OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER İLE BAZI KURUM VE KURULUŞLARA DAİR DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN

Kanun No. 6755

 

    Kabul Tarihi: 08/11/2016      

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanun ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması gereken tedbirlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirler

Alınan tedbirler

MADDE 2- (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan;

a) Ekli (1) sayılı listede yer alan asker kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmıştır. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan özel radyo ve televizyon kuruluşları kapatılmıştır.

c) Ekli (3) sayılı listede yer alan gazete ve dergiler ile yayınevi ve dağıtım kanalları kapatılmıştır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan asker kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, askeri rütbe ve memuriyetleri alınır ve bu kişiler yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında Milli Savunma Bakanlığınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Kapatılan gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarına ait olan taşınırlar ve her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devre ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

(4) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan ve ekli (2) ve (3) sayılı listelerde yer almayan özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları, ilgili bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine ilgili bakan onayı ile kapatılır. Bu fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlar hakkında da üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

Soruşturma ve kovuşturma işlemleri

MADDE 3- (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağanüstü halin devamı süresince;

a) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da yakalama emri düzenlenebilir. Hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen yakalama emri üzerine yakalanan şüpheli hakkında verilen gözaltı süresi otuz günü geçemez.

b) Hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurtiçinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet savcılığı tarafından kendisine ulaşılamayan şüpheliye de kaçak denir. Bu kişiler hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 247 nci ve 248 inci maddelerinin ikinci fıkraları uygulanmaz.

c) Tutukluluk kararına itiraz edilen sulh ceza hâkimliği veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok on gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir.

ç) Tahliye talepleri en geç otuzar günlük sürelerle tutukluluğun incelenmesi ile birlikte dosya üzerinden karara bağlanır.

d) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle arama yapılabilir.

e) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan bir kişi bulundurulur.

f) Askerî mahallerde hâkim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle, Cumhuriyet savcısının katılımı olmaksızın, adli kolluk görevlileri tarafından arama ve elkoyma yapılabilir.

g) Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kâğıtları adli kolluk görevlileri tarafından da incelenebilir.

ğ) Şüpheli veya sanık ile 5271 sayılı Kanunun 45 inci ve 46 ncı maddelerine göre tanıklıktan çekinebilecek kimseler arasındaki mektup ve belgelere, bu kimselerin nezdinde bulunsa bile elkonulabilir.

h) Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren on gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar.

ı) 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesi uyarınca yapılacak elkoymaya, maddenin birinci fıkrasında belirtilen rapor alınmadan, sulh ceza hâkimliğince karar verilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı da elkoymaya karar verebilir. Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren on gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar.

i) Avukat bürolarında hâkim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle, Cumhuriyet savcısının katılımı olmaksızın, adli kolluk görevlileri tarafından arama ve elkoyma yapılabilir. Arama ve elkoyma işlemi sırasında baro başkanı veya onu temsil eden bir avukat hazır bulundurulur; ancak, 5271 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanmaz.

j) 5271 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi uyarınca bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde yapılacak arama, kopyalama ve elkoyma işlemlerine, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da karar verilebilir. Bu karar, beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren on gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar. Kopyalama ve yedekleme işleminin uzun sürecek olması halinde bu araç ve gereçlere elkonulabilir. İşlemlerin tamamlanması üzerine elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir.

k) 5271 sayılı Kanunun 135 inci, 139 uncu ve 140 ıncı maddeleri uyarınca yapılacak olan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısı, kararını beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunar. Hâkim, kararını beş gün içinde açıklar; aksi halde tedbirler kendiliğinden kalkar.

l) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının kararıyla kısıtlanabilir.

m) Gözaltındaki şüphelinin müdafii ile görüşme hakkı Cumhuriyet savcısının kararıyla beş gün süreyle kısıtlanabilir. Bu zaman zarfında ifade alınamaz.

n) Yürütülen soruşturmalarda Cumhuriyet savcısı bir soruşturma işlemine gerek görmesi halinde soruşturmanın yapıldığı yer sulh ceza hâkiminden de karar alabilir.

o) Cumhuriyet başsavcılıkları, soruşturmanın gerekli kılması halinde yargı çevresi içindeki mülki idare amirliklerinden bina, araç, gereç ve personel talebinde bulunabilir.

ö) Bu maddede sayılan suçlarla ilgili olarak, alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde, tutuklu veya hükümlüler yetkili Cumhuriyet savcısının talebi ve sulh ceza hâkimliğinin kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilirler.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 4- (1) 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanacak askeri mahkemeler, askeri birliklerin teşkilat yapıları ve bulundukları yerlerin coğrafi durumu ile mahkemelerin iş yoğunluğu göz önünde tutulmak suretiyle, Kuvvet Komutanlıklarının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca kurulur ve aynı yolla kaldırılır.”

(2) 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 40 ıncı maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Adli müşavirlik, disiplin subaylığı, hukuk müşavirliği, hukuk işleri şube müdürlüğü, yüksek yargı organlarındaki raportör ve askeri savcı kadroları ile askeri yargı ile ilgili diğer kadrolarda görevli askeri hakimlere de birinci fıkra kapsamında geçici yetki verilebilir.”

(3) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı Kanunun geçici 39 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ancak, Yüksek Askerî Şûra Başkanı tarafından bir üst rütbede hizmetine ihtiyaç duyulanlar da rütbe bekleme süresine bakılmaksızın ve 47 nci maddenin birinci fıkrasındaki sicil şartı aranmaksızın Yüksek Askerî Şûra değerlendirmesine alınırlar.”

“GEÇİCİ MADDE 41- 2016 yılı Temmuz ayında yapılacak Yüksek Askerî Şûrada alınacak kararlar ile bu Kanun uyarınca yapılacak olan terfi, atama, nasıp, kadroların kullanılması, emekliye sevk ve ilişik kesme işlemleri 29 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla uygulanır.”

(4) 17/7/1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askerî Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“MADDE 4- Yüksek Askerî Şûra, Başkanın çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.”

“GEÇİCİ MADDE 2- 2016 yılı Ağustos ayında yapılacak Yüksek Askerî Şûra toplantısı, aynı yılın Temmuz ayı içinde yapılır.”

(5) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun;

a) Ek 1 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. İşçi kadrolarına yapılacak atama teklifleri sürekli işçi unvanlı kadroya yapılır.”

b) Ek 1 inci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

c) Ek 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “her yılın mart ve eylül aylarının son gününe kadar” ibaresi ve ikinci cümlesinde yer alan “kırk beş gün içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamındaki taleplerini her yılın ocak ve temmuz aylarının son gününe kadar DPB e-uygulama üzerinden iletirler. Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifleri, bu talepler esas alınarak gerçekleştirilir. Söz konusu taleplerin yeterli olmaması halinde Başkanlıkça resen atama teklifi yapılır.”

ç) Geçici 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 15- Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, ek 1 inci madde kapsamında göreve başlayan personelden, Devlet Personel Başkanlığı tarafından atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alanlar, bu unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca sınava tabi olmaksızın atanırlar. İhraz etmiş bulundukları kadroların atandıkları kamu kurumlarında olmaması halinde ilgililer asli memurluğa atandıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere diğer kanunlarda yer alan herhangi bir kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanabilir.”

(6) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 4- (1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.

(2) Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır. Sözleşmeli öğretmenliğe yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz.

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

(5) Bu madde kapsamında öğretmen kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

(6) Bu madde kapsamında sözleşmeli öğretmenlerin atanacağı öğretmen kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek Millî Eğitim Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve öğretmen kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(7) Sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”

(7) 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhtiyaç duyulması halinde bu süre, bu fıkrada yazılı makamlarca bir katına; ilgili bakanın onayı ile de bir yıla kadar artırılabilir.”

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Yapılan Değişiklikler

MADDE 5- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanunların verdiği görevleri yerine getiren silahlı genel kolluk kuvvetidir.”

MADDE 6- 2803 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlıdır.”

MADDE 7- 2803 sayılı Kanunun 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuruluş ve Teşkilat:

MADDE 5- Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerleri, İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. Ancak seferberlik ve savaşta Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır.

Jandarma birliklerinin kuruluş ve konuşlarının düzenlenmesinde mülki taksimat esas alınır. Ancak geçici olarak birden çok ili içine alan bölge teşkilatı da kurulabilir. Bölge komutanı, bölge teşkilatının konuşlu bulunduğu ilin valisine karşı sorumlu olarak görev yapar.”

MADDE 8- 2803 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Jandarma Genel Komutanı:

MADDE 6- Jandarma Genel Komutanı tüm Jandarma Teşkilatının komutanıdır. Jandarma Genel Komutanı general rütbesini haiz olanlar arasından atanır.

Jandarma Genel Komutanı, Teşkilatın sevk ve idaresinden, kanun ve nizam hükümlerinin icrasını sağlamaktan, bunlara dayalı olarak verilen emir ve kararların uygulanmasından sorumludur.”

MADDE 9- 2803 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- Jandarmanın, sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri şunlardır.

a) Mülki görevleri;

Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak.

b) Adli görevleri;

İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek.

c) Askeri görevleri;

Kanunlarla verilen askeri hizmetleri yerine getirmek.”

MADDE 10- 2803 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- Jandarma birlikleri; seferberlik ve savaş hallerinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleriyle Kuvvet Komutanlıkları emrine girer, kalan bölümüyle normal görevlerine devam eder.

 Ayrıca, Jandarma birlikleri; Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine İçişleri Bakanının, illerde ise garnizon komutanının talep etmesi halinde valinin onayıyla kendilerine verilen askeri görevleri de yaparlar.”

MADDE 11- 2803 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İçişleri Bakanının kararıyla bir il veya ilçenin tamamı polis ya da jandarma görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenebilir.”

MADDE 12- 2803 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- Lüzum görüldüğü hallerde İçişleri Bakanı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici olarak görevlendirilebilir. İçişleri Bakanı bu yetkisini il valilerine devredebilir.

Ayrıca, İçişleri Bakanının onayıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı silah, mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazlarını birbirlerine geçici olarak tahsis edebilirler veya bedelsiz olarak devredebilirler.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 13- 2803 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personel hakkındaki hükümler uygulanır. Jandarma Hizmetleri Sınıfı hariç olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığının diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarında bulunan Devlet memurları, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarındaki emsallerinin yararlandığı mali ve sosyal haklardan aynı şekilde yararlanırlar.

Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ve terfi işlemleri, İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılır. Ancak, albaylıktan tuğgeneral rütbelerine terfiler ile generallikte bir üst rütbeye terfiler müşterek kararname ile yapılır. Rütbelerindeki bekleme süresinin dolması ya da kadrosuzluk nedenleri ile emekliliğe sevk edilme durumunda olan, ancak hizmetlerine ihtiyaç duyulan albaylar 60 yaşına, generaller ise 65 yaşına kadar İçişleri Bakanının onayıyla görevde bırakılabilirler. Nasıp ve terfi yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili olan; 926 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla, İçişleri Bakanlığı dışında, başka mercilere verilmiş inha, seçim, görüş alma ve benzeri yetkilere dair hükümler Jandarma Genel Komutanlığı personeli bakımından uygulanmaz. Uzman jandarma ve uzman erbaşların nasıp ve terfileri Jandarma Genel Komutanlığınca özel kanunlarına göre yapılır.

 Jandarma Genel Komutanlığı personeli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde karşılığı olan rütbe ve kıdem üzerinden aynı şartlarla, 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu uygulanır.

İşçilerin işe alınma, işyeri değişikliği, yükselme, izin, sicil, ödül ve hizmet akdinin feshi işlemleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile varsa geçerli bulunan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 14- 2803 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- General, subay, astsubay ve uzman jandarmanın atanmaları;

a) Jandarma Genel Komutanının, Jandarma Genel Komutanı Yardımcılarının, generallerin ve il jandarma komutanlarının atanmaları müşterek kararnameyle,

b) Diğer subaylar,  astsubaylar ve uzman jandarmaların atanmaları İçişleri Bakanlığınca,

yapılır.

İhtisaslaşma gereği olarak özel eğitim görmüş personel nokta atamasına tabi tutulabilir. Nokta  ataması  yapılmayan subay, astsubay ve uzman jandarmalar valilik emrine atanır ve bunların istihdam yerleri, il içi yer değiştirmeleri vali tarafından yapılır.

Hizmet gerekleri bakımından uygun görülmesi halinde il jandarma komutanlıklarına general rütbesindeki subaylar da atanabilir.”

MADDE 15- 2803 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- Jandarma personeli hakkında disiplin ve soruşturma işlemleri aşağıdaki usullere göre yapılır.

a) Disiplin işleri özel kanun hükümlerine göre yürütülür.

b) Jandarma personelinin mülki görevlerinden doğan suçlarında; özel kanunların hükümleri saklı kalmak şartıyla 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

c) Adli görevlerinden doğan suçlarda; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.

d) Jandarma personeline askeri görev verildiği takdirde bu görevlerden doğan suçlarda 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. Bu suçların muhakemesi, Jandarma personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan askeri mahkemede görülür.

e) Jandarma personelinin kişisel suçlarında genel hükümlere göre işlem yapılır.”

MADDE 16- 2803 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19- Jandarma Genel Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını ve silah ve mühimmatını İçişleri Bakanlığınca belirlenecek standartlara uygun olarak kendi bütçesinden karşılar. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma Sanayi Destekleme Fonundan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu usul ve esaslar dahilinde yararlanır. Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçları, İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığına doğrudan teklif edilir. Bu ihtiyaçlar İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre değerlendirilir.

Seferberlik ve savaş hallerinde Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek veya İçişleri Bakanı ya da valilerce askeri görev verilen jandarma birliklerinin her türlü ihtiyacı (sefer stokları dahil) emrine gireceği Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak Milli Savunma Bakanlığınca sağlanır.”

MADDE 17- 2803 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24- Bu Kanunla münhasıran yönetmelik çıkarılması öngörülen hususların yanısıra jandarmanın teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve işbirliği esasları dahil komuta ve kontrol ilişkileri ile Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin terfi işleri, değerlendirme, ödüllendirme, kılık ve kıyafet ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar; İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 18- 2803 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “askeri görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkradaki “valiler” ibaresi “mülki idare amirleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- 2803 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “askerî görevleri haricindeki diğer” ibaresi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Uygulanacak hükümler:

EK MADDE 7- Diğer kanunlarda bu Kanuna aykırı hükümler bulunması halinde bu Kanun hükümleri uygulanır.

Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili tereddütleri gidermeye ve bu yönde düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Bu Kanunda bu maddeyi ihdas eden Kanun ile yapılan düzenlemeler sebebiyle teşkilat, personel, eğitim ve diğer hususlarla ilgili olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, buna ilişkin düzenleme yapmaya İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 20- 2803 sayılı Kanunun 16 ncı, 17 nci ve 25 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21- 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- a) Disiplin işlerine ilişkin özel kanun çıkarılana kadar jandarma personelinin disiplin suç ve cezaları Emniyet Teşkilatı disiplin mevzuatına göre belirlenir. Diğer hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

b) Jandarma Hizmetleri Sınıfından bir adet Orgeneral kadrosu ile dört adet Jandarma Genel Komutan Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir.”

 MADDE 22- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine “VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“VIII- JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI

   Bu sınıf Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmaları kapsar.”

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda Yapılan Değişiklikler

MADDE 23- 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- Bu Kanunda belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere silahlı bir genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur.

Bu Komutanlık İçişleri Bakanlığına bağlıdır.

Seferberlik ve savaş hallerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girer, kalan bölümü normal görevlerine devam eder.”

MADDE 24- 2692 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.       

“Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri, kadrolarıyla yerleşme yerleri, İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. Ancak seferberlik ve savaş hallerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır.”   

MADDE 25- 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine “VIII- JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“IX- SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ SINIFI

Bu sınıf Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında bulunan subay ve astsubayları kapsar.”

MADDE 26- 2692 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli; subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, öğrenci, erbaş ve erler ile Devlet memuru ve işçileri kapsar. Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel hakkındaki hükümler uygulanır. Uzman erbaşlar 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa, sözleşmeli erbaş ve erler 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa tabidir.

 Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ve terfi işlemleri, İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılır. Ancak, albaylıktan tuğamiral rütbelerine terfiler ile amirallikte bir üst rütbeye terfiler müşterek kararname ile yapılır. Sahil Güvenlik Komutanı amiraller arasından atanır. Rütbelerindeki bekleme süresi dolması ya da kadrosuzluk nedenleri ile emekliliğe sevk edilme durumunda olan, ancak hizmetlerine ihtiyaç duyulan albaylar 60 yaşına, amiraller ise 65 yaşına kadar İçişleri Bakanının onayıyla görevde bırakılabilirler. Nasıp ve terfi yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili olan; 926 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla, İçişleri Bakanlığı dışında, başka mercilere verilmiş inha, seçim, görüş alma ve benzeri yetkilere dair hükümler Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli bakımından uygulanmaz. Uzman erbaşların nasıp ve terfileri Sahil Güvenlik Komutanlığınca özel kanunlarına göre yapılır.

  Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde karşılığı olan rütbe ve kıdem üzerinden aynı şartlarla, 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu uygulanır.

İşçilerin işe alınma, işyeri değişikliği, yükselme, izin, sicil, ödül ve hizmet akdinin feshi işlemleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile varsa geçerli bulunan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılır.

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurlar 22/6/1978 tarih ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil);

a)  Botlarda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlara %52,

b) Diğer karargâh, birlik ve kurumlarda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlara %40,

tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma karşılığı asayiş tazminatı ödenir. Bu tazminattan damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer kuruluşlardaki emsaline yapılan nakdi ve ayni ödemeler aynı şartlar altında ve aynı hükümlere tabi olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline de verilir.

Lüzum görüldüğü hallerde İçişleri Bakanı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici olarak görevlendirilebilir. İçişleri Bakanı bu yetkisini il valilerine devredebilir. Bu şekilde geçici görevlendirilen personel görevlendirildiği teşkilattaki personele sağlanan ilave mali haklardan görevlendirme süresince yararlandırılır.

Ayrıca, İçişleri Bakanının onayıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı silah, mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazlarını birbirlerine geçici olarak tahsis edebilirler veya bedelsiz olarak devredebilirler.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”      

 MADDE 27- 2692 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- Sahil Güvenlik personelinin atanmaları;

a) Sahil Güvenlik Komutanı, Sahil Güvenlik komutan yardımcıları, Sahil Güvenlik bölge komutanları ve amirallerin atanmaları müşterek kararname ile,

b) Amiraller haricinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhında görevli başkanların atanmaları İçişleri Bakanınca,

c) Diğer subayların ve astsubayların, Devlet memurlarının, uzman erbaşların ve sözleşmeli erbaş ve erlerin atanmaları ile dağıtımları, İçişleri Bakanlığınca,

yapılır.

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Sahil Güvenlik mensubu subay, astsubay, sivil personel, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlerin hizmet gerekleri veya sağlık yahut diğer nedenlerle görev ve hizmet yerlerinin değiştirilmesi, bu maddedeki usul ve esaslara göre yapılır.”

 MADDE 28- 2692 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine “tatbikatlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “İçişleri Bakanının izni ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 29- 2692 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- Sahil Güvenlik Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını ve silah ve mühimmatını İçişleri Bakanlığınca belirlenecek standartlara uygun olarak kendi bütçesinden karşılar. Ancak Sahil Güvenlik Teşkilatı, Savunma Sanayi Destekleme Fonundan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu usul ve esaslar dahilinde yararlanır. Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları, İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığına doğrudan teklif edilir. Bu ihtiyaçlar İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre değerlendirilir.

Sahil Güvenlik Komutanlığının silah araç ve gereçlerinin kendi imkanları dışında kalan bakım, onarım ve tadilat hizmetleri öncelikle Milli Savunma Bakanlığının bakım ve onarım tesisleriyle yapılır. Bu hizmet bedelleri Komutanlık bütçesinden karşılanır.

Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına tanınan gümrük, her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerine ilişkin muafiyet ve istisna hükümleri Sahil Güvenlik Komutanlığı hakkında da uygulanır.

Seferberlik ve savaş hallerinde Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek sahil güvenlik birliklerinin her türlü ihtiyacı (sefer stokları dahil) emrine gireceği Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak Milli Savunma Bakanlığınca sağlanır.”

