve 7 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 8 inci maddesi, (d) bendindeki “enstitü başkanı” ibaresi sivil üniversitelere paralel olarak “Enstitü Müdürü” olarak değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının 9 uncu maddesi, birinci fıkrasındaki üniversitelerarası kurulda harp okulu komutanı profesör unvanına sahipse kendisinin, bu unvana sahip değilse harp okulu komutanlığından bir profesörün bu kurulda üye olmasını sağlayacak şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının 10 uncu maddesi, madde metninde yer alan “enstitü başkanı” ibaresi “enstitü müdürü” şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının 11 inci maddesi, dekanın profesör unvanlı asker kişi olmasını temin edecek şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının 12 nci maddesi, dekan yardımcılarına öğretim üyesi olma koşulu getirilerek değiştirilmiş olup, madde bu şekliyle kabul edilmiştir.

Tasarının 13 üncü maddesi, madde metninde yer alan “Enstitü Başkanı” ibaresi “Enstitü Müdürü” olarak ve 1 inci fıkranın sonundaki “asker kişidir” ibaresi “öğretim üyesi asker kişidir” şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının 14 üncü maddesinde geçen “asil” ibaresi “asıl” olacak şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının 15, 16 ve 17 nci maddeleri komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 18 inci maddesindeki “enstitü başkanı”, “enstitü müdürü” şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu maddeleri komisyonumuzca benimsenerek aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 40 ıncı maddesi, ikinci fıkrasında yer alan “enstitü başkanı”, “enstitü müdürü” şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının 41 ve 42 nci maddeleri ile geçici 1 ve geçici 2 nci maddeleri komisyonumuzca benimsenerek aynen kabul edilmiştir.

Tasarıya; yürürlükteki mevzuata göre doktor veya doçent unvanı almış olanların mağduriyetlerinin önlenmesini sağlayan yeni geçici 3 üncü madde ile, 11 ve 12 nci maddelerde yapılan değişikliklere paralel olarak dekan ve dekan yardımcılığı kadrolarının boş kalmamasını temin eden yeni geçici 4 üncü maddenin eklenmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir.

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 43 ve 44 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Tasarının tamamı Komisyonumuzca, yapılan değişiklikler ile oylanmış ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Tasarının esas komisyonu olan Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere, Başkanlığa saygı ile arz olunur.
 
  Başkan Başkanvekili
  Abdurrahman Küçük Halil Çalık
  Ankara Kocaeli
  Sözcü Kâtip
  AhmetKabil Bekir Ongun
  Rize Aydın
  Üye Üye
  Mahmut Nedim Bilgiç Mahmut Göksu
  Adıyaman Adıyaman
    (Muhalifim)
  Üye Üye
  Akif Gülle Ayşe Gürocak
  Amasya Ankara
  (Muhalifim. Muhalefet şerhim ektedir)  
  Üye Üye
  İbrahim Halil Oral İrfan Keleş
  Bitlis Çankırı
  Üye Üye
  Abdülbaki Erdoğmuş Ayvaz Gökdemir
  Diyarbakır Erzurum
    (Muhalifim. Şerhim eklidir)
  Üye Üye
  Bozkurt Yaşar Öztürk Bahri Sipahi
  İstanbul İstanbul
  Üye Üye
  Perihan Yılmaz Güler Arslan
  İstanbul İzmir
  Üye Üye
  Saffet Başaran Seydi Karakuş
  İzmir Kütahya
  Üye Üye
  Avni Doğan İbrahim Yazıcı
  Kahramanmaraş Muğla
  Üye Üye
  Musa Uzunkaya Takiddin Yarayan
  Samsun Siirt
  (Muhalefet şerhim ektedir)  
  Üye  
  Mehmet Çiçek  
  Yozgat  
  (Muhalefet şerhim ektedir)  

 

MUHALEFET ŞERHİMDİR

Tasarının gerekçesinde ifade edilen standartların sağlanabilmesi için sivil üniversitelere paralel “askerî üniversiteler” kurulmasının gerekçeleri inandırıcı olmaktan uzaktır. Askerî disiplinle üniversiter hürriyet nasıl bağdaştırılacaktır?

Harp okulları, “harp okulu” statüsü içinde köklü meslek okulları olarak geliştirilebilir.

“Üniversite” statüsü kabul edildiğinde bile, üç kuvvet için üç ayrı üniversite ve bunun koordinasyon ve üst yönetim kuruluşları mantıkî değildir. Kuvvetlere göre personel bir tek üniversitenin kurum ve bölümlerinde yetiştirilebilir.

“Sivil üniversite” “askerî üniversite” ikilemi “öğretim birliği” ilkesiyle nasıl bağdaştırılıyor, bu tamamen usulsüzdür. Bu katkıda anayasaya aykırılık dahi düşünülebilir.

Bu sebeplerle tasarıya bu haliyle muhalifim.

Saygılarımla.

Ayvaz Gökdemir

Erzurum

MUHALEFET ŞERHİMİZDİR

Görüşülmekte olan “Harp Okulları Kanunu Tasarısına;

1. Görüşülmekte olan yasa, bir önemli eğitim kanunu olmasına rağmen, Millî Eğitim Komisyonunun Tali Komisyon olarak görevlendirilmesi,

2. Akademik özerklik ile askerî hiyerarşinin uyumunda muhtemel problemlerin ilgili kurumlarda genişçe tartışılmadığı,

3. Kanunun, dünyadaki örnekleri bakımından genişçe incelenip, ortaya konulamadığı, uluslararası anlaşmalar ve Avrupa Birliği uyum yasalarıyla, ne derece uyumlu olup olmadığının ciddi bir şekilde incelenemediği kanaatindeyiz. 8.12.1999
 
  Akif Gülle Mehmet Çiçek
  Amasya Yozgat
  Musa Uzunkaya Mahmut Göksu
  Samsun Adıyaman
  Avni Doğan  
  Kahramanmaraş  

 
 
 

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

HARP OKULLARI KANUNU TASARISI

MADDE 1. – Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. – Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Tanımlar

MADDE 3. – Bu Kanunda geçen kavram ve terimler şunlardır:

a)Yükseköğretim Kurulu: 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 6 ncı maddesine göre oluşturulan kuruldur.

b)Üniversitelerarası Kurul : 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 11 inci maddesine göre oluşturulan kuruldur.

c)Yükseköğretim Kurumları : Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri, harp okulları ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, konservatuvarlar, meslek yüksek okulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir.

d)Harp Okulu : Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulları olup, kuvvet komutanlıklarının kuruluşunda, Atatürk ilkelerine bağlı ve askerî değerleri haiz muvazzaf subay yetiştiren, lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur.

e)Enstitü : Harp okullarında ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur.

f)Öğretim Elemanları : Harp okullarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

g) Öğretim Üyeleri : Harp okullarında devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker veya sivil, Türk veya yabancı uyruklu profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

1) Profesör : En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

2) Doçent : Doçentlik sınavını başarmış, akademik unvana sahip kişidir.

3)Yardımcı Doçent : Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.

h)Öğretim Görevlisi :Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanıdır.

ı)Okutman : Eğitim, öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında orta zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.

j) Öğretim Yardımcıları : Harp okullarında belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim, öğretim planlamacılarıdır.

1.Araştırma Görevlileri :Harp okullarında yapılan araştırma inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.

2. Uzmanlar :Eğitim-öğretimle doğrudan veya dolayısıyla ilgili olan, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir faaliyetle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

3.Çeviriciler : Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır.

4. Eğitim-Öğretim Planlamacıları :Eğitim-öğretim planlaması ile görevli öğretim yardımcılarıdır.

k)Bölüm : Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan harp okullarının eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.

l)Bölüm Başkanı : O bölümü oluşturan anabilim dalı başkanları arasında rütbe ve kıdemce en büyük asker öğretim elemanıdır.

m)Anabilim Dalı :Bölümü oluşturan ve en az bir bilim dalını kapsayan, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir akademik birimdir.

n)Bilim Dalı :Anabilim dalı içinde eğitim ve öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik bir birimdir.

o) Diğer Kavram ve terimler : 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun, değişik 3 üncü maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimlerdir.

MADDE 4. – Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Ana ilkeler

MADDE 5. – Harp okullarında eğitim ve öğretimin planlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur:

a)Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, Atatürk milliyetçiliği, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır.

b)Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

c)Eğitim-öğretim plan ve programları, çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve ilgili kuvvetlerin ihtiyaçlarına ve ayrıca öğrencinin lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim almasına imkân sağlayacak şekilde hazırlanır. Kuvvet komutanlıklarınca sürekli olarak geliştirilen bu plan ve programların koordinasyonu Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

d) Harp okullarının verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde, kuvvet komutanlıklarınca planlanır ve gerçekleştirilir.

MADDE 6. – Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. – Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Organlar

MADDE 8. – Harp okullarının eğitim-öğretim ve yönetim işleri;

a) Harp Okulu Komutanı,

b)Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu,

c)Dekan,

d) Enstitü Müdürü,

e)Bilimsel Denetleme Kurulu,

f) Öğrenci Alay Komutanı,

g)Yüksek Disiplin Kurulu,

tarafından yürütülür.

Harp Okulu Komutanı

MADDE 9. – Harp Okulu Komutanı, Harp Okulu ve birimlerin bütün faaliyetlerini yönetim, gözetim ve denetiminden sorumludur. Harp okulu komutanı profesör ise kendisi, değilse o komutanlıktan bir profesör üniversitelerarası kurulun üyesidir.

Harp okulu komutanının atanması; 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu

MADDE 10. – Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, Harp okulu komutanının başkanlığında; dekan, enstitü müdürü, kurmay başkanı, öğrenci alay komutanı ve bölüm başkanlarından oluşur. Harp okulu komutanının bulunmadığı hallerde, en kıdemli üye Kurula başkanlık eder. Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Harp okulu komutanı, gerekli gördüğü hallerde de Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, ilgili kuvvet komutanlığınca belirlenen temel esaslar doğrultusunda; harp okulunun eğitim ve öğretimi ile ilgili uygulama ve geliştirmeye yönelik usul ve esasları tespit eden, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında kararlar alan, harp okullarının bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip kuvvet komutanlıklarına görüş bildiren, yıllık eğitim-öğretim programının uygunluğu hususunu ve eğitim-öğretim programlarında ortaya çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlayan en yüksek eğitim ve öğretim organıdır.

