תנאי שימוש – אפליקציית ואתר האינטרנט של אפליקציית רב-פס

נא קרא הסכם זה ("תנאי השימוש") בעיון לפני השימוש באפליקציית המובייל "הופ-און" ו/או "רב-פס" ובאתר האינטרנט הופ-און (להלן: "האפליקציה") של הופ און מוביליטי ישראל בע"מ מרחוב מצדה 7, בני-ברק, ח.פ. 516071966 (להלן: "החברה"). האפליקציה הינה כלי ייחודי המאפשר לנוסעים בתחבורה ציבורית לשלם ולכרטס כרטיסי נסיעות, בנסיעותיהם בתחבורה הציבורית באמצעות המכשיר הסלולארי שלהם דרך ממשק פשוט ומהיר ולטעון את כרטיס הרב-קו שברשותם. השימוש באפליקציה, מעיד על כך שקראת והבנת את הסכם זה ונתת את הסכמתך לתנאים אלה. תנאים אלה חלים על השימוש באפליקציה באמצעות כל מכשיר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי לוח למיניהם, מחשב אישי וכד'), באמצעות רשת האינטרנט או כל אמצעי תקשורת אחר (להלן: " מכשיר תקשורת"). הנך רשאי להשתמש באפליקציה רק בהתאם לכללים המפורטים או מאוזכרים במסמך זה.

תוכל לחזור ולקרוא תנאים אלה (להלן "תנאי השימוש") במקום המיועד לכך באפליקציה וכן בכתובת:  www.HopOn.co.il ו/או www.RavPass.co.il. תנאי השימוש באפליקציה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

תנאי השימוש כוללים גם את התנאים המתחייבים בהתאם להנחיות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים של מדינת ישראל (להלן: "משרד התחבורה"), בכל הקשור להיות החברה מפעילה מורשית מטעם משרד התחבורה של שירות תשלום ותיקוף דמי נסיעה בתחבורה הציבורית באמצעות יישומון סלולרי, המאפשר, בין היתר, הקמה ושימוש בחשבון מרוחק לצורך התשלום כמפורט להלן בסעיף 17.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש כהסכם המחייב אותך, אנא אל תשתמש באפליקציה ומחק אותה.

1. הגדרות

במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:
1.1 "אפליקציית רב-Pass" או "האפליקציה" – אפליקציה הזמינה במספר דגמי טלפון חכם ובאתר האינטרנט, אשר מאפשרת ללקוחות החברה שימוש במערכת הופ-און.
1.2 "אתר האינטרנט" הינו אתר האינטרנט של מערכת הופ-און.
1.3 "חשבון" הינו חשבון המנוי המתנהל אצל החברה.
1.4 "המנוי" הינו מי שנרשם למערכת הופ-און באתר או באפליקציה או השתמש בהם, והכל באמצעות מסירת פרטים אישיים ו/או הרשאה לחיוב אמצעי תשלום. מנוי יהיה רשאי לרכוש חוזי נסיעה עבור עצמו ולהשתמש בהם. במידה שהמערכת תאפשר זאת, מנוי יהיה רשאי לרכוש חוזי נסיעה עבור מנוי אחר או להשתמש בחוזי נסיעה שמנוי אחר רכש עבורו (ראו פירוט בסעיף ‏7 להלן).
1.5 "מערכת הופ-און" מערכת של החברה המאפשרת לרכוש, באמצעות אתר אינטרנט ו/או מכשיר תקשורת של המנוי באמצעות אפליקציית רב-Pass, זכויות נסיעה בשירותים של מפעיל/י תחבורה ציבורית ו/או להטעין זכויות נסיעה אלו על כרטיסי רב-קו (להלן: "השירות").
1.6 "מפעיל תחבורה ציבורית" או "מפעיל" הינו מפעיל תחבורה ציבורית ו/או מפעיל שירותי תחבורה אחרים איתו התקשרה החברה, במישרין או בעקיפין.
1.7 "פרטי הזיהוי האישי" – מספר הטלפון הנייד של המנוי, כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש והסיסמה האישית.
1.8 "שימוש באפליקציה" כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של האפליקציה אשר יסופקו על ידי החברה.
1.9 "קנס בגין אי תשלום" המחיר שעל הנוסע בתחבורה ציבורית לשלם עבור נסיעה ללא כרטיס בר תוקף לנסיעתו מעבר לתשלום המקורי אותו נדרש לשלם כפי הקבוע בתקנות התעבורה, תשכ"א -1961 ועשוי להתעדכן מעת לעת על פי חוק.
1.10 "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

