YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6640

 

            Kabul Tarihi: 31/3/2015      

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

EK MADDE 159- Balıkesir ili Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu üniversite;

a) Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Denizcilik Fakültesi ile Balıkesir Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ile bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Ziraat Fakültesi ile Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesinden,

b) Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Erdek Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

c) Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Gönen Jeotermal Enstitüsü ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.”

MADDE 2- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“İskenderun Teknik Üniversitesi

EK MADDE 160- Hatay ili İskenderun ilçesinde İskenderun Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mimarlık Fakültesi, İşletme Fakültesi; Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek üç ayrı fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Makine Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi; Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi; Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Teknoloji Fakültesinden,

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sarıseki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Dörtyol Meslek Yüksekokulu, Erzin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ile İskenderun Meslek Yüksekokulundan,

ç) Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarından,

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Demir-Çelik Enstitüsü, Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsü ile Çevre ve Deniz Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.”

MADDE 3- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

EK MADDE 161- Antalya ili Alanya ilçesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu üniversite;

a) Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Tıp Fakültesinden,

b) Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Akseki Meslek Yüksekokulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu ile Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.”

MADDE 4- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Antalya AKEV Üniversitesi

EK MADDE 162- Antalya’da Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Antalya AKEV Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) İnsani Bilimler Fakültesinden,

b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

ç) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,

d) Meslek Yüksekokulundan,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.”

MADDE 5- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“İstanbul Rumeli Üniversitesi

EK MADDE 163- İstanbul’da Balcı Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Rumeli Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

b) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,

c) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,

ç) Meslek Yüksekokulundan,

d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.”

MADDE 6- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 46- Bu Kanunla kurulan Bandırma Onyedi Eylül, İskenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat üniversitelerine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla ilgili yılın bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları üniversitelere devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca adı geçen üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere bağlandıkları üniversitelere tahsis edilmiş sayılır.

Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözülür.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi hâlinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.”

MADDE 7- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelin “Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümüne aşağıdaki üniversiteler eklenmiştir.

“108) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

109) İskenderun Teknik Üniversitesi

110) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi”

MADDE 8- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 20- Yeni kurulan Bandırma Onyedi Eylül, İskenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat üniversitelerinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.”

MADDE 9- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 18- Yeni kurulan Bandırma Onyedi Eylül, İskenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat üniversitelerinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.”

MADDE 10- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

(1) SAYILI LİSTE

      KURUMU     : BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

      TEŞKİLATI  : MERKEZ

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

UNVANI

DERECESİ

I SAYILI

II SAYILI

Profesör

1

150

40

Doçent

1

50

12

Doçent

2

50

12

Doçent

3

50

12

Yardımcı Doçent

1

40

10

Yardımcı Doçent

2

40

10

Yardımcı Doçent

3

40

10

Yardımcı Doçent

4

40

10

Yardımcı Doçent

5

40

10

Öğretim Görevlisi

1

30

6

Öğretim Görevlisi

2

30

6

Öğretim Görevlisi

3

30

6

Öğretim Görevlisi

4

30

6

Öğretim Görevlisi

5

30

6

Öğretim Görevlisi

6

25

6

Okutman

1

10

3

Okutman

2

10

3

Okutman

3

10

3

Okutman

4

5

3

Okutman

5

5

2

Okutman

6

5

2

Okutman

7

5

2

Araştırma Görevlisi

4

50

13

Araştırma Görevlisi

5

50

13

Araştırma Görevlisi

6

50

13

Araştırma Görevlisi

7

50

13

Uzman

1

5

2

Uzman

2

5

2

Uzman

3

5

2

Uzman

4

4

1

Uzman

5

4

1

Çevirici

1

1

 

Eğitim Öğretim Planlamacısı

1

1

 

TOPLAM

950

240

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

KURUMU           : İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI       : MERKEZ