Dekan

MADDE 11. – Dekan, harp okulundaki lisans eğitim ve öğretiminin yürütülmesinden harp okulu komutanına karşı sorumlu profesör unvanlı asker kişidir.

Dekanın atanması, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Dekan yardımcıları

MADDE 12. – Dekan yardımcıları en fazla iki olup, dekana çalışmalarında yardımcı olmakla sorumlu öğretim üyesi asker kişilerdir ve öğretim üyesi asker dekan yardımcılarının atamaları 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Dekan yardımcıları, dekanın kendilerine vereceği görevi yerine getirirler. Dekanın bulunmadığı hallerde rütbe ve kıdemce daha büyük olan dekan yardımcısı dekana vekalet eder.

Enstitü Müdürü

MADDE 13. – Enstitü Müdürü, harp okullarındaki lisans üstü eğitim ve öğretimin yürütülmesinden harp okulu komutanına karşı sorumlu öğretim üyesi asker kişidir.

Öğretim üyesi asker enstitü müdürünün atanması, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Bilimsel Denetleme Kurulu

MADDE 14. – Bilimsel Denetleme Kurulu; her bölümden en üst akademik kariyere sahip üyeler arasından bir yıl için, biri asıl diğeri yedek olmak üzere o bölüm öğretim üyeleri tarafından gizli oyla seçilir.

Seçilen asıl üyeler arasından rütbe ve kıdemce en büyük olanı bu Kurula başkanlık eder.

MADDE 15. – Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 16. – Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 17. – Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Yardımcı Doçentliğe atanma

MADDE 18. – Harp okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık yardımcı doçent kadroları, her yıl isteklileri tespit etmek amacıyla ilgili kuvvet komutanlıklarınca ilan edilir. Kuvvet komutanlıklarınca adaylığı uygun görülen istekliler harp okulu komutanlığına bildirilir. Harp okulu komutanı, dekan veya enstitü müdürü başkanlığında ilgili bölüm başkanı ile okul içinden veya dışından üç profesör veya doçentten oluşan bir kurul teşkil ettirerek, bu kuruldan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Harp okulu komutanı kendi görüşünü de belirterek atanmanın sağlanması için ilgili kuvvet komutanlığına öneride bulunur. Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler, ilgili kuvvet komutanlığınca uygun görülmesi halinde, ilk üç yılı müteakip, birer yıllık sürelerle uzatılmak kaydıyla, en fazla altı yıla kadar bu kadrolarda kalabilirler.

Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır:

a)İlgili bilim dalında doktora yapmış olmak.

b) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak.

c)Harp okulu komutanlığınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere, seçilecek üç kişilik bir kurul tarafından, sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150-200 kelimelik birer çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak.

MADDE 19. – Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 20. – Tasarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 21. – Tasarının 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 22. – Tasarının 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 23. – Tasarının 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 24. – Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 25. – Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 26. – Tasarının 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 27. – Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 28. – Tasarının 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 29. – Tasarının 29 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 30. – Tasarının 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 31. – Tasarının 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 32. – Tasarının 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 33. – Tasarının 33 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 34. – Tasarının 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 35. – Tasarının 35 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 36. – Tasarının 36 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 37. – Tasarının 37 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 38. – Tasarının 38 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 39. – Tasarının 39 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Özlük hakları

MADDE 40. – Harp okullarında görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır.

Ancak asker öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Ek-17 nci maddesine göre ödenen Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanundan istifade edenlerin, bu Kanuna göre ödenen tazminatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir. Ayrıca, harp okulu komutanı, dekan, enstitü müdürü, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarına 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği verilir. Harp okulu komutanına verilecek idarî görev ödeneği, rektörlere ödenecek miktar kadardır.

Harp okullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre verilir.

Haftalık okutulması mecburî ders yükü dışında, harp okullarında görevli öğretim elemanlarına, ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, haftada en çok yirmi saate kadar verilecek dersler için 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir.

MADDE 41. – Tasarının 41 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 42. – Tasarının 42 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. – Tasarının geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. – Tasarının geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Harp Okullarında doktor veya doçent unvanına sahip olarak en az üç yıl süre ile çalışmış olanlar hakkında, Kanunun 19 uncu maddesinde öngörülen, üç yıl süreyle yardımcı doçentlik kadrosunda çalışmış olmak şartı aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 4. – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen nitelik ve yeterlilikte personel bulunamaması halinde, dekan ve dekan yardımcılığı görevlerine, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre atama yapılır.

MADDE 43. – Tasarının 43 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 44. – Tasarının 44 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 
  Türkiye Büyük Millet Meclisi  
  Plan ve Bütçe Komisyonu 6.3.2000
  Esas No.: 1/423  
  Karar No.: 96  

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak 20 nci Yasama Döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, ancak dönemin sona ermesi nedeniyle kanunlaşamayarak kadük olan ve Hükümetçe 22.6.1999 tarihinde yenilenerek Başkanlıkça 29.6.1999 tarihinde tali komisyon olarak Millî Savunma ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen “Harp Okulları Kanunu Tasarısı” Komisyonumuzun 24.2.2000 tarihinde yaptığı 41 inci birleşiminde Hükümeti temsilen Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz ile Millî Savunma Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür.

Bilindiği gibi; harp okulları, lise eğitiminden sonra askerlikle ilgili fen ve sosyal bilimlerde teknik ve akademik yüksek öğretim ve eğitim yapan ve Türk ordusuna sürekli olarak muvazzaf subay yetiştirmek için kurulmuş yüksek kültür ve eğitim kurumlarıdır.

İçinde bulunduğumuz çağın teknoloji ve iletişim çağı olması, gerek bilim ve teknolojide, gerekse savunma sanayii alanında meydana gelen gelişmeler karşısında, günümüzün gelişen ve değişen askerlik anlayışı ve bu alanda yapılmak istenilen uygulamalar, fen ve teknik alanda kendini yetiştirmiş ve deneyime ulaşmış askerî personele olan ihtiyacı artırmaktadır. Halen yürürlükte bulunan 4.8.1971 tarihli ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanunu teknoloji ve bilim alanında meydana gelen gelişmeler karşısında günümüzün gelişen ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiştir.

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; harp okullarının günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yeniden yapılandırıldığı, harp okullarındaki yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkelerin belirlendiği, teşkilâtlanma, görev ve sorumluluklar, eğitim, öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrenciler ile ilgili konularda düzenlemeler yapıldığı ve aynı zamanda harp okullarına bilimsel özerklik kazandırılmasının amaçlandığı görülmektedir.

Komisyonumuzda, 24.2.2000 tarihinde yapılan 41 inci birleşimde, Tasarının geneli üzerindeki görüşmelere geçilmeden Tasarının daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesini teminen bir Alt Komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

Alt Komisyon, Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de katılımıyla 29.2.2000 tarihinde yaptığı çalışmalar sonucunda tali komisyonların metinlerini de dikkate alarak, çalışmalarını bir rapor ve metin halinde Komisyonumuza sunmuştur.

Bu defa, Komisyonumuz 2.3.2000 tarihinde Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu ile Millî Savunma ve Maliye Bakanlıkları, Yükseköğretim Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu 43 üncü birleşiminde,

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakerelerde;

– Alt Komisyonda yapılan görüşmelerin, konunun olgunlaşmasına katkı sağladığı,

– Harp okullarında, Yüksek Öğretim Kanunu paralelinde bir yapılandırmaya gidilerek, lisans eğitiminin yanısıra yüksek lisans ve doktora yetkisinin de verilmesinin, silahlı kuvvetlerdeki eğitimi daha da güçlendireceği,

– Tasarı ile bilimsel özerkliğe sahip bir müessesenin askerî disiplin çerçevesinde oluşturulmasının sağlandığı, bu oluşumun ülkemiz savunmasının teknolojik yeniliklerden en iyi şekilde yararlanmasına büyük katkı sağlayacağı,

– Akademik personel eksikliklerinin mevcut altyapıdan yararlanılarak kısa zamanda giderilmesinin mümkün olduğu,

– Harp okullarının görev yükünün ağır olduğu, bunun yanısıra bilimsel ve akademik çalışmalarla yüklerinin daha da artacağı,

Şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;

– Teknolojideki sürekli gelişimin harp silah ve araçlarını değiştirmekle birlikte savaş tekniğini de geliştirdiği, Harp Okullarını da gelişen teknoloji ve bilim çağına uydurmak ve yeni ihtiyaçlara göre geliştirme zorunluluğu bulunduğu,

– Günümüzde, Harp Okullarında eğitim ve öğretimin üniversitelerde okutulan bilimsel dal programlarına eşdeğerliliğinin sağlanması ihtiyacının önem kazandığı,

– Harp Okullarının mevcut statüsünün üniversitelerdeki bilimsel dal eşdeğerliliğine kavuşturulması ve lisansüstü düzeyde eğitim verebilmesi için Yüksek Öğretim Kanununa paralel bir yasal düzenlemenin yapılmasının 21 inci yüzyıl subaylarının yetiştirilmesi açısından yararlı mütala edildiği,

İfade edilmiştir.

Bu görüşmeleri takiben, Tasarı ve gerekçesi ile Alt Komisyon tarafından hazırlanan rapor ve metin Komisyonumuzca da benimsenerek Alt Komisyonca yapılan değişiklikler de dikkate alınarak maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Tasarının;

– 18 inci maddesi, Alt Komisyon tarafından yapılan değişikliğe ilave olarak, ikinci cümlesinde “...üç profesör...” ibaresinden önce gelmek üzere “...ilgili anabilim veya yanbilim dalından...” ibaresi ilave edilerek redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

– 19 uncu maddesi; 18 inci madde de yapılan değişikliğe paralel düzenlemenin bu madde de yapılması suretiyle,

– 30 uncu maddesi, Alt Komisyon tarafından yapılan değişikliklere ilave olarak “...doktora...” ibaresinin, uygulamada yanlış anlamalara sebebiyet vermemek amacıyla “...lisansüstü...” olarak ve “...yönetmelikçe...” ibaresinin “...yönetmelikte...” şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

– 39 uncu maddesi, ikinci fıkrasında “...yönetmelikte gösterilir.” ibaresinin “...yönetmelikte belirlenir.” şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

– 41 inci maddesi, (a) bendindeki “...doktora çalışmalarının...” ibaresinin “...lisansüstü çalışmalarının...” olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

– Alt Komisyon tarafından da aynen benimsenen Tasarının; 1, 2, 4, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42 ve Geçici 2 nci maddeleri aynen,

– 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 28, 40 ve Geçici 1 inci maddeleri Alt Komisyon tarafından yapılan değişiklikler doğrultusunda,

– Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 43 ve 44 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Raporumuz Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Ekler : Alt Komisyon rapor ve metni.
 