2. שירותי מערכת הופ-און

2.1 השירות הניתן באמצעות מערכת הופ און הינו הסדר תשלום עבור חוזי נסיעה בתחבורה ציבורית הפועלת על ידי מפעיל החבר בשירות. כל זאת באמצעות הסדרת התשלום מראש על ידי שיוך כרטיס האשראי של המנוי וחיובו לפי חוזי הנסיעה שרכש ו\או רכשו עבורו. הפעלת הסדר התשלום באמצעות הטלפון הסלולארי תעשה בהתאם לנוהל אשר יקבע על ידי החברה, מעת לעת ("השירות").

3. מחירים, גביה ותשלומים

3.1 האחריות לקביעת גובה דמי הנסיעה בגין השימוש בתחבורה ציבורית, לרבות סוגי חוזי הנסיעה והנחות ייעודיות על פי פרופיל המשתמש בתחבורה ציבורית, מצויה באחריותם של משרדי האוצר והתחבורה מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957. גובה דמי הנסיעה כאמור מוסדר בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית) התשס"ג 2003. על המנוי להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה נציגי פניות הציבור במשרדי התחבורה והאוצר.
3.2 רכישת חוזה נסיעה באמצעות השירות אינו מחייב את המנוי בעמלת שירותי נוחות (או עמלה דומה) פרט לדמי הנסיעה בגין השימוש בתחבורה ציבורית. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע מעת לעת, בכפוף לעדכון התקנון בהתאם, כי על רכישת חוזה נסיעה באמצעות השירות יחויב המנוי בעמלת שירותי נוחות וסכום העמלה יצטרף למחיר דמי הנסיעה בעת רכישת חוזה הנסיעה.
3.3 יובהר כי חוזי נסיעה הנרכשים באמצעות מערכת הופ און ושאינם נטענים על גבי כרטיס הרב-קו, מקנים זכות נסיעה רק עבור מפעילים אשר חברים בשירות ואין בהם להקנות זכות מעבר בין מפעילים שלא חברים בשירות גם כשקיימת זכות כזו לפי תנאי חוזה הנסיעה כפי שמוסדר על ידי משרד האוצר והתחבורה כאמור. אין במגבלה זו להשפיע על מחיר חוזה הנסיעה.
3.4 יובהר כי הורדתה החינמית של האפליקציה אינה פוטרת אותך מתשלום בגין זמן אוויר וגלישה ברשת האינטרנט, על פי ובהתאם לתכנית החיוב בחברת הסלולר שבה הינך מנוי.
3.5 תשלום עבור רכישת חוזי נסיעה ייעשה על ידי המנוי להחברה באמצעות כרטיס האשראי של המנוי במסגרת השירות. עם הצטרפותו של המנוי לשירות, נותן הוא את הסכמתו ואישורו לכך.
3.6 הצטרף מנוי לשירות ייחשב כמי שנתן הסכמתו לכך שהחשבוניות והקבלות בקשר עם השירות ישלחו אל תיבת הדואר האלקטרוני אתה נרשם לשירות, וכן יעמדו לרשותו בחשבון המנוי שלו באתר האינטרנט. המנוי יוכל להיכנס לחשבון ולהציג דף חשבון המתייחס לתקופה של עד שנה. המנוי יהיה רשאי לבקש באמצעות אתר האינטרנט כי המסמכים האמורים יישלחו אליו לכתובת מגוריו בדואר רגיל וזאת בתנאי שבפרטי חשבונו עודכנו כתובת מגוריו ובכפוף לדמי טיפול שייקבעו מעת לעת במחירון החברה.
3.7 לא יינתן החזר, מלא או חלקי, למשתמש ששימושו בשירות הופסק לאלתר או נמנע בשל הפרת תנאי השימוש.
3.8 ביטול רכישה יכול שיעשה על ידי המשתמש תוך 14 יום ממועד העסקה הראשונית וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 ("חוק הגנת הצרכן "). משתמש שיבטל את רכישתו בהתאם לחוק הגנת הצרכן יוכל לקבל החזר כספי, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. עם זאת ולמרות האמור לעיל, ביטול רכישה ו/או זיכוי או החזר כספי למשתמש יבוצע בכפוף לאישור משרד התחבורה ו/או מפעיל התחבורה הציבורית וכן בהתאם לכללים הנוגעים לזיכוי חשבון משתמש בתחבורה ציבורית מבוססת חשבון רחוק המפורסמים על ידי משרד התחבורה.
3.9 אם לא עלה בידי החברה לגבות את התשלום המגיע לה מאת המנוי באמצעות אמצעי התשלום שנמסר לה, תהא החברה רשאית לפעול לפירעון החוב בכל דרך אחרת לגביית חוב המנוי לפי שיקול דעתה, לרבות לשוב ולסלוק את כרטיס האשראי של המנוי עד פירעון מלוא החוב (לרבות סליקת כרטיס אשראי חליפי ככל שעודכן ו/או אושר על-ידי המנוי), וכן לדרוש פירעון החוב מאת המנוי וזה יפרע את חובו לחברה בתוך 7 ימים מיום שנדרש הוא לכך בכתב. המנוי יישא במלואו ההוצאות אשר היו כרוכות בגביית חובו.
3.10 בכל מקרה בו יושת על המנוי קנס בגין אי תשלום, אשר אין מקורו במעשה או מחדל של החברה, יהא זה באחריות המנוי לפעול ו/או לערער על מתן הדו"ח בפני הרשות המוסמכת.
3.11 ביקש המנוי לחלוק על חיוב כלשהו בו חויב, יפנה המנוי אל החברה בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 45 ימים לאחר שהחיוב הנידון הוצג לראשונה בחשבונו. המנוי ימסור בפניה את כל המידע הרלוונטי. ככלל, פנייתו של המנוי תיבדק ותימסר למנוי תשובה בתוך 15 ימי עסקים.