MADDE 30- 2692 sayılı Kanunun 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Değerlendirme raporu

MADDE 18- Sahil güvenlik bölge komutanları hakkında mülki görevleri açısından konuşlu bulundukları yerin valisi tarafından her yıl sonunda, görevleri ile ilgili olarak değerlendirme raporu düzenlenir. Değerlendirme raporları personelin terfi, ödüllendirme, atama ve yer değiştirmesinde dikkate alınır. Değerlendirme raporlarının içeriği ve düzenlenme esasları, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 31- 2692 sayılı Kanunun 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Disiplin ve soruşturma usulleri

MADDE 21- Sahil Güvenlik personeli hakkında disiplin ve soruşturma işlemleri aşağıdaki usullere göre yapılır.

a) Disiplin işleri özel kanun hükümlerine göre yürütülür.

b) Sahil Güvenlik personelinin idari görevlerinden doğan suçlarında; özel kanunların hükümleri saklı kalmak şartıyla 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

c) Sahil Güvenlik personelinin adli görevlerinden doğan suçlarda; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.

d) Sahil Güvenlik personelinin kişisel suçlarında genel hükümlere göre işlem yapılır.

e) Sahil Güvenlik personeline askeri görev verildiği takdirde bu görevlerden doğan suçlarda 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. Bu suçların muhakemesi, Sahil Güvenlik personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan askeri mahkemede görülür.”

MADDE 32- 2692 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23- Bu Kanunla münhasıran yönetmelik çıkarılması öngörülen hususların yanısıra Sahil Güvenlik Komutanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve işbirliği esasları dahil komuta ve kontrol ilişkileri ile Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı personelinin terfi işleri, disiplin amirleri ve kurulları, ödül, değerlendirme, kılık ve kıyafet ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 33- 2692 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “askerî görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “valiler” ibaresi “mülki idare amirleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 34- 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Düzenleme yetkisi

EK MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili tereddütleri gidermeye ve bu yönde düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Bu Kanunda bu maddeyi ihdas eden Kanun ile yapılan düzenlemeler sebebiyle teşkilat, personel, eğitim ve diğer hususlarla ilgili olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, buna ilişkin düzenleme yapmaya İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 35- 2692 sayılı Kanunun 6 ncı, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 16 ncı, 20 nci, 21/A, 21/B ve 22 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 36- 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 7- a) Disiplin işlerine ilişkin özel kanun çıkarılana kadar Sahil Güvenlik personelinin disiplin suç ve cezaları Emniyet Teşkilatı disiplin mevzuatına göre belirlenir. Diğer hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

 Mülki idare amirleri ile sıralı amirler Sahil Güvenlik personelinin disiplin amiridir. İçişleri Bakanı, Sahil Güvenlik Komutanlığının her kademesindeki personeline resen disiplin cezası verebilir.

İşçilerle sözleşmeli ve geçici personelin cezalandırılmaları ise yürürlükte olan sözleşme hükümlerine göre yapılır.

b) Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından iki adet tuğamiral/Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8- Sahil Güvenlik Komutanlığı, personel temini ve yetiştirilmesi konularında yeterli oluncaya kadar, komutanlık kadrolarında görev yapacak olan amiral, subay, astsubay ihtiyacı İçişleri Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığından talep edilebilir.”

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk

MADDE 37- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.

Yürütmenin durdurulması

MADDE 38- (1) Olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.

Yürürlük

MADDE 39- (1) Bu Kanunun 37 nci maddesi 15/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

1 SAYILI LİSTE

A. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

GENERALLER

S.No

Rutbe

Ad

Soyad

Birligi

1

Org.

Adem

HUDUTİ

Kara Kuvvetleri emrinde

2

Tumg.

Hasan Nevzat

TAŞDELER

Harp Akademileri Kur. Bşk.

3

Tuğg.

Nihayet

UNLU

19. Mot P. Tug. K.

4

Tuğg.

Semih

TERZİ

1’inci Özel Kuv. Tug. K.

5

Tuğg

Numan

YENİYILDIZ

Güneydoğu Avrupa Tug(SEEBRIG) K.

6

Tuğg

İsmet Gökhan

GULMEZ

KK. Loj. K. İkmk

7

Tuğg.

Kerim

ACAR

KHO Dek. Dek. Kh. (Dek.)

8

Tuğg.

Arif Settar

AFŞAR

10’uncu Komd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

9

Tümg.

Metin

AKKAYA

Dağ Komd. Okl. Ve EM K. Ks. (K.)

10

Tümg.

Mehmet

AKYÜREK

Bkm. Okl. Ve EM K. Ks. (Bkm. Okl. Ve EM K.)

11

Tuğg.

Şenol

ALKIŞ

K.K. Asb. MYO Okl. Kh. K. Ks. (Okl. K.)

12

Tuğg.

Metin

ALPCAN

20’nci Zh. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

13

Tümg.

Avni

ANGUN

2’nci Or. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

14

Tuğg.

Hidayet

ARI

54’üncü Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

15

Tuğg.

Yavuz Ekrem

ARSLAN

1’inci P. Eğt. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

16

Tuğg.

Ali

AVCI

14’üncü Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

17

Tuğg.

Özkan

AYDOĞDU

2’nci Zh. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

18

Tuğg.

Murat

AYGÜN

58’inci Top. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

19

Tuğg.

Mehmed Nuri

BAŞOL

57’nci Top. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

20

Tümg.

Abdullah

BAYSAR

J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. 23’üncü J. Sınır Tüm. K.lığı K. Ks. (Tüm. K.)

21

Tuğg.

Bülent Ahmet

BEŞİRBELLİOĞLU

GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Enf. Hstl. Ve Kl. Mik. ABD Bşk. Bşk. (ABD Bşk. – Prof.)

22

Tuğg.

Savaş

BEYRİBEY

16’ncı Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

23

Tuğg.

Adem

BODUROĞLU

K.K. Cari Hrk. Ve Kom. Kont. D. Bşk. Bşk. (Bşk.)

24

Tuğg.

Erhan

CAHA

K.K. Kuv. Geliştirme ve Tşk. D. Bşk. Bşk. (Bşk.)

25

Tuğg.

Ali Riza

ÇAĞLAR

K.K. Harbe Hazırlık ve Eğt. D. Bşk. Bşk. (Bşk.)

26

Tuğg.

Ekrem

ÇAĞLAR

3’üncü Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Bşk. (Hrk. Kur. Ybşk.)

27

Tuğg.

Alpaslan

ÇETİN

Gnkur. Hrk. Pl. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk. Yrd.)

28

Tuğg.

Ünsal

ÇOŞKUN

Kr. Hvcl. Okl. K. Ks. (Okl. K.)

29

Tümg.

Mehmet

DİŞLİ

Gnkur. Prj. Ynt. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)

30

Tuğg.

Cemalettin

DOĞAN

65’inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

31

Tuğg.

Yüksel

DURAK

1’inci Or. Kur. Bşk. İd. Kur. Ybşk. Bşk. (İd. Kur. Ybşk.)

32

Tuğg.

Mehmet Şükrü

EKEN

Shr. Shh. Okl. Ve EM K. Kh. (K.)

33

Tuğg.

Cihat

ERDOĞAN

2’nci Hd. Tug. Tug. Kh. K. Ks. (Tug. K.)

34

Tümg.

Halil İbrahim

ERGİN

3’üncü P. Tüm. K. Ks. (Tüm. K.)

35

Tuğg.

Hakan

ESER

EGE Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Bşk. (Hrk. Kur. Ybşk.)

36

Tuğg.

Yüksel

GÖNÜLTAŞ

59’uncu Top. Eğt. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

37

Tümg.

Halit

GÜNBATAR

TSK Sağ. K.lığı K. Yrd. Ks. (TSK Sağ. K. Yrd.)

38

Tuğg.

Orhan

GÜNDÜZ

Hv. Svn. Okl. Ve EM K. Kh. K. Ks. (K.)

39

Tuğg.

İsmail

GÜNEŞER

2’nci Komd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

40

Tuğg.

İsmail

GÜRGEN

18’inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

41

Tuğg.

Eyyüp

GÜRLER

1’inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Bşk. (Hrk. Kur. Ybşk.)

42

Korg.

Yıldırım

GÜVENÇ

K.K. Loj. K.lığı K. Ks. (Loj. K.)

43

Tümg.

Oğuz Serhad

HABİBOĞLU

Gnkur. Kuv. Glş. Ve Kay. Ynt. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)

44

Tümg.

Memduh

HAKBİLEN

EGE Or. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

45

Tümg.

Mustafa

İLTER

Ulş., Per. Okl. Ve EM K. Ks. (K.)

46

Korg.

Metin

İYİDİL

K.K. EDOK Muh. Ve Muh. Des. Eğt. K.lığı K. Ks. (Eğt. K.)

47

Tuğg.

Hayrettin

KALDIRIMCI

Gnkur. Bşk. ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.)

48

Tuğg.

Ali

KALYONCU

K.K. Per. İşl. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)

49

Tuğg.

Zeki

KARATAŞ

2’nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Des. Ybşk. Bşk. (Hrk. Des. Ybşk.)

50

Tuğg.

Erdem

KARGIN

25’inci Hd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

51

Tuğg.

Salih

KIRHAN

70’inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

52

Tuğg.

Ahmet Bican

KIRKER

K.K. Per. Pl. Ve Ynt. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)

53

Tuğg.

Bekir

KOÇAK

55’inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

54

Tuğg.

Yunus

KOTAMAN

49’uncu Komd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

55

Korg.

Satı Bahadır

KÖSE

Gnkur. Hrk. Bşk. Bşk. (Hrk. Bşk.)

56

Tuğg.

Mustafa

KURUTMAZ

Terörizmle Mücadele Eğt. Ve Tatb. Mrk. K. Ks. (Tug. K.)

57

Tuğg.

İbrahim Lütfi

NUHOĞLU

K.K. Pl. Ve Hrk. D. Bşk. Bşk. (Bşk.)

58

Tuğg.

Ahmet

OTAL

Dağ ve Komd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

59

Tuğg.

Mehmet

OZAN

1’inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

60

Tuğg.

Kamil Özhan

ÖZBAKIR

11’inci Mot. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

61

Korg.

Mustafa

ÖZSOY

Gnkur. İsth. Bşk. Bşk. (İsth. Bşk.)

62

Korg.

Erdal

ÖZTÜRK

3’üncü Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (Kor. K.)

63

Tuğg.

Mehmet

PARTİGÖÇ

Gnkur. Per. Pl. Ve Ynt. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)

64

Tuğg.

Hasan

POLAT

39’uncu Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

65

Tuğg.

Fatih Celaleddin

SAĞIR

5’inci P. Eğt. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

66

Tuğg.

Ali

SALNUR

34’üncü Hd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

67

Tuğg.

Mesut

SAVAŞ

6’ncı Mot. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

68

Tuğg.

Osman Nadir

SAYLAM

İs. Okl. Ve EM K. Ks. (K.)

69

Tuğg.

Mustafa Serdar

SEVGİLİ

2’nci Or. Kur. Bşk. İd. Kur. Ybşk. Bşk. (İd. Kur. Ybşk.)

70

Tümg.