  Başkan Başkanvekili
  Metin Şahin Mehmet Hanifi Tiryaki
  Antalya Gaziantep
  Sözcü Kâtip
  Nihat Gökbulut Cafer Tufan Yazıcıoğlu
  Kırıkkale Bartın
  Üye Üye
  Sait Açba Abdülkadir Akcan
  Afyon Afyon
  Üye Üye
  Gaffar Yakın Hikmet Uluğbay
  Afyon Ankara
  Üye Üye
  Ali Uzunırmak Zeki Ergezen
  Aydın Bitlis
  Üye Üye
  M. Altan Karapaşaoğlu Oğuz Tezmen
  Bursa Bursa
  Üye Üye
  Süleyman Coşkuner Hakkı Duran
  Burdur Çankırı
  Üye Üye
  Mücahit Himoğlu Aslan Polat
  Erzurum Erzurum
  Üye Üye
  Ramazan Gül Aydın Ayaydın
  Isparta İstanbul
  Üye Üye
  Yılmaz Karakoyunlu Nesrin Nas
  İstanbul İstanbul
  Üye Üye
  Masum Türker İlhami Yılmaz
  İstanbul Karabük
  Üye Üye
  Necdet Tekin Ali Gebeş
  Kırklareli Konya
  Üye Üye
  Süleyman Çelebi Veysi Şahin
  Mardin Mardin
  Üye Üye
  Cevat Ayhan Ş. Ramis Savaş
  Sakarya Sakarya
  Üye Üye
  Tarık Cengiz Lütfi Ceylan
  Samsun Tokat
  Üye Üye
  Hasan Özgöbek Bekir Gündoğan
  Uşak Tunceli

ALT KOMİSYON RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak 20 nci Yasama Döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, ancak dönemin sona ermesi nedeniyle kanunlaşamayarak kadük olan ve Hükümetçe 22.6.1999 tarihinde yenilenerek Başkanlıkça 29.6.1999 tarihinde tali komisyon olarak Millî Savunma ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen “Harp Okulları Kanunu Tasarısı” Komisyonumuzun 10.2.2000 tarihinde, Hükümeti temsilen Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz ile Millî Savunma Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu 41 inci birleşiminde, Tasarının daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesini teminen bir Alt Komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

Alt Komisyon 29.2.2000 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı, temsilcilerinin katılımı ile yaptığı titiz ve kapsamlı çalışmalarında, tali komisyonların metinlerini de dikkate alarak, söz konusu Tasarıda, aşağıdaki değişikliklerin yapılması hususunda Komisyonumuza temennide bulunma kararı almıştır.

Tasarının;

– 3 üncü maddesi, (c) bendinde yer alan “...harp okulları...” ibaresinin yeri, harp okullarının üniversite düzeyinde olduğunun vurgulanması amacıyla “...Yüksek teknoloji enstitüleri...” ibaresinden sonra gelecek şekilde değiştirilmek ve (d) bendinde yer alan “...Hava Harp Okulları...” ibaresi “...Hava Harp Okulu...” şeklinde redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

– 5 inci maddesi, (b) bendindeki “...evrensel kültür...” ibaresi “...evrensel değerler...” olarak redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

– 8 inci maddesi, (d) bendinde yer alan “enstitü başkanı” ibaresi sivil üniversitelere paralel olarak “enstitü müdürü” şeklinde değiştirilmek suretiyle,

– 9 uncu maddesi, birinci fıkrasının sonundaki “...ve aynı zamanda Üniversitelerarası Kurulun üyesidir.” ibaresi, “Harp okulu komutanı profesör ise kendisi, değilse o komutanlıktan bir profesör üniversitelerarası kurulun üyesidir.” şeklinde değiştirilmek suretiyle,

– 10 uncu maddesi, 8 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak, birinci fıkrasındaki “...enstitü başkanı...” ibaresinin “...enstitü müdürü...” olarak redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

– 13 üncü maddesi, madde başlığı ve metinde yer alan “...enstitü başkanı...” ibareleri “...enstitü müdürü...” olarak ve birinci fıkranın sonundaki “...asker kişidir.” ibaresi “...öğretim üyesi asker kişidir.” şeklinde, ikinci fıkrasının başındaki “enstitü başkanının atanması...” ibaresi “öğretim üyesi asker enstitü müdürünün atanması...” şeklinde redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

– 14 üncü maddesindeki “asil” ibareleri anlamı daha iyi ifade edebilmek amacıyla “asıl” olarak redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

– 18 inci maddesindeki “...enstitü başkanı...” ibaresi “...enstitü müdürü...” olarak redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

– 19 uncu maddesi “...Yükseköğretim Kanunundaki...” ibaresinden sonra konuya açıklık getirmek amacıyla “...doçentliğe yükseltilme...” ibaresinin ilave edilmesi ve “...ve en az üç yıl süre ile yardımcı doçentlik kadrosunda çalışmış olmak...” ibaresinin metinden çıkarılması ve son cümlesindeki “Doçentliğe...” ibaresi “Doçentlik kadrosuna...” şeklinde değiştirilmek suretiyle,

– 20 nci maddesindeki “...Yükseköğretim Kanunundaki...” ibaresinden sonra konuya açıklık getirmek amacıyla “...profesörlüğe yükseltilme...” ibaresinin ilave edilmesi, “enstitü başkanı” ibaresinin “enstitü müdürü” olarak redaksiyona tabi tutulması ve tereddütlere meydan vermemek amacıyla “..ikisi ise harp okulundan...” ibaresinden sonra gelmek üzere “olmak üzere 7 kişiden oluşur.” ibaresi ilave edilmek suretiyle,

– 28 inci maddesi, birinci fıkrasındaki “...İçişleri Bakanlığından...” ibaresi, genel hükümler uyarınca Maliye Bakanlığından yabancı uyruklu öğretim elemanlarının çalıştırılabilmesi için izin alınması gerektiğinden “...ile İçişleri ve Maliye Bakanlıklarından...” şeklinde değiştirilmek suretiyle,

– 30 uncu maddesi ikinci fıkrasındaki “...yönetmelikte gösterilir...” ibaresinin “...yönetmelikçe belirlenir...” şeklinde, “...enstitü başkanı...” ibaresinin ise “...enstitü müdürü” olarak redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

– 40 ıncı maddesindeki “...enstitü başkanı...” ibaresi “...enstitü müdürü...” olarak redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

– Geçici 1 inci maddesindeki “...Yükseköğretim Kurulundan...” ibaresi “Yüksek Öğretim Kurumundan” olarak redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

– 1, 2, 4, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 ve 42 inci maddeleri ile Geçici 2 nci maddesi aynen,

– Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 43 ve 44 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Ayrıca 3 üncü maddede yapılan düzenlemeye paralel olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendine de Harp Okullarının ilave edilmesini sağlayacak yasa değişikliğinin yapılmasının Komisyona önerilmesi kararı alınmıştır.

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına saygı ile arz olunur.
 
  Başkan  
  Necdet Tekin  
  Kırklareli  
  Üye Üye
  Sait Açba Abdülkadir Akcan
  Afyon Afyon
  Üye Üye
  Ramazan Gül Aydın Ayaydın
  Isparta İstanbul

 

ALT KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN

HARP OKULLARI KANUNU TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Kapsam

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tanımlar

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen kavram ve terimler şunlardır :

a) Yüksek Öğretim Kurulu : 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesine göre oluşturulan kuruldur.

b) Üniversitelerararası Kurul : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci maddesine göre oluşturulan kuruldur.

c) Yüksek Öğretim Kurumları : Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri, harp okulları ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir.

d) Harp Okulu : Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu olup, kuvvet komutanlıklarının kuruluşunda, Atatürk ilkelerine bağlı ve askerî değerleri haiz muvazzaf subay yetiştiren; lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bilimsel özerkliğe sahip bir yüksek öğretim kurumudur.

e) Enstitü : Harp okullarında ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yüksek öğretim kurumudur.

f) Öğretim Elemanları : Harp okullarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

g) Öğretim Üyeleri : Harp okullarında devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker veya sivil, Türk veya yabancı uyruklu profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

(1) Profesör : En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

(2) Doçent : Doçentlik sınavını başarmış, akademik unvana sahip kişidir.

(3) Yardımcı Doçent : Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.

h) Öğretim Görevlisi : Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanıdır.

ı) Okutmanlar : Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.

j) Öğretim Yardımcıları : Harp okullarında belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır.

(1) Araştırma Görevlileri : Harp okullarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.

(2) Uzmanlar : Eğitim-öğretimle doğrudan veya dolayısıyla ilgili olan, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir faaliyetle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

(3) Çeviriciler : Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır.

(4) Eğitim-Öğretim Planlamacıları : Eğitim-öğretim planlaması ile görevli öğretim yardımcılarıdır.

k) Bölüm : Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan harp okullarının eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.

l) Bölüm Başkanı : O bölümü oluşturan anabilim dalı başkanları arasında rütbe ve kıdemce en büyük, asker öğretim elemanıdır.

m) Anabilim Dalı : Bölümü oluşturan en az bir bilim dalını kapsayan, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir akademik birimdir.

n) Bilim dalı : Anabilim dalı içinde eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik bir birimdir.

o) Diğer kavram ve terimler : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, değişik üçüncü maddesinde tanımlanan ve bu kanunun uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimlerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Harp okullarının amacı

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Ana ilkeler

MADDE 5. — Harp okullarında eğitim ve öğretimin planlamasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur :

a) Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır.

b) Millî kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

c) Eğitim-öğretim plan ve programları, çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve ilgili kuvvetlerin ihtiyaçlarına ve ayrıca öğrencinin lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim almasına imkân sağlayacak şekilde hazırlanır. Kuvvet komutanlıklarınca sürekli olarak geliştirilen bu plan ve programların koordinasyonu Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

d) Harp okullarının verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elamanlarının yetiştirilmeleri Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde, kuvvet komutanlıklarınca planlanır ve gerçekleştirilir.