4. אחריות המנוי

4.1 המנוי (לרבות המבקש להצטרף כמנוי), מתחייב לספק להחברה מידע אמין ותקף. התברר למנוי כי נמסר על ידו להחברה מידע שגוי, על המנוי להודיע על כך להחברה, לאלתר, ולתקן מידע זה. על המנוי לעדכן את החברה מייד בכל שינוי בפרטים שמסר. בפרט, המנוי יודיע להחברה מיד עם היוודע לו על כי כרטיס האשראי אינו בתוקף או שיש מניעה כלשהי לחייבו, או שהונפק לו כרטיס אשראי חליפי/אחר.
4.2 המנוי מתחייב כדלהלן:
4.2.1 להשתמש במנוי רק לשימוש אישי עבור עצמו בלבד.
4.2.2 לא לגלות את פרטי הזיהוי האישי לצד שלישי כלשהו.
4.2.3 לשמור את פרטי הזיהוי האישי במקום נסתר ומוגן.
4.2.4 ליידע את החברה, מיד עם היוודע הדבר, על כל שימוש לא מורשה אשר נעשה בחשבון. את ההודעה ישלח המנוי בהודעת דוא"ל לכתובת  office@hopon.co.il או בטלפון 077-5314838.
4.2.5 ליידע את החברה, מיד עם היוודע הדבר, על כל חשיפה של פרטי הזיהוי האישי של המנוי לאחרים, אובדן הטלפון הסלולרי, אובדן כרטיס האשראי. את ההודעה ישלח המנוי בהודעת דוא"ל לכתובת office@hopon.co.il או בטלפון 077-5314838.
4.3 המנוי יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בחשבונו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו, אלא אם כן נעשה השימוש הלא מורשה בשל רשלנותה של החברה.
4.4 המנוי יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בטלפון הסלולארי שלו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו.
4.5 בכל חשש כאמור בסעיף זה, תהיה החברה רשאית להשעות את החשבון עד להסדרת העניין.

5. דרישות טכנולוגיות לשימוש בשירות

השימוש במערכת הופ-און מותנה בכל עת בפעילות תקינה וזמינות של הרשת הסלולארית ורשת האינטרנט, תקינות רכיבי היישומים הדרושים, זמינות שירותי תוכן, קיום שירות GPS והפעלתו, הרשאה לקבלת מסרונים ודואר אלקטרוני ועוד. להחברה לא תהיה אחריות בקשר עם כשל אצל גורמים אלה. הינך מסכים לספק על חשבונך את כל הציוד, התוכנה והגישה לרשת האינטרנט אשר נחוצים על מנת להשתמש בשירותים.