Salih

SEVİL

Gnkur. NATO Kr. K.lığı Türk Kd. Sb.lığı Kur. Bşk. (Kur. Bşk.)

71

Tuğg.

Murat

SOYSAL

5’inci Zh. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

72

Tuğg.

Uğur

ŞAHİN

Gnkur. Per. İşl. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)

73

Tuğg.

Ahmet

ŞİMŞEK

3’üncü Komd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

74

Korg.

İlhan

TALU

Gnkur. Per. Bşk. Bşk. (Per. Bşk.)

75

Tuğg.

Mücahit

TAMER

K.K. Tyn. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)

76

Tuğg.

Şener

TOPUÇ

4’üncü Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (K. Yrd.)

77

Korg.

Salih

ULUSOY

Gnkur. GNPP Bşk. Bşk. (Gn. Pl. Ve Prnsp. Bşk.)

78

Tuğg.

Abdulkerim

ÜNLÜ

51’inci Mot. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

79

Tümg.

Osman

ÜNLÜ

Top. Ve Füze Okl. K. Kh. K. Ks. (Okl. K.)

80

Tuğg.

Lütfü İhsan

YANIKOĞLU

K.K. EDOK Kur. Bşk. Hrk., Eğt. Ve Öğt. Bşk. Bşk. (Bşk.)

81

Tuğg.

Murat

YAYGIN

MSB Per. Bşk. Bşk. (Bşk.)

82

Tuğg.

Murat

YETGİN

9’uncu Mot. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

83

Tuğg.

Ersin

YILDIRIM

2’nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Bşk. (Hrk. Kur. Ybşk.)

84

Korg.

İbrahim

YILMAZ

7’nci Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (Kor. K.)

85

Tuğg.

Mustafa

YILMAZ

15’inci P. Eğt. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

86

Tuğg.

Mehmet Nail

YİĞİT

66’ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. K. Ks. (Tug. K.)

87

Tuğg.

Atila

Gungor

GATF Haydarpaşa Egt. Hst. Mesleki Yrd.

 

 

SUBAYLAR (HAKİMLER HARİÇ)

S.No

Rutbe

Ad

Soyad

Birligi

1

Bnb.

Sadullah

ABRA

Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Taar. Hlkp. Tb. 2'nci Taar. Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

2

Ütğm.

Ferdi

ACAR

11'inci Komd. Tug. Hav. Bl. 1'inci 81 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

3

Bnb.

Mevlüt

ACAR

KULELİ As. Lis. K. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Eğt. Uzm.)

4

Ütğm.

Ümit

ACAR

28'inci Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Emrine)

5

Yb.

Yüksel

ACI

Hv. Svn. Okl. ve EM Hv. Svn. Okl. Öğt. Bşk. Tak. Konular ve MEBS Krl. (Krl. Bşk.)

6

Yb.

Akif

AÇIKGÖZ

KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

7

Yb.

Atakan

ADAŞOĞLU

KHO Kur. Bşk. Mly. ve Büt. Ş. (Ş. Md.)

8

Tğm.

Ahmet

AĞAÇ

39'uncu Mknz. P. Tug. İskenderun K. Yrd. 3'üncü Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. Slh. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

9

Tğm.

Latif

AĞAÇBACAK

2'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Mly. ve Büt. Ş. (Ş. Md.)

10

Alb.

Murat

AĞIR

Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Sabit Kanat Uçuş Eğt. Krl. Krl. Kh. (Krl. Bşk.)

11

Bnb.

Yener

AKBABA

K.K. Loj. Pl. D. Bşk. Loj. Pl. ve Koor. Ş. (Millî Pl. ve Tatb. Sb.)

12

Alb.

Fahri

AKBAL

K.K. Per. İşl. D. Bşk. Bşk. (Emrine)

13

Tğm.

Halil Can

AKBAŞ

Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp. Tb. 1'inci Hücum Hlkp. Bl. 2'nci Hücum Hlkp. Timi (Hlkp. Plt.)

14

Yb.

Serkan Çetin

AKBAŞ

1'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

15

Tğm.

Furkan

AKBENLİ

Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 4'üncü ÖZKUV Tb. 4'üncü Tim (Tim K. Yrd.)

16

Tğm.

Tolgahan

AKBUĞA

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

17

Bnb.

Levent

AKÇAOĞLU

K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. P. Ks. (Sb. Tyn. Sb.)

18

Yzb.

Gökhan

AKDAĞ

K.K. Tyn. D. Bşk. Kur. Ş. (Atm. Sb.)

19

Ütğm.

Bilal

AKDOĞAN

58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 2'nci Bt. Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. K.)

20

Yb.

Bahattin

AKGÜL

Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Uçuş Kont. ve Standardizasyon Ks. (Ks. A.)

21

Yb.

İsmail

AKIN

2'nci Or. Hrk. Des. Ybşk. İs. A. 1'inci İs. Svş. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

22

Bnb.

Yılmaz

AKIŞ

K.K. Tyn. D. Bşk. Sic. ve Kd. Ş. Kh. Sic. Ks. (Kh. Sic. Sb.)

23

Alb.

Abdullah

AKKAYA

TSK Sağ. K.lığı Kur. Bşk. Sağ. BS ve Teknj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

24

Bnb.

Hamza

AKKAYA

K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Hiz. Des. Snf. Tyn. Ş. Per., Hak., Öğ., Mly. ve Bnd. Ks. (Öğ., Hak. Tyn. Sb.)

25

Ütğm.

Oğuzkan

AKKAYA

14'üncü Mknz. P. Tug. 1'inci Tnk. Tb. 3'üncü Tnk. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

26

Yb.

Osman

AKKAYA

3'üncü Kor. Millî Kh. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

27

Ütğm.

Şevket Hamdi

AKKAYA

11'inci Komd. Tug. MEBS Bl. EKY MEBS İşlt. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

28

Ütğm.

Erhan

AKKILIK

KULELİ As. Lis. Öğt. Bşk. Fen Drs. Böl. (Fizik Öğ.)

29

Alb.

Erol

AKMAN

11'inci Komd. Tug. Söke K. Yrd. K. Kh. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)

30

Alb.

Osman

AKMAN

Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Ynt. ABD Bşk. (ABD Bşk.)

31

Bnb.

Selçuk

AKSOY

1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Kh. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

32

Bnb.

Haydar

AKTAŞ

Cumhurbaşkanlığı Mhf. A. Per. Ks. (Prot. ve Tör. Sb.)

33

Ütğm.

Kürşat

AKTAŞ

Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Meydan Hrk. Tb. İnsanlı Kşf. Uç. Ks. 3'üncü Gör. Timi (Gör. Koordt.)

34

Alb.

Ali

AKTÜRK

Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. A. Kh. K. Ks. (A. K. Yrd.)

35

Alb.

Bilal

AKYÜZ

KHO Öğr. A. A. Kh. Kh. Ks. (A. K.)

36

Alb.

Abdurrahman

ALACALI

K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Kayıt, Kabul ve Sınav Ş. Kayıt Kabul Ks. (Kayıt Kabul Sb.)

37

Alb.

Mustafa

ALBAYRAK

ANKARA Mrk. K.lığı K. Ks. (Emrine)

38

Bnb.

Deniz

ALDEMİR

Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Yük Hlkp. Tb. K. Ks. (Tb. K.)

39

Alb.

Murat

ALPARSLAN

MALTEPE As. Lis. Öğr. Gr. Gr. K.lığı (Öğr. Gr. K.)

40

Yzb.

Serhat

ALTINMAKAS

Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)

41

Alb.

Nuh

ALTINSOY

YDSG . JFC HQ (BRUNSSUM/HOLLANDA) Müş. Kuv. K.lığı Pl. Drkt. Eğt. Tatb. ve Alınan Drs. Bşk. (J7) Eğt. ve Tatb. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

42

Bnb.

Ertuğrul

ALTUN

Kr. Hvcl. K.lığı Hv. Ulş. Gr. Öz. Tb. Öz. Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

43

Yzb.

Adem

ALTUNDAĞ

MSB GNPP D. Bşk. Uİ Ş. NATO Ks. (Ks. A.)

44

Yzb.

Fatih

ANAZ

K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Ölç. Değ. ve Snf. Ş. (Ölç. Değ. ve Snf. Sb.)

45

Yb.

İnanç Asım

ANIL

6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. A. Kh. Loj. Ks. (Ks. A.)

46

Yb.

İrfan

ARAT

2'nci Zh. Tug. 2'nci Tnk. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

47

Yzb.

Şükrü

ARDIÇ

ELAZIĞ As. Hst. Btbp. Yrd. Acil Srv. (Uzm. Tbp.)

48

Yzb.

İsmail

ARI

1'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Pl. ve Hrk. Ks. (Hrk. Pl. Sb.)

49

Bnb.

Adnan

ARIKAN

3'üncü Komd. Tug. Siirt K. Yrd. 3'üncü Komd. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)

50

Yzb.

Erdem

ARIKAN

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Asb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

51

Tğm.

Mehmet Fatih

ARMAĞAN

Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Hf. G/M Hücum Hlkp.Tb. 2'nci Hücum Hlkp. Bl. 2'nci Hücum Hlkp. Timi (Hlkp. Plt.)

52

Yzb.

Ali Ersin

ARSLAN

K.K. Loj. K.lığı Müht. K. 3'üncü Müht. Blg. 36'ncı Müht. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

53

Ütğm.

Fatih Akın

ARSLAN

11'inci Komd. Tug. Emn. ve Mhf. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

54

Ütğm.

Mahmut

ARSLAN

KHO Svn. Bilimleri Ens. Ens. Md. (Emrine-BS Sb. Tml. Sertifika Prog. Eğitiminde Gör. Üz.)

55

Bnb.

Servet

ARSLAN

65'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

56

Yb.

Zekeriya

ARSLAN

GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Kard. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Yrd. Doç.)

57

Alb.

Hakan Cafer

ASLAN

K.K. Loj. K.lığı Hrk. ve İd. Ynt. D. Bşk. Bşk. (Emrine)

58

Yzb.

Mehmet Akif

ASLAN

11'inci Komd. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

59

Alb.

Hacı Ahmet

ASLIHAN

K.K. Per. İşl. D. Bşk. Bşk. (Emrine)

60

Bnb.

Mehmet

ATABEY

K.K. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Pl. Ş. Pl. Ks. (Pl. Sb.)

61

Yb.

İlkay

ATEŞ

Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Uçuş Kont. ve Standardizasyon Ks. (TAHEL Uçuş Kont. ve Standardizasyon Plt.)

62

Bnb.

Abdullah

ATEŞTEMUR

Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp.Tb. 1'inci Hücum Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

63

Ütğm.