Kuruluş

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

Görev

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar ve Görevler

Organlar

MADDE 8. — Harp okullarının eğitim-öğretim ve yönetim işleri;

a) Harp Okulu Komutanı,

b) Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu,

c) Dekan,

d) Enstitü Müdürü,

e) Bilimsel Denetleme Kurulu,

f) Öğrenci Alay Komutanı,

g) Yüksek Disiplin Kurulu,

tarafından yürütülür.

Harp Okulu Komutanı

MADDE 9. — Harp Okulu Komutanı, Harp okulu ve bağlı birimlerinin bütün faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumludur. Harp Okulu Komutanı profesör ise kendisi, değilse o komutanlıktan bir profesör Üniversitelerarası Kurulun üyesidir.

Harp Okulu Komutanının atanması; 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu

MADDE 10. — Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, Harp Okulu Komutanının başkanlığında; dekan, enstitü müdürü, kurmay başkanı, öğrenci alay komutanı ve bölüm başkanlarından oluşur. Harp Okulu Komutanının bulunmadığı hallerde en kıdemli üye kurula başkanlık eder. Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Harp Okulu Komutanı, gerekli gördüğü hallerde de Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu ilgili kuvvet komutanlığınca belirlenen temel esaslar doğrultusunda; harp okulunun eğitim ve öğretimi ile ilgili uygulama ve geliştirmeye yönelik usul ve esasları tespit eden, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında kararlar alan, harp okullarının bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip kuvvet komutanlıklarına görüş bildiren, yıllık eğitim-öğretim programının uygunluğu hususunu ve eğitim-öğretim programlarında ortaya çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlayan en yüksek eğitim ve öğretim organıdır.

Dekan

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Dekan Yardımcıları

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Enstitü Müdürü

MADDE 13. — Enstitü Müdürü; harp okullarındaki lisans üstü eğitim ve öğretimin yürütülmesinden Harp Okulu Komutanına karşı sorumlu öğretim üyesi asker kişidir.

Öğretim üyesi asker enstitü müdürünün atanması; 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Bilimsel Denetleme Kurulu

MADDE 14. — Bilimsel Denetleme Kurulu; her bölümden en üst akademik kariyere sahip üyeler arasından bir yıl için, biri asıl diğeri yedek olmak üzere o bölüm öğretim üyeleri tarafından gizli oyla seçilir.

Seçilen asıl üyeler arasından rütbe ve kıdemce en büyük olanı bu kurula başkanlık eder.

Öğrenci Alay Komutanı

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yüksek Disiplin Kurulu

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanları

Öğretim elemanlarının görevleri

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yardımcı Doçentliğe atanma

MADDE 18. — Harp okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık yardımcı doçent kadroları, her yıl isteklileri tespit etmek amacıyla ilgili kuvvet komutanlıklarınca ilân edilir. Kuvvet komutanlıklarınca adaylığı uygun görülen istekliler harp okulu komutanlığına bildirilir. Harp Okulu Komutanı, dekan veya enstitü müdürü başkanlığında ilgili bölüm başkanı ile okul içinden veya dışından üç profesör veya doçentten oluşan bir kurul teşkil ettirerek, bu kuruldan adayların her biri hakkında yazılı mütalâa ister. Harp Okulu Komutanı kendi görüşünü de belirterek atanmanın sağlanması için ilgili kuvvet komutanlığına öneride bulunur. Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler, ilgili kuvvet komutanlığınca uygun görülmesi halinde, ilk üç yılı müteakip, birer yıllık sürelerle uzatılmak kaydıyla, en fazla altı yıla kadar bu kadrolarda kalabilirler.

Yardımcı Doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır :

a) İlgili bilim dalında doktora yapmış olmak.

b) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak.

c) Harp okulu komutanlığınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere, seçilecek üç kişilik bir kurul tarafından, sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150-200 kelimelik birer çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak.

Doçentliğe atanma

MADDE 19. — Doçentliğe atanmak için; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki doçentliğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir. Harp okulu komutanlıklarınca tespit edilen açık doçentlik kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl ilgili kuvvet komutanlıklarınca ilân edilir. Kuvvet komutanlığınca adaylığı uygun görülen istekliler harp okulu komutanlığına bildirilir. Harp Okulu Komutanı, dekan veya enstitü müdürü başkanlığında ilgili bölüm başkanıyla okul içinden veya dışından üç profesörden oluşan bir kurul teşkil ettirerek, bu kuruldan adayların her biri hakkında yazılı mütalâa ister. Harp Okulu Komutanı, kendi görüşünü de belirterek atanmanın sağlanması için ilgili kuvvet komutanlığına öneride bulunur. Genelkurmay Başkanlığınca da atanması uygun bulunanların atamaları ilgili kuvvet komutanlığınca yapılır. Doçentlik kadrosuna önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir.

Profesörlüğe yükselme ve atanma

MADDE 20. — Profesörlüğe yükselebilmek için; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki profesörlüğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir. Harp okulu komutanlığınca tespit edilen açık profesörlük kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl ilgili kuvvet komutanlıklarınca ilân edilir.

Başvuran adayların durumlarını incelemek üzere, ilgili kuvvet komutanlığınca; Harp Okulu Komutanı başkanlığında, dekan veya enstitü müdürü ile seçilecek beş profesörden oluşan bir kurul teşkil edilir. Profesörlerden üçü Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenecek bir üniversiteden, ikisi ise harp okulundan olmak üzere yedi kişiden oluşur. Bunlardan birinin profesör kadrosunun açık olduğu bölümden, birinin o bölümün dışından, birinin ise ilgili bilim alanından olması şartı aranır.

Bu kurulun değerlendirme neticesi, ilgili kuvvet komutanlığınca görüşü alınmak üzere Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilir. Atama, Yüksek Öğretim Kurulunun olumlu görüş bildirdiği ve Genelkurmay Başkanlığının da uygun bulduğu adaylar arasından, ilgili kuvvet komutanlığınca yapılır. Profesörlük kadrosuna önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir.

Yabancı ülkede alınan akademik unvanların geçerliliği

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Akademik unvanların korunması

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Emeklilik yaş haddi

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Öğretim elemanlarının harp okulu dışına atanmaları ve görevlendirilmeleri

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Öğretim görevlileri

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Okutmanlar

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

Öğretim yardımcıları

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yabancı uyruklu öğretim elemanları

MADDE 28. — Harp okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; harp okulu komutanlığının ihtiyaç göstermesi, kuvvet komutanlıklarının teklifi, Genelkurmay Başkanlığının tasvibi ile İçişleri ve Maliye Bakanlıklarından alınacak olumlu görüş üzerine, Millî Savunma Bakanlığının onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılırlar. Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücret, 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilir.

Öğretim elemanı yetiştirme

MADDE 29. — Tasarının 29 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma ve Denetim

Çalışma esasları

MADDE 30. — Harp okullarındaki öğretim elemanlarının haftalık ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 211 sayılı İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az on saattir. Öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve doktora çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı yönetmelikçe belirlenir. Harp okullarında kadrolu öğretim görevlileri ile okutmanlar için haftalık ders yükü oniki saatten az olamaz. Dekan yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı kadardır. Dekan ve enstitü müdürü ile okuldaki öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders yükü verilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

Kamu kuruluşlarında görevlendirme

MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Kurumlararası yardımlaşma

MADDE 33. — Tasarının 33 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Denetim

MADDE 34. — Tasarının 34 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Bilimsel denetim

MADDE 35. — Tasarının 35 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim, Öğretim ve Öğrenciler

Giriş şartları

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

Lisans düzeyinde öğretim

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Disiplin ve okuldan çıkarılma

MADDE 38. — Tasarının 38 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Lisans üstü eğitim ve öğretim

MADDE 39. — Tasarının 39 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Özlük hakları

MADDE 40.— Harp okullarında görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu Hükümleri uygulanır.

Ancak asker öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu Ek-17 nci maddesine göre ödenen Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanundan istifade edenlerin, bu Kanuna göre ödenen tazminatlarının, Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir. Ayrıca, Harp Okulu Komutanı, dekan, enstitü müdürü, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarına 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği verilir. Harp Okulu Komutanına verilecek idarî görev ödeneği, rektörlere ödenecek miktar kadardır.

Harp okullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre verilir.

Haftalık okutulması mecburî ders yükü dışında, harp okullarında görevli öğretim elemanlarına, ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, haftada en çok yirmi saate kadar verilecek dersler için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir.

Yönetmelik

MADDE 41.— Tasarının 41 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 42.— Tasarının 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Harp okullarının kadrolarında öğretim üyelerinin akademik kariyerlerinin yükseltilmesi maksadıyla oluşturulacak kurallarda yeterli doçent ve profesör istihdam edilinceye kadar, harp okulu komutanlıklarınca ihtiyaç duyulacak doçent ve profesör talepleri, ilgili kuvvet komutanlıkları kanalıyla Yüksek Öğretim Kurumundan temin edilir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 43. — Tasarının 43 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 44. — Tasarının 44 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

HARP OKULLARI KANUNU TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk Silâhlı Kuvvetleri harp okullarındaki yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, harp okullarının teşkilâtlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim, öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2. — Bu Kanun, Türk Silâhlı Kuvvetleri harp okullarını, bunlara bağlı eğitim-öğretim kurumlarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen kavram ve terimler şunlardır :

a) Yükseköğretim Kurulu : 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 6 ncı maddesine göre oluşturulan kuruldur.

b) Üniversitelerarası Kurul : 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 11 inci maddesine göre oluşturulan kuruldur.

c) Yükseköğretim Kurumları : Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, harp okulları, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek yüksek-okulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir.

d) Harp okulu : Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulları olup, kuvvet komutanlıklarının kuruluşunda, Atatürk İlkelerine bağlı ve askerî değerleri haiz muvazzaf subay yetiştiren; lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bilimsel özerkliğe sahip bir yüksek öğretim kurumudur.

e) Enstitü : Harp okullarında ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yüksek öğretim kurumudur.

f) Öğretim elemanları : Harp okullarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

g) Öğretim üyeleri : Harp okullarında devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker veya sivil, Türk veya yabancı uyruklu profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

1. Profesör : En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

2. Doçent : Doçentlik sınavını başarmış, akademik unvana sahip kişidir.

3. Yardımcı Doçent : Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.

h) Öğretim Görevlisi : Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanıdır.