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

UNVANI

DERECESİ

I SAYILI

II SAYILI

Profesör

1

250

100

Doçent

1

50

12

Doçent

2

50

12

Doçent

3

50

12

Yardımcı Doçent

1

40

10

Yardımcı Doçent

2

40

10

Yardımcı Doçent

3

40

10

Yardımcı Doçent

4

40

10

Yardımcı Doçent

5

40

10

Öğretim Görevlisi

1

30

6

Öğretim Görevlisi

2

30

6

Öğretim Görevlisi

3

30

6

Öğretim Görevlisi

4

30

6

Öğretim Görevlisi

5

30

6

Öğretim Görevlisi

6

25

6

Okutman

1

10

3

Okutman

2

10

3

Okutman

3

10

3

Okutman

4

5

3

Okutman

5

5

2

Okutman

6

5

2

Okutman

7

5

2

Araştırma Görevlisi

4

50

13

Araştırma Görevlisi

5

50

13

Araştırma Görevlisi

6

50

13

Araştırma Görevlisi

7

50

13

Uzman

1

5

2

Uzman

2

5

2

Uzman

3

5

2

Uzman

4

4

1

Uzman

5

4

1

Çevirici

1

1

-

Eğitim Öğretim Planlamacısı

1

1

-

TOPLAM

1050

300

 

 

      KURUMU     : ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

      TEŞKİLATI  : MERKEZ

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

UNVANI

DERECESİ

I SAYILI

II SAYILI

Profesör

1

375

94

Doçent

1

100

24

Doçent

2

100

24

Doçent

3

100

24

Yardımcı Doçent

1

50

13

Yardımcı Doçent

2

50

13

Yardımcı Doçent

3

50

13

Yardımcı Doçent

4

50

13

Yardımcı Doçent

5

50

13

Öğretim Görevlisi

1

40

10

Öğretim Görevlisi

2

25

6

Öğretim Görevlisi

3

25

6

Öğretim Görevlisi

4

25

6

Öğretim Görevlisi

5

25

6

Öğretim Görevlisi

6

25

6

Okutman

1

15

4

Okutman

2

15

4

Okutman

3

15

4

Okutman

4

10

3

Okutman

5

10

3

Okutman

6

10

3

Okutman

7

8

2

Araştırma Görevlisi

4

75

19

Araştırma Görevlisi

5

75

19

Araştırma Görevlisi

6

75

19

Araştırma Görevlisi

7

75

19

Uzman

1

5

1

Uzman

2

5

1

Uzman

3

5

1

Uzman

4

5

1

Uzman

5

5

1

Çevirici

1

1

 

Eğitim Öğretim Planlamacısı

1

1

 

TOPLAM

1500

375

 

 

 

 

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU    : BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI : MERKEZ

 İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO
ADEDİ

TOPLAMI

GİH

Genel Sekreter

1

1

1

GİH

Genel Sekreter Yardımcısı

1

1

1

GİH

Hukuk Müşaviri

1

1

1

GİH

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Personel Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Sağlık, Kültür ve Spor  Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 