Yakup

ATILGAN

11'inci Komd. Tug. İs. Svş. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

64

Alb.

Nurullah Zeki

ATMACA

1'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Bşk. (Emrine)

65

Bnb.

Ajdan

AVCI

20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Cari Hrk. Olay/Tkp. Ks. (Vrd. A.)

66

Bnb.

Bülent

AVCI

6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. 2'nci Top. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

67

Yzb.

Mutlu

AVCI

11'inci Komd. Tug. TOW Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

68

Ütğm.

Oğuz

AY

11'inci Komd. Tug. Denizli K. Yrd. 1'inci Komd. Tb. 1'inci Komd. Bl. 1'inci Komd. Kolu Kol Kh. (Kol K.)

69

Yb.

Mehmet Emin

AYÇİÇEK

2'nci Komd. Tug. 4'üncü Komd. Tb. K. Ks. (Tb. K.)

70

Yb.

Hakan

AYDEMİR

6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. A. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)

71

Tğm.

Ömer Faruk

AYDEMİR

18'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 1'inci Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl. 1'inci Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

72

Ütğm.

Andaç

AYDIN

25'inci Hd. Tug. İs. Svş .Tk.  Kh. Ks. (Tk. K.)

73

Ütğm.

Doğan

AYDIN

1'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. Emn. ve Mhf. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

74

Bnb.

İsmail

AYDIN

55'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

75

Yzb.

İsmail

AYDIN

K.K. MEBS Bşk. Mu. ve Elkt. Sis. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Pl. ve Tşk. Ks. (Hrk. ve Eğt. Sb.)

76

Alb.

Mehmet

AYDIN

K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

77

Yzb.

Mustafa

AYDIN

25'inci Hd. Tug. MEBS Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

78

Alb.

Nizamettin

AYDIN

K.K. Loj. Pl. D. Bşk. Loj. Pl. ve Koor. Ş. (Ş. Md.)

79

Bnb.

Temür

AYDIN

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Hrk., Eğt. ve İsth. Ks. (Ks. A.)

80

Tğm.

Mikail

AYDOĞAN

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

81

Alb.

Muammer

AYGAR

K.K. EDOK Okullar K.lığı K. Ks. (Emrine)

82

Bnb.

İdris

AYGÜN

K.K. Kuv. Geliştirme ve Tşk. D. Bşk. Tşk. Ş. Komd. Brl. Teşkilatlanma Ks. (Komd. Brl. Pl. Koor. ve Teşkilatlanma Sb.)

83

Ütğm.

Sefa

AYGÜN

K.K. MEBS Bşk. BS D. Bşk. MEBS Güv. ve Siber Svn. Ş. İltş. Ağı Krm. Ks. (Kr. Ağı Güv. Sis. İşltm. Sb.)

84

Bnb.

Mehmet Akif

AYHAN

2'nci Kor. 102'nci Top. A. 1'inci Top. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)

85

Bnb.

Ahmet İlhan

AYŞAN

Gnkur. BS D. Bşk. BS Güv. ve Ynt. Ş. BS Güv. Ks. (BS Güv. Pl. Sb.)

86

Bnb.

İsmail

AYYILDIZ

KHO Kur. Bşk. Per. Ş. Özlük Ks. (Ks. A.)

87

Ütğm.

Aydın

BABAOĞLAN

58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 4'üncü Bt. Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. K.)

88

Tğm.

Ahmet Semih

BACANAK

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

89

Tğm.

Beşir

BAĞIŞ

28'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 3'üncü Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. Slh. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

90

Alb.

Ekrem

BAHŞİ

Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl. Okl. K. Kh. İd. Ş. (Ş. Md.)

91

Bnb.

Uğur

BAHTİYAR

K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. P. Ks. (Sb. Tyn. Sb.)

92

Tğm.

Okan

BAKAÇ

MEBS Okl. ve EM MEBS Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Uzm. Erb. Kurs Bl. Bl. Kh. (2'nci Tk. K.)

93

Alb.

Bilal

BAKIR

GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Halk Sağ. ABD Bşk. Halk Sağ. Bilim Dalı Bşk. (Bilim Dalı Bşk. - Prof.)

94

Yzb.

Hüseyin Rahmi

BALİ

K.K. Per. Bşk. Per. Ynt. BS Ş. (VT Yntc.)

95

Yzb.

Cabbar

BARINDIK

1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Shh. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

96

Alb.

Muhsin Kutsi

BARIŞ

Cumhurbaşkanlığı Mhf. A. K. Ks. (A. K.)

97

Yzb.

Celil

BASIKAR

11'inci Komd. Tug. Denizli K. Yrd. 1'inci Komd. Tb. 2'nci Komd. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

98

Tğm.

Rıdvan Eray

BAŞBUĞA

1'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. 3'üncü Hd. Tb. 12'nci Hd. Bl. 1'inci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

99

Alb.

Fikret

BAŞGÜL

K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı K. Kh. (Emrine)

100

Yb.

Erdal

BAŞLAR

K.K. Tek. ve Prj. Ynt. D. Bşk. Hv. Arç. Sis. Ş. (TAHEL Prj. Sb.)

101

Bnb.

İbrahim

BAŞPINAR

YDSG . SHAPE (MONS/BELÇİKA) ÖZKUV Kh. (J5 Anlz. ve Pl. Glş. Sb.)

102

Yb.

Alaattin

BAŞTAN

1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

103

Yb.

Bilal

BATTAL

GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Rady. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Doç.)

104

Yzb.

Ferhat

BAYAR

KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 4'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (15'inci Bl. K.)

105

Alb.

Yusuf

BAYAZIT

28'inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Emrine)

106

Yzb.

Murat

BAYDUR

65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. Kh. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

107

Yzb.

Adil

BAYKAL

28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)

108

Bnb.

Ahmet

BAYKAL

Gnkur. İKK ve Güv. D. Bşk. Bil. Güv. Ş. Ş. Md. (İsth. Bil. Güv. Sb.)

109

Bnb.

Gürçay

BAYLAR

Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Meydan Hrk. Tb. AK Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

110

Bnb.

Muharrem

BAYRAKAL

K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Des. Snf. Tyn. Ş. İs. Ks. (İs. Sb. Tyn. Sb.)

111

Bnb.

Ali Rıza

BAYRAKTAR

MALTEPE As. Lis. Öğr. Gr. 2'nci Öğr. Tb. Tb. K.lığı (Tb. K.)

112

Bnb.

Zafer

BAYRAKTAR

P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Asb. Kurs Tb. K. Ks. (Tb. K.)

113

Alb.

Abdullah

BAYRAM

8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

114

Tğm.

Emre

BEDEL

28'inci Mknz. P. Tüm. 61'inci P. A. TOW Bl. 1'inci Tow Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

115

Yb.

Yavuz

BEDİR

28'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

116

Yb.

Bayram

BEKDEMİR

66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. Top. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

117

Tğm.

Kamil

BEŞKAVAK

39'uncu Mknz. P. Tug. İskenderun K. Yrd. 3'üncü Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl. 1'inci Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

118

Yzb.

Abdullah

BEYAZKÜRK

KHO Öğr. A. 2'nci Öğr. Tb. 12'nci Öğr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

119

Yb.

Mustafa Kemal

BİBER

58'inci Top. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

120

Yb.

Metin

BİLGİCİ

MEBS Okl. ve EM MEBS Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Tb. Kh. ve Kh. Tk. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

121

Bnb.

Ahmet

BİLGİN

25'inci Hd. Tug. Erkan Bşk. Kh. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

122

Yzb.

Hasan

BİLGİN

Dağ ve Komd. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. (Ş. Md.)

123

Ütğm.

Melike

BİLGİN

6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. Ölç. ve Hdf. Tespit Bl. Yer Ölç. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

124

Alb.

Nevzat

BİLİR

K.K. Kurumsal Dönüşüm Ş. Prj. Glş. Ks. (Ks. A.)

125

Tğm.

Ramazan

BİNGÖL

K.K. Kh. Des. Kt. Gr. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. İşlt. Ks. (Ks. A. - Ks. K.)

126

Yzb.

Eser

BİNGÜL

EGE Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Pl. ve Hrk. Ks. (Hrk. Pl. Sb.)

127

Yzb.

Cumali

BOLAT

Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Döner Kanatlı Uç. Uçuş Eğt. Krl. Tml. ve Tekamül Uçuş Eğt. Ks. (Uçuş Öğ.)

128

Yb.

Murat

BOLAT

Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. K. Ks. (Tb. K.)

129

Yb.

Cömert

BONCUK

51'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

130

Tğm.

Rıdvan

BOZDEMİR

57'nci Top. Tug. Hacılarkırı K. Yrd. 5'inci Top. Tb. 1'inci 203/37 mm K/M Ob. Bt. Atış Bt. Atış Bt. Kh. (Bt. Sb.)

131

Bnb.

Ali Rahmi

BOZDOĞAN

1'inci Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı K. Kh. K. Ks. (Loj. Des. K.)

132

Tğm.

Bilal

BOZDUĞAN

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

133

Yb.

Bayram

BOZKURT

1'inci Mknz. P. Tug. Top. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

134

Yzb.

İsmail

BOZKUŞ

65'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

135

Bnb.

Gençay

BÖYÜK

Gnkur. ÖZKUV K.lığı Öz. Hv. A. Bkm. Tb. Shr. Bkm. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

136

Ütğm.

Ali Emre

BUĞURCU

KHO Öğr. A. 1'inci Öğr. Tb. 3'üncü Öğr. Bl. Bl. Kh. (Tk. K.)

137

Ütğm.

Mehmet Ali

BURAN

25'inci Hd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

138

Bnb.

Ercan

BUYUR

K.K. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Pl. Ş. Pl. Ks. (Pl. Sb.)

139

Yb.

İbrahim Fatih

BÜYÜKBAŞ

TSK As. Atş.likleri ATİNA Silahlı Kuv. Ataşeliği (Kr. Atş.)

140

Yb.

Nuri

BÜYÜKYAZICI

28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

141

Alb.

Ali

CAN

K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Kayıt, Kabul ve Sınav Ş. Kayıt Kabul Ks. (Evr. ve Arş. Sb.)

142

Tğm.

Cihangir

CAN

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

143

Ütğm.

Eren

CANBAZ

28'inci Mknz. P. Tüm. 230'uncu Mknz. P. A. Ağ. Hav. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

144

Yb.

Yasin

CANDEMİR

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. K. Ks. (Tb. K.)

145

Bnb.

Hakan

CANLAN

7'nci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. İsth. ve İKK Ş. Pl. ve Eğt. Ks. (Eğt. Pl. Sb.)