ı) Okutman : Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.

j) Öğretim Yardımcıları : Harp okullarında belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır.

1) Araştırma Görevlileri : Harp okullarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.

2. Uzmanlar : Eğitim-öğretimle doğrudan veya dolayısıyla ilgili olan, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir faaliyetle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

3. Çeviriciler : Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır.

4. Eğitim-Öğretim Planlamacıları : Eğitim-öğretim planlaması ile görevli öğretim yardımcılarıdır.

k) Bölüm : Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan harp okullarının eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.

l) Bölüm Başkanı : O bölümü oluşturan anabilim dalı başkanları arasında rütbe ve kıdemce en büyük, asker öğretim elemanıdır.

m) Anabilim dalı : Bölümü oluşturan ve en az bir bilim dalını kapsayan, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir akademik birimdir.

n) Bilim dalı : Anabilim dalı içinde eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik bir birimdir.

o) Diğer kavram ve terimler : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, değişik üçüncü maddesinde tanımlanan ve bu kanunun uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimlerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Harp okullarının amacı

MADDE 4. — 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri, İç Hizmet Kanununda belirtilen asker kişilerde bulunması gerekli niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fizikî yeteneğe sahip, ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve öğretimini görmüş muvazzaf subay yetiştirmek ve ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyaç duyması halinde lisansüstü eğitim ve öğretim sağlamaktadır.

Ana ilkeler

MADDE 5. — Harp okullarında eğitim ve öğretimin planlamasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler gözönünde bulundurulur :

a) Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır.

b) Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere millî birlik ve beraberliğe güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

c) Eğitim-öğretim plan ve programları, çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve ilgili kuvvetlerin ihtiyaçlarına ve ayrıca öğrencinin lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim almasına imkân sağlayacak şekilde hazırlanır. Kuvvet komutanlıklarınca sürekli olarak geliştirilen bu plan ve programların koordinasyonu Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

d) Harp okullarının verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elamanlarının yetiştirilmeleri Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde, kuvvet komutanlıklarınca planlanır ve gerçekleştirilir.

Kuruluş

MADDE 6. — Harp okullarının kadro ve kuruluşları, ilgili kuvvet komutanlıklarınca hazırlanır ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanır.

Görev

MADDE 7. — Harp okullarının görevleri :

a) 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen amaç, nitelik ve kuvvet komutanlıklarının görev ve sorumluluklarına uygun olarak; temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilim alanlarından birinde lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, mezuniyetten sonra temel eğitim ve öğrenimini müteakip verilecek görevleri yapabilecek, emrindeki personeli ve/veya birliği eğitebilecek ve yönetebilecek muvazzaf subay yetiştirmek,

b) İlgili kuvvet komutanlığının ihtiyaç ve gerek görmesi halinde; bünyesinde teşkil edilecek enstitü veya enstitülerde muvazzaf subaylar ile Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmesi halinde aynı eğitim ve öğretim düzeyindeki sivil kişilere, ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim ve öğretim vermektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar ve Görevleri

Organlar

MADDE 8. — Harp okullarının eğitim-öğretim ve yönetim işleri;

a) Harp Okulu Komutanı,

b) Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu,

c) Dekan,

d) Enstitü Başkanı,

e) Bilimsel Denetleme Kurulu,

f) Öğrenci Alay Komutanı,

g) Yüksek Disiplin Kurulu,

Tarafından yürütülür.

Harp Okulu Komutanı

MADDE 9. — Harp Okulu Komutanı, harp okulu ve bağlı birimlerinin bütün faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumludur ve aynı zamanda üniversitelerarası kurulun üyesidir.

Harp okulu komutanının atanması; 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu

MADDE 10. — Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, harp okulu komutanının başkanlığında; dekan, enstitü başkanı, kurmay başkanı, öğrenci alay komutanı ve bölüm başkanlarından oluşur. Harp okulu komutanının bulunmadığı hallerde, en kıdemli üye kurula başkanlık eder. Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Harp okulu komutanı, gerekli gördüğü hallerde de Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu ilgili kuvvet komutanlığınca belirlenen temel esaslar doğrultusunda; harp okulunun eğitim ve öğretimi ile ilgili uygulama ve geliştirmeye yönelik usul ve esasları tespit eden, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında kararlar alan, harp okullarının bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip kuvvet komutanlıklarına görüş bildiren, yıllık eğitim-öğretim programının uygunluğu hususunu ve eğitim-öğretim programlarında ortaya çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlayan en yüksek eğitim ve öğretim organıdır.

Dekan

MADDE 11. — Dekan, harp okulundaki lisans eğitim ve öğretiminin yürütülmesinden harp okulu komutanına karşı sorumlu asker kişidir.

Dekanın atanması, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Dekan Yardımcıları

MADDE 12. — Dekan yardımcıları en fazla iki olup, dekana çalışmalarında yardımcı olmakla sorumlu asker kişilerdir.

Dekan yardımcıları, dekanın kendilerine vereceği görevi yerine getirirler. Dekanın bulunmadığı hallerde rütbe ve kıdemce daha büyük olan dekan yardımcısı dekana vekâlet eder.

Dekan yardımcılarının atanması; 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Enstitü Başkanı

MADDE 13. — Enstitü Başkanı; harp okullarındaki lisansüstü eğitim ve öğretimin yürütülmesinden harp okulu komutanına karşı sorumlu asker kişidir.

Enstitü Başkanının atanması; 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Bilimsel Denetleme Kurulu

MADDE 14. — Bilimsel Denetleme Kurulu; her bölümden en üst akademik kariyere sahip üyeler arasından bir yıl için, biri asıl diğeri yedek olmak üzere o bölüm öğretim üyeleri tarafından gizli oyla seçilir.

Seçilen asıl üyeler arasından rütbe ve kıdemce en büyük olanı bu kurula başkanlık eder.

Öğrenci Alay Komutanı

MADDE 15. — Öğrenci alay komutanı; ilgili yasal mevzuat doğrultusunda öğrencilerin eğitim, disiplin, yönetim ve diğer hizmetlerini yürütmekten harp okulu komutanına karşı sorumlu asker kişidir.

Öğrenci alay komutanının atanması; 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Yüksek Disiplin Kurulu

MADDE 16. — Yüksek Disiplin Kurulu, harp okulu komutanının başkanlığında; dekan, öğrenci alay komutanı, kurmay başkanı ve disiplin subayından oluşur.

Yüksek Disiplin Kurulu; kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin ile ilgili safahatını ve yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek, okuldan ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine karar verir. Okulla ilişiğin kesilmesi hakkındaki karar, ilgili kuvvet komutanının onayı ile yürürlüğe girer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanları

Öğretim elemanlarının görevleri

MADDE 17. — Öğretim elemanlarının görevleri şunlardır :

a) Harp okullarında, bu Kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

b) Projeleri yürütmek.

c) Bilimsel çalışmalara katılmak, bilimsel araştırma ve yayın yapmak.

d) Akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yürütmek.

e) Yetkili organlarca ve amirlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Yardımcı Doçentliğe atanma

MADDE 18. — Harp okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık yardımcı doçent kadroları, her yıl isteklileri tespit etmek amacıyla ilgili kuvvet komutanlıklarınca ilân edilir. Kuvvet komutanlıklarınca adaylığı uygun görülen istekliler harp okulu komutanlığına bildirilir. Harp okulu komutanı, dekan veya enstitü başkanı başkanlığında ilgili bölüm başkanı ile okul içinden veya dışından üç profesör veya doçentten oluşan bir kurul teşkil ettirerek, bu kuruldan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Harp okulu komutanı kendi görüşünü de belirterek atanmanın sağlanması için ilgili kuvvet komutanlığına öneride bulunur. Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler, ilgili kuvvet komutanlığınca uygun görülmesi halinde, ilk üç yılı müteakip, birer yıllık sürelerle uzatılmak kaydıyla, en fazla altı yıla kadar bu kadrolarda kalabilirler.

Yardımcı Doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır :

a) İlgili bilim dalında doktora yapmış olmak.

b) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak.

c) Harp okulu komutanlığınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere, seçilecek üç kişilik bir kurul tarafından, sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150-200 kelimelik birer çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak.

Doçentliğe atanma

MADDE 19. — Doçentliğe atanmak için; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunundaki şartları yerine getirmek ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş ve en az üç yıl süreyle yardımcı doçentlik kadrosunda çalışmış olmak gereklidir. Harp okulu komutanlıklarınca tespit edilen açık doçentlik kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl ilgili kuvvet komutanlıklarınca ilân edilir. Kuvvet komutanlığınca adaylığı uygun görülen istekliler harp okulu komutanlığına bildirilir. Harp okulu komutanı, dekan veya enstitü başkanı başkanlığında ilgili bölüm başkanıyla okul içinden veya dışından üç profesörden oluşan bir kurul teşkil ettirerek, bu kuruldan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Harp okulu komutanı, kendi görüşünü de belirterek atanmanın sağlanması için ilgili kuvvet komutanlığına öneride bulunur. Genel Kurmay Başkanlığınca da atanması uygun bulunanların atamaları ilgili kuvvet komutanlığınca yapılır. Doçentliği önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir.

Profesörlüğe yükselme ve atanma

MADDE 20. — Profesörlüğe yükselebilmek için; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki şartları yerine getirmek ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir. Harp okulu komutanlığınca tespit edilen açık profesörlük kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl ilgili kuvvet komutanlıklarınca ilân edilir.

Başvuran adayların durumlarını incelemek üzere, ilgili kuvvet komutanlığınca; harp okulu komutanı başkanlığında, dekan veya enstitü başkanı ile seçilecek beş profesörden oluşan bir kurul teşkil edilir. Profesörlerden üçü Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenecek bir üniversiteden, ikisi ise harp okulundan seçilir. Bunlardan birinin profesör kadrosunun açık olduğu bölümden, birinin o bölümün dışından, birinin ise ilgili bilim alanından olması şartı aranır.

Bu kurulun değerlendirme neticesi, ilgili kuvvet komutanlığınca görüşü alınmak üzere Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilir. Atama, Yüksek Öğretim Kurulunun olumlu görüş bildirdiği ve Genel Kurmay Başkanlığının da uygun bulduğu adaylar arasından, ilgili kuvvet komutanlığınca yapılır. Profesörlük kadrosuna önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir.