6. אחריות החברה

6.1 החברה אינה מתחייבת ששירותי האפליקציה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
6.2 האפליקציה מסופקת לך "כמות שהיא" ("As Is") ולפי זמינותה ("As Available") ללא כל התחייבות ו\או מצג ו\או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השירות שניתן באפליקציה, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך. החברה אינה מבטיחה כי האפליקציה תענה על דרישותיך או כי פעולת האפליקציה תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, החברה מחריגה בזאת כל אחריות, לרבות אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באפליקציה. החברה לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש באפליקציה, אפילו אם החברה הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.
6.3 ככל שהאפליקציה כוללת קישורים לאתרים חיצוניים אשר שייכים לצדדים שלישיים, הקישורים והאתרים של צדדים שלישיים כאמור, מסופקים "כמות שהם" ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, והשימוש באתרים האמורים יהיה כפוף לכל ההגבלות והתנאים אשר נדרשים על ידי הצד השלישי האמור.
6.4 החברה תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו למנוי, ככל שייגרמו, בשל רשלנותה או בשל הפרת התחייבויותיה על פי תנאי השימוש. אחריותה זו של החברה תהיה מוגבלת עד לגובה סכום הקנס בגין אי תשלום או הסכומים אשר שילם המנוי בשל כך (מותנה בהצגת אישור תשלום הקנסות אלו על ידי המנוי) ו/או עד לגובה הסכום בו חויב חשבון המנוי בשל כך.

7. תשלום של מנוי עבור מנוי אחר

מערכת הופ-און עשויה לאפשר למנוי אחד (מנוי משלם) לרכוש חוזי נסיעה לתחבורה ציבורית לזכות מנוי אחר (מנוי נוסע). החברה תחייב את אמצעי התשלום של המנוי המשלם. עם זאת, הן לעניין התשלום והן לכל עניין אחר בתנאי השימוש, שני המנויים אחראים כלפי החברה יחד ולחוד. זכויות הנסיעה ייזקפו לזכות המנוי הנוסע בלבד ורק הוא יהיה רשאי להשתמש בהן, כאשר המנוי המשלם לא יוכל לצפות בפרטי הנסיעות שאותן יבצע המנוי הנוסע (כפי שמפורט יותר במדיניות הפרטיות של השירות).

8. השימוש באפליקציה

אין להשתמש בתכנים באפליקציה באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

8.1 הנך רשאי להשתמש באפליקציה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האפליקציה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
8.2 אין לקשר לאפליקציה מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
8.3 אין להציג תכנים מהאפליקציה בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באפליקציה או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים, ככל שקיימים.
8.4 כל השימושים שנעשים באתר האינטרנט ו/או באפליקציית רב-Pass יעשו בהתאם לתנאי שימוש אלה ובהתאם להוראות השימוש הקבועות ביחס לאותו אמצעי בו עושה שימוש המנוי, כאשר הן מצטרפות לתנאי שימוש אלה ואין בהן כדי לפגוע בתנאי שימוש אלה ו/או לבוא תחתיהם.

9. הקניין הרוחני של החברה ורישיון השימוש של הלקוח

9.1 החברה מעניקה למנוי בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש באפליקציה על גבי מכשיר תקשורת שבבעלותך או בשליטתך, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בהסכם זה ולצורך קבלת השירות. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות באפליקציה אשר לא הוענקו במסגרת הסכם רישיון זה במפורש.
9.2 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציה, בשירותים המוצעים בה ובכל תוכן הכלול בה הינן של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה להחברה להשתמש בהם, הינם קניינה הבלעדי של החברה ויישארו קניינה הבלעדי. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה) הקיימים ו/או מגולמים באפליקציה, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים לאפליקציה הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור. אין בהסכם זה בכדי להעביר אליך כל זכות באפליקציה או בקשר אליה, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאיו של הסכם זה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
9.3 מלבד ככל שהותר באופן מפורש בהסכם זה, אתה מסכים שלא: (א) להשתמש, לשנות או לשלב את האפליקציה לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האפליקציה; (ב) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר; (ג) להעתיק, להפיץ או לשעתק את האפליקציה לטובת צדדים שלישיים; (ד) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האפליקציה או ניסיון לגלות את קוד המקור של האפליקציה ו/או (ה) להשתמש באתר האינטרנט ו/או האפליקציה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית. מובהר כי רישיון שימוש זה הינו מוגבל ואין הוא כולל שימוש מסחרי כלשהו בשירותי האתר ו/או האפליקציה; איסוף ושימוש במידע, תיאורים או מחירים כלשהם; שימוש הנגזר מאתר האינטרנט ו/או האפליקציה או תוכנם; הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; וכל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.
9.4 ככל שתשלח להחברה הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום האפליקציה, עלינו להבהיר שלא תהיה זכאי לכל תמורה בגין כל שימוש של החברה בהם, ואתה נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי להחברה לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.