146

Alb.

Kadir

CANPOLAT

K.K. EDOK Okullar K.lığı K. Ks. (Emrine)

147

Yzb.

Cumhur

CANSEVER

20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

148

Bnb.

Mehmet

CANTÜRK

K.K. Loj. Hiz. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. (Pl. ve Koor. Sb.)

149

Alb.

Sadık

CEBECİ

23'üncü Mot. P. Tüm. K. Ks. (Emrine)

150

Bnb.

Akın

CELLAT

10'uncu Komd. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

151

Tğm.

Volkan

CESUR

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

152

Yb.

Abdülkerim

CEYHAN

Top. ve Füze Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

153

Yzb.

Mehmet Akif

CEYHAN

KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)

154

Bnb.

Nadir

CEYLAN

K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Pl. Ş. Sb. Asb. ve As. Öğr. Pl. Ks. (Sb. Asb. Pl. Sb.)

155

Alb.

Süleyman

CEYLAN

GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Halk Sağ. ABD Bşk. Halk Sağ. Bilim Dalı Bşk. (Öğt. Üyesi - Prof.)

156

Alb.

Necmettin

CİHANGİROĞLU

ÇORLU As. Hst. Hst. İdare A. İdare A. (İdare A.)

157

Ütğm.

Eser

COŞAR

KHO Öğr. A. 2'nci Öğr. Tb. 9'uncu Öğr. Bl. Bl. Kh. (Tk. K.)

158

Ütğm.

Hasan

COŞGUN

59'uncu Top. Eğt. Tug. 1'inci Hav. Eğt. Tb. 3'üncü Hav. Eğt. Bl. 106 mm Hav. Er Eğt. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

159

Alb.

Uğur

COŞKUN

1'inci Mot. P. Tug. K. Ks. (Tug. K. Vek.)

160

Tğm.

Müslim

ÇAĞIRICI

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

161

Ütğm.

Hüseyin

ÇAKICI

2'nci Or. Kh. Des. Gr. Emn. ve Mhf. Bl. Uçs. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

162

Bnb.

Abdullah

ÇAKIR

K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Ölç. Değ. ve Snf. Ş. (Ölç. Değ. ve Snf. Sb.)

163

Yzb.

Batur Alp

ÇAKIR

Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)

164

Yzb.

Selahattin

ÇAKIR

Dağ ve Komd. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

165

Yzb.

Yasin

ÇAKIR

K.K. Tyn. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Pl. Ks. (Sis. Glş. Sb.)

166

Yzb.

Yücel

ÇAKIR

Dağ Komd. Okl. ve EM Dağ Komd. Okl. 2'nci Kurs Tb. 1'inci Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

167

Tğm.

Uğur

ÇAKMAK

28'inci Mknz. P. Tüm. 230'uncu Mknz. P. A. 2'nci Mknz. P. Tb. 1'inci Mknz. P. Bl. Slh. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

168

Bnb.

Murat

ÇAKMAKLI

1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. İsth. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

169

Yzb.

Erdem

ÇALIŞKAN

5'inci Zh. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. Kh. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

170

Ütğm.

Eren

ÇALIŞKAN

MEBS Okl. ve EM MEBS Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (1'inci Tk. K.)

171

Yzb.

Hacı İbrahim

ÇALIŞKAN

Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Hf. G/M Hücum Hlkp. Tb. 2'nci Hücum Hlkp. Bl. 1'inci Hücum Hlkp. Timi (Tim K.)

172

Yzb.

Selim

ÇALIŞKAN

2'nci Zh. Tug. MEBS Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

173

Tğm.

Remzi Cihad

ÇAM

16'ncı Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. Muh. Des. Bl. 106 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

174

Yzb.

Sadık

ÇAM

KHO Svn. Bilimleri Ens. Ens. Md. (Emrine-Yurt İçi Yk. Ls. Eğitiminde Gör. Üz.)

175

Yzb.

Mehmet

ÇATAKLI

Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)

176

Ütğm.

Muhsin

ÇATALKAYA

39'uncu Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 1'inci Bkm. Bl. 1'inci D/DS Tk. (1'inci Mknz.P.Tb. için) Tk. Kh. (Tk. K.)

177

Alb.

Osman

ÇAYIR

Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Tek. Konular Krl. Krl. Kh. (Krl. Bşk.)

178

Alb.

Mehmet Barış

ÇAYIRLI

Kr. Hvcl. K.lığı Dent. Değ. Kaza Kırım, Uçuş ve Yer Emn. Bşk. Bşk. (Eğt. ve Standardizasyon Sb.)

179

Yb.

İsmet

ÇEHRELİ

K.K. Tek. ve Prj. Ynt. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. (Ş. Md.)

180

Tğm.

Eray

ÇEKEREK

Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 2'nci ÖZKUV Gr. 5'inci ÖZKUV Tb. 1'inci Tim (Tim K. Yrd.)

181

Ütğm.

Fatih

ÇELEBİ

65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

182

Alb.

Turgut

ÇELEBİ

6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. A. Kh. K. Ks. (A. K.)

183

Bnb.

Mehmet Murat

ÇELEBİOĞLU

K.K. Kurumsal Dönüşüm Ş. Prj. Des. Ks. (İzleme ve Arşt. Sb.)

184

Yb.

Özay

ÇELEN

GATA TSK Rehab. ve Bkm. Mrk. Bşk. Hst. Btbp. TSK ANKARA Öz. Bkm. Mrk. Bşk. İdare A. A. Kh. (İdare A.)

185

Bnb.

Murat

ÇELİK

Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Hrk. ve İsth. ABD Bşk. (Öğt. El.)

186

Alb.

Oksal

ÇELİK

EGE Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Bşk. (Hrk. Bşk.)

187

Yb.

Oktay

ÇELİK

28'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. K. Kh. Hrk., Eğt. ve İsth. Ks. (Ks. A.)

188

Yzb.

Taha Fatih

ÇELİK

Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Taar. Hlkp. Tb. 3'üncü Taar. Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

189

Alb.

Turgay

ÇELİK

GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Kard. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Prof.)

190

Ütğm.

Vural

ÇELİK

8'inci Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (Kt. Gözlem Sb.)

191

Bnb.

Ahmet

ÇELİKEL

K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Pl. Ş. (Müş. Pl. ve Hdf. Ynt. Sb.)

192

Ütğm.

Oğuzhan

ÇELİKOĞLU

K.K. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Pl. Ş. Per. Tmn. ve Ytş. Ks. (Per. Tmn. Sb.)

193

Alb.

Devran

ÇETİNKAYA

Dağ Komd. Okl. ve EM Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

194

Alb.

Mürsel

ÇIKRIKCI

KULELİ As. Lis. K. (Okl. K.)

195

Yb.

Şakir

ÇINAR

TSK As. Atş.likleri Bakü Silahlı Kuv. Ataşeliği (Kr. Atş.)

196

Tğm.

Şuayip

ÇITLAK

14'üncü Mknz. P. Tug. Kom. Des. Tb. Kşf. Bl. 1'inci Kşf. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

197

Tğm.

Abdülkadir

ÇİÇEK

16'ncı Mknz. P. Tug. 2'nci Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. 1'inci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve 1'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)

198

Bnb.

Gökhan

ÇİÇEK

Kr. Hvcl. Okl. Bkm. K.lığı Mrk. Bkm. K.lığı Bkm. Brl. Brl. Kh. (Brl. K.)

199

Yb.

Latif

ÇİÇEK

65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. K. Ks. (Tb. K.)

200

Alb.

Faruk

ÇİFTÇİ

GATA HAYDARPAŞA Eğt. Hst. Btbp. Dah. Hstl. Böl. Göğüs Hstl. Srv. Srv. Ks. (Srv. Şefi - Prof.)

201

Yb.

Selim

ÇİFTÇİ

1'inci Or. Kur. Bşk. İd. Kur. Ybşk. Per. Bşk. Mrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

202

Alb.

Mustafa

ÇİN

Kr. Hvcl. Okl. Erkan Bşk. Soru Bank. Ölç. ve Değ. Ş. (Ş. Md.)

203

Bnb.

Bekir

ÇİYDEM

1'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

204

Bnb.

Engin

ÇOBAN

65'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. İsth. ve İKK Ş. (Ş. Md.)

205

Yzb.

Ferudun

ÇOBAN

Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Bkm. ve Onr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

206

Bnb.

Murat

ÇOBAN

1'inci Or. Kur. Bşk. GENSEK Sek. (Emrine)

207

Ütğm.

Serkan

ÇOBAN

Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Meydan Hrk. Tb. AK Bl. AK Uçuş Ks. (Hlkp. Plt.)

208

Tğm.

Osman

ÇOLAK

Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 4'üncü ÖZKUV Gr. 8'inci ÖZKUV Tb. 6'ncı Tim (Tim K. Yrd.)

209

Tğm.

Çağatay Taha

ÇOLAKOĞLU

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

210

Yb.

Fatih

ÇUBUKÇU

Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl. Okl. Öğr. ve Kurs Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

211

Bnb.

Hüseyin

DAĞCİ

1'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. 2'nci Hd. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

212

Bnb.

Mehmet

DAĞLI

5'inci Zh. Tug. 1'inci Hd. A. A. Kh. İsth. Ks. (Ks. A.)

213

Alb.

Murat

DAĞLI

Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. K. Ks. (A. K.)

214

Tğm.

Abdulsamet

DARBAŞ

58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 3'üncü Bt. 1'inci ÇNRA Atış Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

215

Tğm.

Enes

DAŞÇI

8'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. 1'inci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve 1'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)

216

Bnb.

İbrahim

DEDE

2'nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Müş. Pl. Gr. (MPG) Bşk. Müş. Hrk. Pl. ve İcra Koor. Ş. (Kr. Hrk. Pl. Koor. Sb.)

217

Yzb.

Serdar

DEĞİRMENDERE

66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

218

Bnb.

Abdullah

DEMİR

K.K. Kuv. Geliştirme ve Tşk. D. Bşk. Tşk. Ş. Pl. ve Koor. Ks. (Tşk. Koor. Sb.)

219

Ütğm.

Alican

DEMİR

58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

220

Yb.

Fahrettin

DEMİR

11'inci Komd. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

221

Bnb.

Fatih

DEMİR

K.K. GENSEK  İşl. ve Koor. Ş. Koor. Ks. (Koor. Sb.)

222

Ütğm.

Kayhan

DEMİR

1'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. 1'inci Mot. P. Tb. Kh. Bl. ELMASAĞA Cph.liği Emn. ve Mhf. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

223

Ütğm.

Ümit

DEMİR

9'uncu Komd. Tug. 1'inci Komd. Tb. Kh. Des. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

224

Tğm.