Yabancı ülkede alınan akademik unvanların geçerliliği

MADDE 21. — Yabancı ülkelerde alınan doçentlik ve profesörlük unvanlarının kabul edilmesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 27 nci ve 28 inci maddeleri uyarınca üniversitelerarası kurul tarafından kararlaştırılır.

Akademik unvanların korunması

MADDE 22. — Öğretim üyeleri bu Kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış oldukları akademik unvanlardan yoksun bırakılamazlar.

Başka bir göreve atanma, emekli olma veya istifa etme veya müstafi sayılmak suretiyle öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi içinde harp okularında veya diğer askerî yüksek öğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde harp okulları, diğer askerî yükseköğretim veya yüksek öğretim kurumları dışındaki çalışmalarında, bu unvanları kullanamazlar.

Emeklilik yaş haddi

MADDE 23. — Askerî öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi; 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde gösterilen rütbelerinin yaş haddidir. Sivil öğretim üyelerinin yaş haddi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen yaş haddidir.

General/amiral öğretim üyelerinden rütbe bekleme süresini tamamlamış olanlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesi hükmüne göre değerlendirilirler. Bunlardan hizmet ihtiyacı kadarı Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve Yüksek Askerî Şûranın kararı ile; her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla, rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

Kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilen general/amiraller hakkında, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesi (f) bendi hükümleri uygulanır.

Öğretim elemanlarının harp okulu dışına atanmaları ve görevlendirilmeleri

MADDE 24. — Harp okullarında görevli öğretim elemanları, görev ve unvanlarına bakılmaksızın, disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk veya diğer askerî ihtiyaçlar nedeniyle ilgili kuvvet komutanlıklarınca, harp okulu komutanlığının teklifi üzerine veya doğrudan, harp okulları dışındaki kıta, karargâh ve kurumlara atanabilirler.

Harp okulu dışına atanan öğretim üyeleri için, bu Kanunun emeklilik yaş haddi ile ilgili hükümleri uygulanmaz.

Harp okullarında görevli öğretim elemanları; idarece uygun görülen hallerde, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik savaş hallerinde ilgili kuvvet komutanlığınca, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla harp okulları dışında da görevlendirilirler.

Öğretim görevlileri

MADDE 25. — Harp okullarında bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim, öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve/veya eserleriyle tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler. Asker öğretim görevlileri tayinle veya geçici görevle, sivil öğretim görevlileri ise atanacakları ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak, harp okullarının önerisi ve ilgili kuvvet komutanlığının izni ile boş öğretim üyesi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

Okutmanlar

MADDE 26. — Askerî okutmanlar tayinle veya geçici görevli, sivil okutmanlar ise süreli veya sürekli olarak atanacakları ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak harp okullarının önerisi, ilgili kuvvet komutanlığının izni ile atanırlar. Süreli olarak atanan sivil okutmanların atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların aynı yöntemle yeniden atanmaları mümkündür.

Öğretim yardımcıları

MADDE 27. — Harp okullarının araştırma görevlisi uzman çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı olarak ihtiyaç duyacağı öğretim yardımcılarından asker olanlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak atanırlar. Sivil olanları ise, çalışacakları bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak harp okullarının önerisi ve ilgili kuvvet komutanlığının izni ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler. Uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarının atanmasında da, araştırma görevlilerinin atanmasındaki yöntem izlenir.

Yabancı uyruklu öğretim elemanları

MADDE 28. — Harp okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; harp okulu komutanlığının ihtiyaç göstermesi, kuvvet komutanlıklarının teklifi, Genelkurmay Başkanlığının tasvibi ile İçişleri Bakanlığından alınacak olumlu görüş üzerine, Millî Savunma Bakanlığının onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılırlar. Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücret, 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilir.

Öğretim elemanı yetiştirme

MADDE 29. — Harp okullarının ihtiyacı olan öğretim elemanları, ilgili kuvvet komutanlığının, uzman personel temin ve yetiştirme planları esaslarına göre yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma ve Denetim

Çalışma esasları

MADDE 30. — Harp okullarındaki öğretim elemanlarının haftalık ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 211 sayılı İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az on saattir. Öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve doktora çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı yönetmelikte gösterilir. Harp okullarında kadrolu öğretim görevlileri ile okutmanlar için haftalık ders yükü oniki saatten az olamaz. Dekan yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı kadardır. Dekan ve enstitü başkanı ile okuldaki öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders yükü verilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

Kamu kuruluşlarında görevlendirme

MADDE 31. — İlgili kurumların isteği, harp okulu komutanlığının olumlu görüşü, ilgili kuvvet komutanlığının izni ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları, diğer yükseköğretim kurumlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu konuda 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme

MADDE 32. — Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk olmaksızın yurt içinde kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme görevleri yapmaları, harp okulu komutanlığının teklifine ve ilgili kuvvet komutanlığının onayına tâbidir. Yurt içinde yapılacak kısa süreli bilimsel toplantılara katılmaya, ilgili kuvvet komutanlığına bilgi verilmek suretiyle harp okulları komutanlıkları izin verir.

Yurt dışında yapılacak benzer çalışmalara katılma ve görevlendirme ile ilgili onay yetkisi Genelkurmay Başkanlığına aittir.

Yurt içi ve yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikler genel hükümler çerçevesinde ödenir.

Yurt dışında bu maksatla görevlendirilen öğretim elemanlarına yabancı kuruluşlardan burs sağlanmışsa, bunlar görev yapacakları sürece maaşlı izinli sayılırlar.

Dış ülkede kalınacak sürenin uzatılması, harp okulu komutanlığının teklifi, ilgili kuvvet komutanlığının olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığının onayına bağlıdır.

Kurumlararası yardımlaşma

MADDE 33. — Harp okullarında görevli öğretim elemanları, talep halinde; personelin isteği, harp okulu komutanlığının olumlu görüşü ve ilgili kuvvet komutanlığının onayı ile diğer harp okularında veya yüksek öğretim kurumlarında ek ders vermek üzere görevlendirilebilirler.

Harp okulları da ihtiyacı olan öğretim elemanlarını ilgili yükseköğretim kurumları ile, bir kurumda çalışmayanları ise kendileri ile koordine ederek doğrudan talep edebilir. Yüksek öğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlardan yapılacak ilave öğretim elemanı talepleri ilgili kuvvet komutanlığı kanalı ile yapılır.

Harp okullarında ek dersle görevlendirilecek öğretim elemanlarının sözleşmeleri ilgili kuvvet komutanlığınca onaylanır.

Bu şekilde bir harp okulu ile diğer yüksek öğretim kurumları arasında karşılıklı olarak ek ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre ek ödeme yapılır.

Yükseköğretim kurumları dışından ek ders vermek üzere temin edilecek öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ödemesi için ders yükü zorunluluğu aranmaz.

Denetim

MADDE 34. — Harp okullarının eğitim ve öğretim, idarî ve diğer faaliyetlerin denetimi ilgili kuvvet komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

Bilimsel denetim

MADDE 35. — Öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesi, Harp Okulu Bilimsel Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Bilimsel denetleme; öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmesi, onların eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetlerini de kapsar. Bilimsel Denetleme Kurulu, Harp Okulu Komutanı tarafından görevlendirilebileceği gibi, eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaç ve ilkelere uygunluğunu denetlemek amacıyla, ilgili kuvvet komutanlığı tarafından da görevlendirilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim, Öğretim ve Öğrenciler

Giriş şartları

MADDE 36. — Harp okullarının esas öğrenci kaynağı askerî liselerdir. İhtiyaç halinde, ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan sivil liseleri bitiren ve yönetmelikte belirtilecek şartları taşıyan öğrenciler de harp okullarına alınırlar.

Yabancı ülke öğrencilerinin harp okullarına kabul edilmeleri, mevzuat çerçevesinde yapılacak antlaşmalar veya Bakanlar Kurulu Kararı ile olur.

Yabancı ülke öğrencilerinin seçimi ile ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir.

Lisans düzeyinde öğretim

MADDE 37. — Harp okularındaki eğitim ve öğretim parasız yatılı olarak yapılır. Öğrencilerin yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları devletçe karşılanır. Harp okullarındaki yükseköğretim, bu Kanunda belirlenen amaç ve ana ilkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir :

a) Harp okullarında lisans eğitimi ve öğretim süresi 4 yıldır. Ancak, ihtiyaç halinde, ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile, harp okullarında 1 yıl süreli hazırlık sınıfı açılabilir. Harp okulu öğrencileri hazırlık sınıfını 1 yılda ve lisans eğitim ve öğrenimini ise sağlık nedenleri hariç 5 yılda, sağlık nedenleri dahil azamî 6 yılda tamamlamak zorundadırlar. Harp okullarında öğrenciler askerî eğitim, beden eğitimi gibi tatbiki dersler dahil bütün derslere devam etmek zorundadır. Öğrencilerin hangi şartlarda o eğitim ve öğretim yılını kaybetmiş sayılacakları yönetmelikte belirtilir. Savaş ve olağanüstü hallerde Genelkurmay Başkanlığınca eğitim ve öğretime ara verilebilir veya eğitim ve öğretimin süresi kısaltılabilir. Eksik öğretim görenlere daha sonra uygulanacak eğitimin ilke ve esasları Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

b) Harp okullarındaki sınav, değerlendirme ve sınıf geçme esasları çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.

c) Harp okullarının kuruluş yapısına ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim-öğretim ve buna dayalı olarak verilen lisans diplomaları ile ilgili esaslar, yönetmelikte gösterilir.

d) Harp okullarından mezun olanlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf teğmen nasbedilirler.

Disiplin ve okuldan çıkarılma

MADDE 38. — Harp okullarına alınan her öğrenciye disiplin notu verilir. Hangi cezalar için disiplin notundan ne miktarda düşüleceği yönetmelikte belirtilir.

Harp okullarında eğitim ve öğrenim gören öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çıkarılırlar :

a) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelik gereğince her öğrenciye verilen disiplin notunu kaybedenler,

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde, öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair yüksek disiplin kurulunca haklarında karar verilenler,

c) Bu Kanunun 37 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen süreler içerisinde eğitim ve öğrenimlerini tamamlayamayanlar,

d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler,

e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak sağlık durumları bakımından harp okulu öğrenimine devam imkânı kalmayanlar,

f) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde bu nitelikleri değişenler.

Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç, diğer nedenler ile çıkarılanlara, kendileri için devlet tarafından yapılan masraflar faizleri ile birlikte ödettirilir.

Harp okullarında okuyan öğrencilerden, bu maddede belirtilen nedenlerle okuldan çıkarılanlar ile 926 sayılı Personel Kanununun 115 inci maddesi gereğince kendi isteğiyle okuldan çıkanlar, hiçbir şekilde başka askerî yükseköğretim kurumlarına alınmazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilemezler. 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu hükümleri saklıdır. Bu öğrencilerin kimlikleri bütün askerî yüksek öğretim kurumlarına, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine, alınan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir.

Lisansüstü eğitim ve öğretim

MADDE 39. — Harp okulları bünyesinde ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyaç ve gerek duyması ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile teşkil edilecek enstitülerde, silâhlı kuvvetlerin ihtiyaçlarına yönelik bilim dallarında lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırmalar yapılır.

Bu enstitülere öğrenci seçimi ile enstitülerde yapılacak lisansüstü eğitim ve öğretimin şekli, süresi, programları ve buna dayalı olarak verilen diplomalar çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

Savaş ve olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkanlığınca eğitim ve öğretime ara verilebilir. Eksik öğretim görenlere daha sonra uygulanacak eğitimin ilke ve esasları Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Özlük hakları

MADDE 40.— Harp okullarında görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu Hükümleri uygulanır.

Ancak asker öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu Ek-17 nci maddesine göre ödenen Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanundan istifade edenlerin, bu Kanuna göre ödenen tazminatlarının, Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir. Ayrıca, harp okulu komutanı, dekan, enstitü başkanı, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarına 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği verilir. Harp okulu komutanına verilecek idarî görev ödeneği, rektörlere ödenecek miktar kadardır.

Harp okullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre verilir.

Haftalık okutulması mecburî ders yükü dışında, harp okullarında görevli öğretim elemanlarına, ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, haftada en çok yirmi saate kadar verilecek dersler için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir.

Yönetmelik

MADDE 41.— Bu Kanunda esasları belirtilen ve aşağıda yazılı diğer hususlar, Millî Savunma Bakanlığınca 6 ay içinde çıkarılacak Yönetmelikle düzenlenir.

a) Çalışma esasları, günlük çalışma saatleri ve haftalık ders yükü, öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve doktora çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı ve ek ders ile ilgili hususlar,

b) Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve telif hakları ile ilgili hususlar,

c) Yapılacak bilimsel ve teknik araştırma, inceleme ve yayınlarla ilgili usul ve esaslar,

d) Harp okullarına giriş koşulları ve kayıt kabul şartları ile ilgili hususlar,

e) Enstitüler öğrenci seçimi, lisansüstü eğitim ve öğretimin şekli, süresi, programları ile ilgili hususlar,

f) Öğrencilerin hangi şartlarda o eğitim ve öğretim yılını kaybetmiş sayılacaklarına ilişkin esaslar,

g) Harp okullarındaki sınav, değerlendirme ve sınıf geçme esasları ve harp okullarının kuruluş yapısına ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim-öğretim ve buna dayalı olarak verilecek lisans diplomaları ile ilgili esaslar,

h) Harp okullarında savaş ve olağanüstü hallerde lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime ara verilmesine, kısaltılmasına, aday öğrencilerin eksik öğrenimlerini tamamlamalarına ve bu durumda verilecek olan diplomalara ilişkin hususlar,

ı) Harp okullarının Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili kuvvet komutanlıklarınca denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar,

j) Yabancı öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinde uygulanacak usul ve esaslar,

k) Disiplin esasları ile öğrencilerin disiplin, başarısızlık, sağlık ve diğer nedenlerle okuldan çıkmasında veya çıkarılmasında uygulanacak usul ve esaslar,

l) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 42.— 4.8.1971 tarihli ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Harp okullarının kadrolarında öğretim üyelerinin akademik kariyerlerinin yükseltilmesi maksadıyla oluşturulacak kurullarda yeterli doçent ve profesör istihdam edilinceye kadar, harp okulu komutanlıklarınca ihtiyaç duyulacak doçent ve profesör talepleri, ilgili kuvvet komutanlıkları kanalıyla Yüksek Öğretim Kurumundan temin edilir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

MADDE 43. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 44. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
  A. Mesut Yılmaz  
  Başbakan  
  Dev. Bakanı ve Başb. Yard. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yard.
  B. Ecevit İ. Sezgin
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
  G. Taner H. Özkan
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
  Y. Seçkiner I. Saygın
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
  Prof. Dr. H. S. Türk Prof. Dr. S. Yıldırım
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
  R. Serdaroğlu M. Gürdere
  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı
  Prof. Dr. Ş. Gürel Prof. Dr. A. Andican
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
  Dr. I. Çelebi M. Yılmaz
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
  R. Şahin B. Kara
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
  C. Kavak E. Aşık
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
  R. K. Yücelen H. Gemici
  Devlet Bakanı Adalet Bakanı
  M. Batallı O. Sungurlu
  İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı
  M. Başesgioğlu İ. Cem
  Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı
  Z. Temizel H. Uluğbay
  Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı
  Y. Topçu H. İ. Özsoy
  Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı
  N. Menzir M. Taşar
  Çalışma ve Sos. Güv. Bak. Sanayi ve Ticaret Bakanı
  Prof. Dr. N. Çağan Y. Erez
  Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Kültür Bakanı
  M. C. Ersümer İ. Talay
  Turizm Bakanı Orman Bakanı
  İ. Gürdal E. Taranoğlu
  Çevre Bakanı  
  Dr. İ. Aykut  

 
 
 
 
 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

HARP OKULLARI KANUNU TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE1. —Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Kapsam

MADDE2.— Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tanımlar

MADDE3. —Bu Kanunda geçen kavram ve terimler şunlardır :

a) Yükseköğretim Kurulu :4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesine göre oluşturulan kuruldur.

b) Üniversitelerarası Kurul :2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci maddesine göre oluşturulan kuruldur.

c) Yükseköğretim kurumları :Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri, harp okulları ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir.

d) Harp okulu :Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu olup, kuvvet komutanlıklarının kuruluşunda, Atatürk İlkelerine bağlı ve askeri değerleri haiz muvazzaf subay yetiştiren; lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur.

e) Enstitü :Harp okullarında ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur.

f) Öğretim elemanları :Harp okullarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

g)Öğretim üyeleri :Harp okullarında devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker veya sivil, Türk veya yabancı uyruklu profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

(1) Profesör :En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

(2) Doçent :Doçentlik sınavını başarmış, akademik unvana sahip kişidir.

(3) Yardımcı doçent :Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.

h) Öğretim görevlisi : Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanıdır.

ı) Okutmanlar :Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.

j) Öğretim yardımcıları :Harp okullarında belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır.

(1) Araştırma görevlileri :Harp okullarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.

(2) Uzmanlar :Eğitim-öğretimle doğrudan veya dolayısıyla ilgili olan, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir faaliyetle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

(3) Çeviriciler :Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır.

(4) Eğitim-öğretim planlamacıları :Eğitim-öğretim planlaması ile görevli öğretim yardımcılarıdır.

k) Bölüm : Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan harp okullarının eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.

l) Bölüm başkanı :O bölümü oluşturan anabilim dalı başkanları arasında rütbe ve kıdemce en büyük, asker öğretim elemanıdır.

m) Anabilim dalı :Bölümü oluşturan en az bir bilim dalını kapsayan, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir akademik birimdir.

n) Bilim dalı :Anabilim dalı içinde eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik bir birimdir.

o) Diğer kavram ve terimler :2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, değişik üçüncü maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimlerdir.

İKİNCİBÖLÜM

Genel Hükümler

Harp okullarının amacı

MADDE4. —Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 

Ana ilkeler

MADDE5. —Harp okullarında eğitim ve öğretimin planlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur :

a) Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Atatark milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır.

b) Millî kültürümüz, örf ve âdaletlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

c) Eğitim-öğretim plan ve programları, çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve ilgili kuvvetlerin ihtiyaçlarına ve ayrıca öğrencinin lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim almasına imkân sağlayacak şekilde hazırlanır. Kuvvet komutanlıklarınca sürekli olarak geliştirilen bu plan ve programların koordinasyonu Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

d) Harp okullarının verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde, kuvvet komutanlıklarınca planlanır ve gerçekleştirilir.

Kuruluş

MADDE 6. —Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

Görev

MADDE7.—Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar ve Görevler

Organlar

MADDE8. —Harp okullarının eğitim-öğretim ve yönetim işleri;

a) Harp Okulu Komutanı,

b) Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu,

c)Dekan,

d) Enstitü Müdürü,

e) Bilimsel Denetleme Kurulu

f) Öğrenci Alay Komutanı,

g) Yüksek Disiplin Kurulu,

Tarafından yürütülür.

Harp Okulu Komutanı

MADDE9. —Harp Okulu Komutanı, Harp Okulu ve bağlı birimlerinin bütün faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumludur. Harp Okulu Komutanı profesör ise kendisi, değilse o komutanlıktan bir profesör Üniversitelerarası Kurulun üyesidir.

Harp Okulu Komutanının atanması; 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu

MADDE 10.—Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, harp okulu komutanının başkanlığında; dekan, enstitü müdürü, kurmay başkanı, öğrenci alay komutanı ve bölüm başkanlarından oluşur. Harp okulu komutanının bulunmadığı hallerde en kıdemli üye kurula başkanlık eder. Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Harp okulu komutanı, gerekli gördüğü hallerde de Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu ilgili kuvvet komutanlığınca belirlenen temel esaslar doğrultusunda; harp okulunun eğitim ve öğretimi ile ilgili uygulama ve geliştirmeye yönelik usul ve esasları tespit eden, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında kararlar alan, harp okullarının bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip kuvvet komutanlıklarına görüş bildiren, yıllık eğitim-öğretim programının uygunluğu hususunu ve eğitim-öğretim programlarında ortaya çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlayan en yüksek eğitim ve öğretim organıdır.