1

1

1

GİH

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Fakülte Sekreteri

1

3

3

GİH

Enstitü Sekreteri

2

3

3

GİH

Şube Müdürü

1

5

5

GİH

Şube Müdürü

2

5

5

GİH

Şube Müdürü

3

5

5

GİH

Mali Hizmetler Uzmanı

5

2

2

GİH

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

9

3

3

GİH

Şef

4

10

10

GİH

Şef

5

10

10

GİH

Şef

6

10

10

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

20

20

GİH

Bilgisayar İşletmeni

6

20

20

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

20

20

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

15

15

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

6

15

15

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

9

9

GİH

Sekreter

8

5

5

GİH

Sekreter

9

5

5

GİH

Şoför

7

7

7

GİH

Şoför

8

8

8

GİH

Şoför

9

8

8

GİH

Memur

8

18

18

GİH

Memur

9

18

18

GİH

Memur

10

18

18

TH

Mühendis

4

3

3

TH

Mühendis

5

3

3

TH

Mühendis

6

4

4

TH

Mimar

5

1

1

TH

Tekniker

6

5

5

TH

Tekniker

7

5

5

TH

Tekniker

8

5

5

TH

Teknisyen

8

5

5

TH

Teknisyen

9

5

5

TH

Teknisyen

10

5

5

TH

Programcı

4

2

2

TH

Programcı

5

2

2

TH

Programcı

6

2

2

TH

Çözümleyici

5

2

2

TH

Kütüphaneci

5

3

3

TH

Kütüphaneci

6

3

3

TH

Kütüphaneci

7

3

3

SH

Uzman Tabip

4

3

3

SH

Tabip

5

2

2

SH

Diş Tabibi

5

1

1

SH

Diyetisyen

5

2

2

SH

Eczacı

6

2

2

SH

Hemşire

5

2

2

SH

Hemşire

6

2

2

SH

Hemşire

7

1

1

SH

Psikolog

6

2

2

SH

Sosyal Çalışmacı

6

1

1

AH

Avukat

5

2

2

AH

Avukat

8

1

1

YH

Teknisyen Yardımcısı

9

15

15

YH

Hizmetli

9

15

15

YH

Hizmetli

10

15

15

YH

Kaloriferci

10

5

5

YH

Bekçi

10

5

5

YH

Aşçı

10

3

3

TOPLAM

390

390

 

 

KURUMU    : BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO
ADEDİ

TOPLAMI

GİH

İşletme Müdürü

1

1

1

GİH

Bilgisayar İşletmeni

6

5

5

GİH

Memur

8

4

4

TOPLAM

10

10

 

 

KURUMU    : İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI : MERKEZ

 İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO
ADEDİ

TOPLAMI

GİH

Genel Sekreter

1

1

1

GİH

Genel Sekreter Yardımcısı

1

1

1

GİH

Hukuk Müşaviri

1

1

1

GİH

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Personel Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 

1

1

1

GİH

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Fakülte Sekreteri

1

5

5

GİH

Enstitü Sekreteri

2

6

6

GİH

Yüksekokul Sekreteri

3

2

2

GİH

Şube Müdürü

1

5

5

GİH

Şube Müdürü

2

5

5

GİH

Şube Müdürü

3

5

5

GİH

Mali Hizmetler Uzmanı

5

2

2

GİH

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

9

3

3

GİH

Şef

4

10

10

GİH

Şef

5

10

10

GİH

Şef

6

10

10

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

30

30

GİH

Bilgisayar İşletmeni

6

30

30

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

30

30

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

20

20

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

6

20

20

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

20

20

GİH

Sekreter

8

5

5

GİH

Sekreter

9

5

5

GİH

Şoför

7

7

7

GİH

Şoför

8

8

8

GİH

Şoför

9

8

8

GİH

Memur

8

20

20

GİH

Memur

9

20

20

GİH

Memur

10

10

10

TH

Mühendis

4

3

3

TH

Mühendis

5

3

3

TH

Mühendis

6

4

4

TH

Mimar

5

1

1

TH

Tekniker

6

5

5

TH

Tekniker

7

5

5

TH

Tekniker

8

5

5

TH

Teknisyen

8

5

5

TH

Teknisyen

9

5

5

TH

Teknisyen

10

5

5

TH

Programcı

4

2

2

TH

Programcı

5

2

2

TH

Programcı

6

2

2

TH

Çözümleyici

5

2

2

TH

Kütüphaneci

5

3

3

TH

Kütüphaneci

6

3

3

TH

Kütüphaneci

7

3

3

SH

Uzman Tabip

4

3

3

SH

Tabip

5

2

2

SH

Diş Tabibi

5

1

1

SH

Diyetisyen

5

2

2

SH

Eczacı

6

2

2

SH

Hemşire

5

2

2

SH

Hemşire

6

2

2

SH

Hemşire

7

1

1

SH

Psikolog

6

2

2

SH

Sosyal Çalışmacı

6

1

1

AH

Avukat

5

2

2

AH

Avukat

8

1

1

YH

Teknisyen Yardımcısı

9

15

15

YH

Hizmetli

9

13

13

YH

Hizmetli

10

13

13

YH

Kaloriferci

10

4

4

YH

Bekçi

10

4

4

YH

Aşçı

10

5

5

TOPLAM

440

440

 