Bekir

DEMİRCAN

2'nci Hd. Tug. Köprülü K. Yrd. 5'inci Hd. Tb. 1'inci Hd. Bl. 2'nci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

225

Bnb.

Ferat

DEMİRCAN

14'üncü Mknz. P. Tug. Kom. Des. Tb. Tb. Kh. Hrk., Eğt. ve İsth. Ks. (Hrk., Eğt. ve İsth. Sb.)

226

Yzb.

Enver Sedat

DEMİRCİ

KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (9'uncu Bl. K.)

227

Tğm.

Hakan

DEMİREL

66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. Muh. Des. Bl. 120 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

228

Yb.

Mehmet

DEMİRHİSAR

K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Pl. Ş. (Millî Pl. Sb.)

229

Yb.

Sayit

DEMİRKOL

GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Kard. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Doç.)

230

Alb.

Ömer

DENİZ

GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Göğüs Hstl. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Prof.)

231

Tğm.

İbrahim

DENİZHAN

K.K. İs. D. Bşk. İnş. Ş. Pl. Koor. ve As. İçme/Kullanma Su. Ks. (İnc. ve Kont. Müh.)

232

Ütğm.

Bilal

DENK

3'üncü Komd. Tug. Eruh K. Yrd. 2'nci Komd. Tb. 2'nci Komd. Bl. 1'inci Komd. Kolu Kol Kh. (Kol K.)

233

Yb.

Murat

DİNLECENER

58'inci Top. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

234

Yzb.

Ahmet

DİRENÇ

K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Des. Snf. Tyn. Ş. Mu. ve Müh. Ks. (Harita ve Müh. Tyn. Sb.)

235

Yzb.

Vural

DİZDAROĞLU

EGE Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Pl. ve Hrk. Ks. (Hrk. Pl. Sb.)

236

Bnb.

Osman

DOĞAN

K.K. Hrk. Bşk. Bşk. (İcra Sb.)

237

Tğm.

Resul

DOĞAN

2'nci Zh. Tug. 1'inci Tnk. Tb. 1'inci Tnk. Bl. 2'nci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve 1'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)

238

Yzb.

Zafer

DOLU

Kr. Hvcl. K.lığı Hv. Ulş. Gr. İrt. Tb. 1'inci İrt. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

239

Ütğm.

Aydın

DUMAN

KHO Svn. Bilimleri Ens. Ens. Md. (Emrine-Yurt Dışı Yk. Ls. Eğitiminde Gör. Üz.)

240

Yb.

Murat

DUNDAR

1'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. 1'inci Hd. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

241

Yzb.

Melih

DURAK

K.K. EDOK Okullar K.lığı Kur. Bşk. Eğt. ve Öğt. Ş. Pl. Koor. Ks. (Pl. ve Koor. Sb.)

242

Yb.

Engin

DURMAZ

TSK As. Atş.likleri Bakü Silahlı Kuv. Ataşeliği (As. Dnş.)

243

Alb.

Mustafa

DURMUŞ

Yük. Sevk ve İd. Akd. (YÜSİDAK) Öğt. Bşk. As. Bilimler ABD Bşk. (Öğt. El.)

244

Bnb.

Osman

DURMUŞ

4'üncü Mknz. P. Tug. K. Yrd. 1'inci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

245

Yzb.

Necati

DURMUŞBAŞ

K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Des. Snf. Tyn. Ş. İs. Ks. (İs. Asb. Tyn. Sb.)

246

Tğm.

Şuayb Furkan

DURSUN

1'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. 2'nci Hd. Tb. 4'üncü Hd. Bl. 2'nci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

247

Yzb.

Ersin

DURUR

KTBK Komd. A. 2'nci Komd. Tb. Kh. Des. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

248

Yb.

Murat

DURUSOY

KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 4'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (Tb. K.)

249

Yb.

Murat

DURUSU

GATF Eğt. Hst. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Acil Tıp ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Doç.)

250

Alb.

Muzaffer

DÜZENLİ

K.K. Kurumsal Dönüşüm Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

251

Bnb.

Hasan Hüseyin

EÇİK

KHO Öğr. A. 2'nci Öğr. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

252

Tğm.

Yunus Emre

EDİZ

19'uncu Mot. P. Tug. 2'nci Mot. P. Tb. Muh. Des. Bl. 81 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

253

Bnb.

Fatih

EFE

K.K. İs. D. Bşk. EYP Mcdl. Ş. Tak. İnc. ve Alınan Drs. Ks. (Myn. Koor. Sb.)

254

Yb.

Ahmet

EJDER

K.K. Harbe Hazırlık ve Eğt. D. Bşk. Eğt. ve Öğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

255

Yb.

Serbülent

EKEN

K.K. Per. Bşk. Bşk. (Emrine)

256

Yzb.

Egemen

EKER

3'üncü Zh. Tug. Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

257

Tğm.

Muhammet

EKİNCİ

11'inci Komd. Tug. Denizli K. Yrd. 1'inci Komd. Tb. 2'nci Komd. Bl. 3'üncü Komd. Kolu Kol Kh. (Kol K.)

258

Yb.

Yücel

EKİZOĞLU

Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

259

Bnb.

Halil

EKİZTAŞ

K.K. Loj. Hiz. D. Bşk. İnt. ve Ulş. Ş. İnt. ve Ulş. Ks. (Svl. Ulş. Ytnk. Sb.)

260

Ütğm.

Tarık

EKMEN

11'inci Komd. Tug. TOW Bl. 2'nci Tow Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

261

Tğm.

Hamza

ER

Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 2'nci ÖZKUV Gr. 8'inci ÖZKUV Tb. 5'inci Tim (Tim K. Yrd.)

262

Alb.

Ali

ERASLAN

TSK İnsani Yrd. Tug. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)

263

Bnb.

Ali

ERCAN

Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Uçuş Kont. ve Standardizasyon Ks. (G/M Hlkp. Test Uçuş Kont. ve Standardizasyon Plt.)

264

Yzb.

Burak

ERCAN

Cumhurbaşkanlığı Mhf. A. Mhf. Komd. Tb. K. Konutları Blg. Mhf. Komd. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

265

Ütğm.

Serdar

ERCAN

Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Sabit Kanat Uçuş Eğt. Krl. Hf. Nak. Uç. Uçuş Eğt. Ks. (Uçuş Öğ.)

266

Alb.

Erdoğan

ERDEM

Kr. Hvcl. Okl. Erkan Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

267

Alb.

Hakan

ERDEM

GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Enf. Hstl. ve Kl. Mik. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Prof.)

268

Alb.

Muharrem

ERDEM

Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Kur. Bşk. İsth. ve İKK Ş. (Ş. Md.)

269

Yzb.

Selçuk

ERDEM

1'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. Tnk. Tb. 3'üncü Tnk. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

270

Alb.

Bahadır

ERDEMLİ

2'nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

271

Yzb.

Muharrem

ERDİNÇ

K.K. MEBS Bşk. BS D. Bşk. İşlt. ve İdame Ş. Tml. Srv. İşltm. Ks. (Etki Alanı İşlt. ve İltş. Sb.)

272

Ütğm.

Cihan

ERDOĞAN

K.K. Atlı Spor EM Bnc. Ekp. Eng. Atlama Ks. (Eng. Atlama Sb.)

273

Yzb.

Erdan Kaya

ERDOĞAN

28'inci Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

274

Alb.

Suat

ERDOĞMUŞ

51'inci Mot. P. Tug. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)

275

Yzb.

Göksel

EREN

KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. FYO Öğr. Brl. Brl. Kh. (Brl. K.)

276

Yb.

Ömer

ERGENEKON

P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. K. Ks. (Tb. K.)

277

Bnb.

Hakan

ERGİN

K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. P. Ks. (Üstsb. Tyn. Sb.)

278

Ütğm.

Akın

ERGÜL

6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. Bkm. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

279

Bnb.

Osman Erhan

ERGÜN

20'nci Zh. Tug. Top. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

280

Ütğm.

Veysi

ERİK

P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. 1'inci Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (2'nci Tk. K.)

281

Yzb.

Emre

ERKAN

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

282

Alb.

Ali Can

ERKİLETLİOĞLU

3'üncü Komd. Tug. K. Ks. (Emrine)

283

Alb.

Necmi

EROĞLU

39'uncu Mknz. P. Tug. 2'nci Hd. A. A. Kh. K. Ks. (A. K.)

284

Bnb.

Nejdet

EROĞLU

K.K. Öz. Kalem Md. Md. Kh. (Öz. Kalem Md. Yrd.)

285

Alb.

Erkan

EROL

MSB Müs. Müsteşarlık (Emrine)

286

Yb.

Hakan

EROL

K.K. Loj. K.lığı Bkm. K.lığı 5'inci Ana Bkm. Mrk. Klt. Ynt. Md. Hv. Arç. Kabul ve Tec. Böl. Hv. Arç. Kabul ve Tslm. Ks. (Ks. A.)

287

Ütğm.

Kadir

EROL

P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Asb. Kurs Tb. 3'üncü Asb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (1'inci Tk. K.)

288

Yb.

Mehmet

EROL

1'inci Or. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Hv. Svn. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

289

Bnb.

Mehmet

EROL

58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı K. Kh. K. Ks. (Loj. Des. K.)

290

Alb.

Nail

ERSÖZ

GATF Eğt. Hst. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Gn. Crh. ABD Bşk. Harp Crh. Bilim Dalı Bşk. (Öğt. Üyesi - Doç.)

291

Yb.

Yücel

ERSÜREN

Kr. Hvcl. K.lığı Dent. Değ. Kaza Kırım, Uçuş ve Yer Emn. Bşk. Dent. ve Değ. Ş. (Hvcl. Hrk. ve Eğt. Dent. Sb.)

292

Yzb.

Ahmet

ERTEKİN

1'inci Or. Kur. Bşk. GENSEK İşl. ve Koor. Ks. (İcra Sb.)

293

Bnb.

Muhammet Hanifi

ERTOSUN

12'nci Mknz. P. Tug. 2'nci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. Hrk. ve Eğt. Ks. (Ks. A.)

294

Yb.

Ümit

ERTUĞRUL

1'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. MHM A. Cari Hrk. Olay/Tkp. Ks. (Loj. Per.)

295

Yzb.

Emre

ERYÜZ

2'nci Zh. Tug. 1'inci Tnk. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)

296

Tğm.

Enes Doruk

ESEN

8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Per. Ş. Per. Ks. (Ks. A.)

297

Ütğm.

Serbay

ESEN

1'inci Mot. P. Tug. Tnk. TGK 2'nci Tnk. Bl. 1'inci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve 1'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)

298

Alb.