10. תכנים מסחריים

10.1 יכול והאפליקציה תכלול תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.
10.2 החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באפליקציה. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באפליקציה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
10.3 כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באפליקציה יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באפליקציה או ירכשו באמצעותן.

11. שינויים באפליקציה, הפסקת השירות ותמיכה

11.1 על החברה לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האפליקציה. עם זאת, החברה עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האפליקציה, ועשויה לשדרג באופן אוטומטי את גרסת האפליקציה בה אתה משתמש על גבי מכשיר התקשורת. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי התנאים של הסכם זה יחולו על כל השדרוגים כאמור.
11.2 החברה תוכל לשנות מעת לעת את מתן השירות באפליקציה, לרבות מבנה השירות, מראהו, היקפו, עיצובו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות הסרת שירות קיים והוספת שירותים נוספים – שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד החברה. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג האפליקציה, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי שהחברה תראה לנכון לעשותו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
11.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים באפליקציה, כולם או מקצתם כל עוד אינם גורעים מזכותו של מנוי לנצל את יתרת רכישותיו (או מתן זיכוי בגינן). החברה תפרסם באפליקציה הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם סיום הסכם זה על ידי החברה: (א) הרישיון אשר הוענק לך בהסכם זה יפקע, ואתה, עם סיום ההסכם, תחדל מכל שימוש נוסף באפליקציה; ו - (ב) אתה תחזיר להחברה כל רכוש מוחשי אשר כולל את זכויות הקניין הרוחני של החברה ואת כל ההעתקים שלו ו/או תמחק או תשמיד כל מידע בקשר לכך אשר מוחזק בידך באופן אלקטרוני.
11.4 החברה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינות האפליקציה על מנת שתהנה ותפיק תועלת רבה מהשימוש בה. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי באפליקציה, אנא הודע לנו באמצעות דואר אלקטרוני office@hopon.co.il. אין ביכולת החברה להבטיח שכל תקלה תבוא על פתרונה והחברה עומדת לרשותך בכל בעיה פרטנית.

12. סיום ההתקשרות

12.1 המנוי זכאי להפסיק את התקשרותו עם החברה באשר לשירות, במתן הודעה בכתב על כך להחברה. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיום בתוך 3 ימים. אין בסיום ההתקשרות כאמור, כדי לגרוע מהתחייבויות המנוי לתשלום דמי נסיעה בגין שימוש בתחבורה ציבורית או בהתחייבויות אחרות של המנוי אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות.
12.2 החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המנוי או לחסום את המנוי מלבצע פעולות, אם קיים חשש להפרת תנאי השימוש או לשימוש לא מורשה במנוי, או שתשלום המגיע מן המנוי לא נפרע במועדו ובמלואו או שהמנוי הכחיש עסקה הרשומה בחשבונו. החברה לא תהיה חייבת בהתרעה מראש אך תודיע למנוי מייד עם החסימה באמצעות האתר, האפליקציה או דואר אלקטרוני.