 

KURUMU    : İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO
ADEDİ

TOPLAMI

GİH

İşletme Müdürü

1

1

1

GİH

Bilgisayar İşletmeni

6

5

5

GİH

Memur

8

4

4

TOPLAM

10

10

 

 

KURUMU    : ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI : MERKEZ

 İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO
ADEDİ

TOPLAMI

GİH

Genel Sekreter

1

1

1

GİH

Genel Sekreter Yardımcısı

1

1

1

GİH

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Personel Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 

1

1

1

GİH

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Hukuk Müşaviri

1

1

1

GİH

Üniversite Hastaneleri Başmüdürü

1

1

1

GİH

Enstitü Sekreteri

2

2

2

GİH

Şube Müdürü

1

7

7

GİH

Şube Müdürü

2

7

7

GİH

Şube Müdürü

3

7

7

GİH

Şef

4

10

10

GİH

Şef

5

10

10

GİH

Şef

6

10

10

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

20

20

GİH

Bilgisayar İşletmeni

6

20

20

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

20

20

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

15

15

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

6

15

15

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

10

10

GİH

Sekreter

8

10

10

GİH

Sekreter

9

10

10

GİH

Şoför

7

7

7

GİH

Şoför

8

8

8

GİH

Şoför

9

8

8

GİH

Memur

8

18

18

GİH

Memur

9

18

18

GİH

Memur

10

18

18

TH

Mühendis

4

3

3

TH

Mühendis

5

3

3

TH

Mühendis

6

4

4

TH

Mimar

5

1

1

TH

Tekniker

6

5

5

TH

Tekniker

7

5

5

TH

Tekniker

8

5

5

TH

Teknisyen

8

5

5

TH

Teknisyen

9

5

5

TH

Teknisyen

10

5

5

TH

Programcı

4

2

2

TH

Programcı

5

2

2

TH

Programcı

6

2

2

TH

Çözümleyici

5

2

2

TH

Kütüphaneci

5

3

3

TH

Kütüphaneci

6

3

3

TH

Kütüphaneci

7

3

3

SH

Uzman Tabip

4

2

2

SH

Tabip

5

5

5

SH

Diş Tabibi

5

1

1

SH

Diyetisyen

5

2

2

SH

Eczacı

6

4

4

SH

Baş Hemşire

1

1

1

SH

Hemşire

1

11

11

SH

Hemşire

2

10

10

SH

Hemşire

3

10

10

SH

Hemşire

4

10

10

SH

Hemşire

5

50

50

SH

Hemşire

6

50

50

SH

Hemşire

7

50

50

SH

Hemşire

8

50

50

SH

Psikolog

6

3

3

SH

Sosyal Çalışmacı

6

2

2

SH

Fizyoterapist

5

5

5

SH

Sağlık Fizikçisi

6

2

2

SH

Sağlık Teknikeri

6

15

15

SH

Sağlık Teknisyeni

6

15

15

SH

Biyolog

6

6

6

AH

Avukat

5

2

2

AH

Avukat

8

1

1

DH

İmam

6

1

1

YH

Teknisyen Yardımcısı

9

20

20

YH

Sağlık Teknisyen Yardımcısı

10

20

20

YH

Hizmetli

9

20

20

YH

Hizmetli

10

16

16

YH

Kaloriferci

10

5

5

YH

Bekçi

10

5

5

YH

Aşçı

10

3

3

YH

Berber

10

2

2

YH

Hastabakıcı

10

30

30

YH

Gassal

9

1

1

TOPLAM

750

750

 

 

KURUMU    : ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO
ADEDİ

TOPLAMI

GİH

İşletme Müdürü

3

1

1

GİH

Bilgisayar İşletmeni

6

11

11

GİH

Memur

8

5

5

YH

Hizmetli

10

3

3

TOPLAM

20

20