Turan

FEDAİ

GATF Eğt. Hst. Temel Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. As. Sağ. Hiz. ABD Bşk. Bşk. (Öğt. Üyesi - Yrd. Doç.)

299

Bnb.

Çağatay

FIRINCI

28'inci Mknz. P. Tug. 2'nci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. Loj. Ks. (İkm. Sb.)

300

Bnb.

Hasan

FİDAN

K.K. Loj. Pl. D. Bşk. Loj. Pl. ve Koor. Ş. (Pl. Sb.)

301

Ütğm.

Mustafa

FİDAN

28'inci Mknz. P. Tug. 2'nci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. 1'inci Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

302

Tğm.

Hüseyin

FİLİBE

48'inci Hd. Tug. Andaç K. Yrd. 2'nci Hd. Tb. 4'üncü Hd. Bl. Mrk. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

303

Alb.

Nebi

GAZNELİ

23'üncü Mot. P. Tüm. 6'ncı Mot. P. A. A. Kh. K. Ks. (A. K.)

304

Alb.

Uğurcan

GENÇAY

25'inci Hd. Tug. Artvin K. Yrd. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)

305

Yb.

Ümit

GENÇER

K.K. Per. Bşk. Bşk. (Emrine)

306

Alb.

Ahmet Zeki

GEREHAN

Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Hrk. ve İsth. ABD Bşk. (ABD Bşk.)

307

Alb.

İsmail

GİRGİN

3'üncü Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

308

Yb.

Ertuğrul

GÖKBULUT

59'uncu Top. Eğt. Tug. Top. Eğt. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

309

Yzb.

Fatih

GÖKÇE

K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı İsth. Ş. (İsth. Sb.)

310

Yb.

Bülent

GÖKÇİÇEK

2'nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Müş. Pl. Gr. (MPG) Bşk. Bşk. (Müş. Pl. Gr. (MPG) Bşk.)

311

Ütğm.

İbrahim

GÖKIRMAK

1'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. Muh. Des. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

312

Alb.

Ufuk

GÖKŞEN

MALTEPE As. Lis. K. (Okl. K.)

313

Tğm.

Mehmet Fatih

GÖKTAŞ

İs. Okl. ve EM İs. Okl. Eğt. Des. ve Tatb. Tb. Karışık Köp. Bl. Yz. Köp. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

314

Ütğm.

İsmail

GÖKTÜRK

28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. Kh. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

315

Ütğm.

Deniz

GÖL

K.K. Tatb. Mrk. Mlz. Des. ve Dp. Gr. Tnk. Tb. Kh. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

316

Alb.

Necat

GÖR

20'nci Zh. Tug. K. Yrd. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)

317

Tğm.

Selim

GÖREN

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

318

Yb.

İlksen

GÖRKEM

1'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

319

Yb.

Kerim

GÖZTEPE

65'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

320

Yb.

Halil

GÜL

Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. K. Ks. (A. K. Yrd.)

321

Alb.

Hüsamettin

GÜL

GATF Eğt. Hst. Temel Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Tıp Bilişimi ABD Bşk. Bşk. (ABD Bşk. - Prof.)

322

Yzb.

Yusuf

GÜL

K.K. İsth. Bşk. İç İsth. Anlz. ve Değ. Ş. İç İsth. Anlz. ve Değ. Ks. (Anlz. ve Değ. Sb.)

323

Tğm.

İbrahim Furkan

GÜLCAN

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

324

Bnb.

Yasemin

GÜLCAN KURT

GATF Eğt. Hst. Temel Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Tbb. Biyokimya ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Doç.)

325

Yzb.

Hakan

GÜLER

1'inci Mot. P. Tug. Tnk. TGK Kh. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

326

Yb.

Talip

GÜLER

Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Hf. G/M Hücum Hlkp. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

327

Tğm.

Murat

GÜLERDİ

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

328

Ütğm.

Davut

GÜLLÜÇAYIR

MEBS Okl. ve EM MEBS Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Asb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

329

Yb.

Metin

GÜLTEKİN

5'inci Zh. Tug. 2'nci Tnk. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

330

Tğm.

Hüseyin

GÜMÜŞ

54'üncü Mknz. P. Tug. Kestanelik K. Yrd. 2'nci Hd. Tb. 1'inci Hd. Bl. 1'inci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

331

Bnb.

Zafer

GÜMÜŞ

2'nci Zh. Tug. Top. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

332

Tğm.

İbrahim

GÜNAYDIN

2'nci Hd. Tug. Köprülü K. Yrd. 5'inci Hd. Tb. 4'üncü Hd. Bl. 1'inci Mrk. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

333

Ütğm.

Mehmet

GÜNDEĞER

25'inci Hd. Tug. Kars K. Yrd. 4'üncü Hd. Tb. 2'nci Hd. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

334

Alb.

Mahmut

GÜNDOĞDU

K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Pl. Ş. (Ş. Md.)

335

Ütğm.

Rıdvan

GÜNDOĞDU

1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Özlük Ks. (Ks. A.)

336

Yzb.

Şafak

GÜNDOĞDU

KULELİ As. Lis. Loj. Des. K.lığı Emn. ve Mhf. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

337

Tğm.

Aykut

GÜNDÜZ

TSK İnsani Yrd. Tug. Kur. Bşk. Mly. ve Büt. Ş. (Ş. Md.)

338

Yzb.

Ayhan

GÜNEY

KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 1'inci Öğr. Tb. Tb. K.lığı (4'üncü Bl. K.)

339

Ütğm.

Vedat

GÜNGÖR

K.K. Tyn. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Koor. Ks. (Koor. Sb.)

340

Yzb.

Güven

GÜNİNDİ

KHO Öğr. A. 2'nci Öğr. Tb. 9'uncu Öğr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

341

Ütğm.

Öztürk

GÜR

Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl. Okl. Öğr. ve Kurs Tb. Uzm. Erb. Kurs Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Tk. K.)

342

Yzb.

Sabri

GÜR

KULELİ As. Lİs. Öğr. Gr. 2'nci Öğr. Tb.  Tb. K.lığı (6'ncı Bl. K.)

343

Yzb.

Recep

GÜRBÜZ

Slh. Kuv. Bnd. Okl. Öğr. ve Kurslar K.lığı Slh. Kuv. Bnd. Lis. Öğr. Tb.  Tb. Kh. (İsth. ve İKK Sb.)

344

Yzb.

Hakan

GÜREŞCİ

MALTEPE As. Lis. Öğr. Gr. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (11'inci Bl. K.)

345

Bnb.

Özkan

GÜRKOL

Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl. Okl. Öğr. ve Kurs Tb. Sb. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

346

Yzb.

İsmail

GÜROL

1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. İkm. Ks. (Ks. A.)

347

Tğm.

Talha

GÜVEN

59'uncu Top. Eğt. Tug. Erkan Bşk. Per. Ş. Özlük Ks. (Ks. A.)

348

Bnb.

Ahmet

GÜZEL

Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp. Tb. 1'inci Hücum Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

349

Tğm.

Necip

HACIBEKTAŞOĞLU

58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 2'nci Bt. 2'nci ÇNRA Atış Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

350

Yzb.

Serdar

HACISALİHOĞLU

3'üncü Komd. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. (Ş. Md.)

351

Tğm.

Kazım

HAMZAÇEBİ

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

352

Alb.

Ali

HARLAK

GATF Eğt. Hst. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Gn. Crh. ABD Bşk. Harp Crh. Bilim Dalı Bşk. (Öğt. Üyesi - Doç.)

353

Tğm.

Mahir Furkan

HASDEMİR

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

354

Yb.

Efendi

HASPOLAT

55'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. Top. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

355

Yb.

Taşkın

HEKEN

39'uncu Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

356

Yb.

Fatih

HELVACIOĞLU

20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Mua. ve Kabul Koms. (Koms. Bşk.)

357

Yb.

Ahmet Turan

ILICA

ETİMESGUT As. Hst. Btbp. Yrd. Lab. Böl. Şef. Rady. Srv. (Uzm. Tbp.)

358

Bnb.

Fatih

IRMAK

Harp Akd. K. Kh. (Emir Sb.)

359

Alb.

Mehmet Kemal

IRMAK

GATA Yk. Bilim Konseyi (Üye - Prof.)

360

Ütğm.

Ahmet Fazıl

IŞIK

K.K. Tyn. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Koor. Ks. (Yd. Sb. Koor. Sb.)

361

Yb.

Ekrem

IŞIK

Cumhurbaşkanlığı Mhf. A. K. Ks. (A. K. Yrd.)

362

Alb.

İsmail

IŞIK

49'uncu Komd. Tug. K. Ks. (Emrine)

363

Yzb.

Halis

IŞIKLI

10'uncu Komd. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. (Ş. Md.)

364

Tğm.

Samet

IŞIKSOY

KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (Tk. K.)

365

Tğm.

Muhammet Mustafa

İBİŞOĞLU

54'üncü Mknz. P. Tug. Kestanelik K. Yrd. 3'üncü Hd. Tb. 3'üncü Hd. Bl. 1'inci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

366

Tğm.

Burak Han

İLGÜN

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

367

Yzb.

Murat

İLHAN

9'uncu Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. İsth. ve İKK Ş. Pl. ve Eğt. Ks. (Eğt. Pl. Sb.)

368

Bnb.

Semih

İLHAN

Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. 1'inci Tnk. Eğt. A. 2'nci Tırt. Arç. Sür. Er Eğt. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

369

Bnb.

Aydın

İMAMOĞLU

5'inci Zh. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

370

Alb.

İsmail

İNAL

K.K. İs. D. Bşk. Eml. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

371

Yzb.

Mustafa

İNANÇ

4'üncü Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

372

Tğm.

Fatma

İNCE

Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

373

Yzb.

Hüseyin

İNCE

KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (12'nci Bl. K.)

374

Alb.

Ziver

İNCİ

DENİZLİ Mrk. K.lığı K. Kh. (Mrk. K.)

375

Bnb.

Muslih

İPEKLİLER

3'üncü P. Eğt. Tug. 58'inci P. Eğt. A. 1'inci P. Eğt. Tb. Tb. Kh. Hrk., Eğt. ve İsth. Ks. (Hrk., Eğt. ve İsth. Sb.)

376

Yb.

Savaş

KABAKLI

28'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

377

Ütğm.

Kurtuluş

KAFALI

K.K. Tyn. D. Bşk. Sic. ve Kd. Ş. Dava ve Yk. Dis. Krl. İşl. Ks. (İşl. Sb.)

378

Bnb.

Rafet

KALAYCI

Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

379

Yb.

Murat