Dekan

MADDE11. —Tasarının 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 

Dekan yardımcıları

MADDE12. —Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 

Enstitü Müdürü

MADDE13. —Enstitü Müdürü; harp okullarındaki lisans üstü eğitim ve öğretimin yürütülmesinden harp okulu komutanına karşı sorumlu öğretim üyesi asker kişidir.

Öğretim üyesi asker enstitü müdürünün atanması; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Bilimsel Denetleme Kurulu

MADDE14.—Bilimsel Denetleme Kurulu; her bölümden en üst akademik kariyere sahip üyeler arasından bir yıl için, biri asıl diğeri yedek olmak üzere o bölüm öğretim üyeleri tarafından gizli oyla seçilir.

Seçilen asıl üyeler arasından rütbe ve kıdemce en büyük olanı bu kurula başkanlık eder.

Öğrenci Alay Komutanı

MADDE15.—Tasarının 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 

Yüksek Disiplin Kurulu

MADDE16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanları

Öğretim elemanlarının görevleri

MADDE17. —Tasarının 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yardımcı doçentliğe atanma

MADDE18.—Harp okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık yardımcı doçent kadroları, her yıl isteklileri tespit etmek amacıyla ilgili kuvvet komutanlıklarınca ilan edilir. Kuvvet komutanlıklarınca adaylığı uygun görülen istekliler harp okulu komutanlığına bildirilir. Harp okulu komutanı, dekan veya enstitü müdürü başkanlığında ilgili bölüm başkanı ile okul içinden veya dışından ilgili anabilim veya yanbilim dalından üç profesör veya doçentten oluşan bir kurul teşkil ettirerek, bu kuruldan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Harp okulu komutanı kendi görüşünü de belirterek atanmanın sağlanması için ilgili kuvvet komutanlığına öneride bulunur. Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler, ilgili kuvvet komutanlığınca uygun görülmesi halinde, ilk üç yılı müteakip, birer yıllık sürelerle uzatılmak kaydıyla, en fazla altı yıla kadar bu kadrolarda kalabilirler.

Yardımcı Doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır :

a) İlgili bilim dalında doktora yapmış olmak,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak.

c) Harp okulu komutanlığınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere, seçilecek üç kişilik bir kurul tarafından, sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150-200 kelimelik birer çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak.

Doçentliğe atanma

MADDE19. —Doçentliğe atanmak için; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki doçentliğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir. Harp okulu komutanlıklarınca tespit edilen açık doçentlik kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl ilgili kuvvet komutanlıklarınca ilan edilir. Kuvvet komutanlığınca adaylığı uygun görülen istekliler harp okulu komutanlığına bildirilir. Harp okulu komutanı, dekan veya enstitü müdürü başkanlığında ilgili bölüm başkanıyla okul içinden veya dışından ilgili anabilim veya yanbilim dalından üç profesörden oluşan bir kurul teşkil ettirerek, bu kuruldan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Harp okulu komutanı, kendi görüşünü de belirterek atanmanın sağlanması için ilgili kuvvet komutanlığına öneride bulunur.Genelkurmay Başkanlığınca da atanması uygun bulunanların atamaları ilgili kuvvet komutanlığınca yapılır. Doçentlik kadrosuna önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir.

Profesörlüğe yükselme ve atanma

MADDE20.—Profesörlüğe yükselebilmek için; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki profesörlüğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir. Harp okulu komutanlığınca tespit edilen açık profesörlük kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl ilgili kuvvet komutanlıklarınca ilan edilir.

Başvuran adayların durumlarını incelemek üzere, ilgili kuvvet komutanlığınca; harp okulu komutanı başkanlığında, dekan veya enstitü müdürü ile seçilecek beş profesörden oluşan bir kurul teşkil edilir. Profesörlerden üçü Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenecek bir üniversiteden, ikisi ise harp okulundan olmak üzere yedi kişiden oluşur. Bunlardan birinin profesör kadrosunun açık olduğu bölümden, birinin o bölümün dışından, birinin ise ilgili bilim alanından olması şartı aranır.

Bu kurulun değerlendirme neticesi, ilgili kuvvet komutanlığınca görüşü alınmak üzere Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilir. Atama, Yüksek Öğretim Kurulunun olumlu görüş bildirdiği ve Genelkurmay Başkanlığının da uygun bulduğu adaylar arasından, ilgili kuvvet komutanlığınca yapılır. Profesörlük kadrosuna önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir.

Yabancı ülkede alınan akademik unvanların geçerliliği

MADDE21. —Tasarının 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 

Akademik unvanların korunması

MADDE22. —Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 

Emeklilik yaş haddi

MADDE23. —Tasarının 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğretim elemanlarının harp okulu dışına atanmaları ve görevlendirilmeleri

MADDE24. —Tasarının 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğretim görevlileri

MADDE25. —Tasarının 25 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 

Okutmanlar

MADDE26. —Tasarının 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 

Öğretim yardımcıları

MADDE27. —Tasarının 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 

Yabancı uyruklu öğretim elemanları

MADDE28. —Harp okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; harp okulu komutanlığının ihtiyaç göstermesi, kuvvet komutanlıklarının teklifi, Genelkurmay Başkanlığının tasvibi ile İçişleri ve Maliye Bakanlıklarından alınacak olumlu görüş üzerine, Millî Savunma Bakanlığının onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılırlar. Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı öğretim elamanlarına ödenecek ücret, 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilir.

Öğretim elemanı yetiştirme

MADDE29.—Tasarının 29 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 

BEŞİNCİBÖLÜM

Çalışma ve Denetim

Çalışma Esasları

MADDE30. —Harp okullarındaki öğretim elemanlarının haftalık ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az on saattir. Öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve lisans üstü çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı yönetmelikte belirlenir. Harp okullarında kadrolu öğretim görevlileri ile okutmanlar için haftalık ders yükü oniki saatten az olamaz. Dekan yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı kadardır. Dekan ve enstitü müdürü ile okuldaki öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders yükü verilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

Kamu kuruluşlarında görevlendirme

MADDE31. —Tasarının 31 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme

MADDE32. —Tasarının 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurumlararası yardımlaşma

MADDE33. —Tasarının 33 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denetim

MADDE34. —Tasarının 34 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Bilimsel denetim

MADDE35. —Tasarının 35 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 ALTINCI BÖLÜM

Eğitim, Öğretim ve Öğrenciler

Giriş şartları

MADDE36. —Tasarının 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 

Lisans düzeyinde öğretim

MADDE37. —Tasarının 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disiplin ve okuldan çıkarılma

MADDE38. —Tasarının 38 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 

Lisans üstü eğitim ve öğretim

MADDE39. —Harp okulları bünyesinde ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyaç ve gerek duyması ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile teşkil edilecek enstitülerde, silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarına yönelik bilim dallarında lisans üstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırmalar yapılır.

Bu enstitülere öğrenci seçimi ile enstitülerde yapılacak lisans üstü eğitim ve öğretimin şekli, süresi, programları ve buna dayalı olarak verilen diplomalar çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.

Savaş ve olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkanlığınca eğitim ve öğretime ara verilebilir.Eksik öğretim görenlere daha sonra uygulanacak eğitimin ilke ve esasları Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Özlük hakları

MADDE40.—Harp okullarında görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Hükümleri uygulanır.

Ancak asker öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Ek-17 nci maddesine göre ödenen Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanundan istifade edenlerin, bu Kanuna göre ödenen tazminatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir. Ayrıca, harp okulu komutanı, dekan, enstitü müdürü, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarına 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği verilir. Harp okulu komutanına verilecek idarî görev ödeneği, rektörlere ödenecek miktar kadardır.

Harp okullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre verilir.

Haftalık okutulması mecburî ders yükü dışında, harp okullarında görevli öğretim elemanlarına, ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, haftada en çok yirmi saate kadar verilecek dersler için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir.

Yönetmelik

MADDE41.—Bu Kanunda esasları belirtilen ve aşağıda yazılı diğer hususlar, Millî Savunma Bakanlığınca 6 ay içinde çıkarılacak Yönetmelikle düzenlenir.

a) Çalışma esasları, günlük çalışma saatleri ve haftalık ders yükü, öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve lisans üstü çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı ve ek ders ile ilgili hususlar,

b) Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve telif hakları ile ilgili hususlar,

c) Yapılacak bilimsel ve teknik araştırma, inceleme ve yayınlarla ilgili usul ve esaslar,

d) Harp okullarına giriş koşulları ve kayıt kabul şartları ile ilgili hususlar,

e) Enstitülere öğrenci seçimi, lisans üstü eğitim ve öğretimin şekli, süresi, programları ile ilgili hususlar,

f) Öğrencilerin hangi şartlarda o eğitim ve öğretim yılını kaybetmiş sayılacaklarına ilişkin esaslar,

g) Harp okullarındaki sınav, değerlendirme ve sınıf geçme esasları ve harp okullarının kuruluş yapısına ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim-öğretim ve buna dayalı olarak verilecek lisans diplomaları ile ilgili esaslar,

h) Harp okullarının da savaş ve olağanüstü hallerde lisans ve lisans üstü eğitim ve öğretime ara verilmesine, kısaltılmasına, aday öğrencilerin eksik öğrenimlerini tamamlamalarına ve bu durumda verilecek olan diplomalara ilişkin hususlar,

ı) Harp okullarının Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili Kuvvet Komutanlıklarınca denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar,

j) Yabancı öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinde uygulanacak usul ve esaslar,

k) Disiplin esasları ile öğrencilerin disiplin, başarısızlık, sağlık ve diğer nedenlerle okuldan çıkmasında veya çıkarılmasında uygulanacak usul ve esaslar,

l) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE42. —Tasarının 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. —Harp okullarının kadrolarında öğretim üyelerinin akademik kariyerlerinin yükseltilmesi maksadıyla oluşturulacak kurallarda yeterli doçent ve profesör istihdam edilinceye kadar, harp okulu komutanlıklarınca ihtiyaç duyulacak doçent ve profesör talepleri, ilgili kuvvet komutanlıkları kanalıyla Yükseköğretim Kurumundan temin edilir.

GEÇİCİ MADDE 2. —Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 

MADDE 43.—Tasarının 43 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 44.—Tasarının 44 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 SIRA SAYISI 380’İN SONU