13. מדיניות הפרטיות והגנת המידע

13.1 מדיניות הפרטיות העדכנית של החברה נמצאת בכל עת בכתובת www.hopon.co.il , והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
13.2 החברה תשתמש במידע שנמסר על-ידי המנוי כדי ליידע את המנוי במוצרים ושירותים העשויים לעניין אותו, לרבות באמצעות דיוור ישיר. המנוי יהיה רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דיוור ישיר, בכל עת, בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור הישיר ככל שיעשה באמצעים אלקטרוניים ו/או בפניה למוקד שירות הלקוחות של החברה.
13.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשמור החברה בסודיות כל מידע המצוי ברשותה אודות המנוי, אלא אם כן חויבה היא למסור מידע זה על פי כל דין ו/או במקרים בהם העברת הפרטים לצד שלישי מחויבת לצורך פעילות החברה ו/או מתן השירות למנוי ו/או לצורך חיוב המנוי בגינו.
13.4 החברה לא תפגע בפרטיותו של המנוי ותמלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והוראות כל דין אחר בעניין.
13.5 מובהר ומודגש: פרטי המנוי וכלל הנתונים שנמסרו או נתקבלו אצל החברה, לרבות פרטים אישיים, אמצעי תשלום, היסטוריית שימושים ונתונים אודות מיקומו, מצטברים בבסיסי הנתונים של החברה ובמאגר המידע של החברה.
13.6 פרטיו של המשתמש ונתונים אודות מיקומו מצטברים בבסיסי הנתונים של החברה ובמאגר המידע של החברה ו/או ספקי שירות מטעמה והינם חשופים לידיעתו של בעל המנוי המשלם עבור השירות. 
13.7 החברה עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות נתוני המנוי בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט. אבטחת המידע באפליקציית החברה נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך.
13.8 התקשרות בין דפדפן המנוי והאפליקציה לבין שרתי החברה מוצפנת ומאובטחת. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים וגורמים לא מורשים באינטרנט. החברה משתמשת בטכנולוגיות מתקדמות ושרתי החברה הקריטיים אינם מחוברים ישירות אל האינטרנט אלא מבודדים ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה. ישנה השגחה ובקרה מתמדת על כל התקשורת בין שרתי החברה והאינטרנט. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. 
13.9 במסירת פרטיך באמצעות האפליקציה, הנך מסכים ומאשר, כדלקמן:
13.9.1 אין עליך כל חובה חוקית למסור את המידע, אולם בלא למסור את הנתונים והמידע המתבקשים לא תוכל להשתמש באפליקציה. המידע שנמסר על-ידך באמצעות האפליקציה נמסר מבחירתך, מרצונך החופשי והמלא. במידה והחלטת למלא את הפרטים ו\או למסור פרטים אישיים, יחשב הדבר כהסכמה מצדך למסירת הפרטים ואיסופם בהתאם לתנאי תקנון זה והאמור באפליקציה ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמן בקשר לכך.
13.9.2 המידע שנמסר על-ידך ישמש למטרות השירות, ובכלל זה, בקרה וניהול השירות. שימוש כאמור יכלול, בין היתר, ניתוח, בדיקה, עיבודים סטטיסטיים ואחרים, פילוחים, השוואות ועוד של המידע שתמסור, והכל, על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים מטעמה.
13.9.3 המידע שתמסור באמצעות האתר יימסר לחברה אשר תהא רשאית להשתמש בו לשימושים המפורטים בתקנון זה ו/או באפליקציה. החברה שומרות על זכותה להעביר את המידע לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה, ככל שיידרש לצורך תפעול השירות.
13.9.4 המידע המזהה שתמסור וכן כל מידע נוסף שיצטבר אודותיך ואודות נסיעותיך יישמר במאגרי מידע של החברה. החברה ו/או מי מטעמה תנהגנה בכל מידע שתמסור בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו.
13.9.5 הנך מסכים לקבל פניות ו/או דיוורים ו/או מסרים אלקטרוניים בקשר עם השירות וביצועו בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים לטלפון נייד ו/או פקסימיליה ו/או בטלפון (טלפון נייח או נייד) ו/או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטיות (לטלפון נייח או נייד) ו/או בדואר רגיל או בכל דרך אחרת, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידך באפליקציה.
אם אינך מעוניין לקבל פניות כאמור לעיל, לרבות שלא להיכלל ברשימות דיוור, ו/או שהנך מעוניין בהסרת המידע ביחס אליך ממאגרי המידע של החברה, הנך חייב לשלוח הודעה על כך בדואר רשום/אלקטרוני לחברה, לפי פרטי יצירת הקשר המופיעים מטה, ואולם, מובהר כי במקרה כזה, הודעה כאמור מצדך משמעה הסרת רישומך מהמערכת והפסקת השתתפותך בשירות באופן מיידי.
13.10 סוג המידע שנאסף
מעבר למידע האישי שנאסף עליך בעת השימוש באתר, כמפורט בתקנון זה, ייתכן כי ייאסף מידע לא אישי, כמפורט להלן:
13.10.1 מידע לא אישי הוא מידע שאינו מזהה אותך אישית. זהו מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף באופן פסיבי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי המשתמש). בדומה לאפליקציות רבות אחרות, ייתכן וייאסף באופן אוטומטי מידע לא אישי, אשר ינותח על ידי החברה ו/או מי מטעמה על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים משתמשים באפליקציה ולצורך ניהול האפליקציה, שיפורו וקידום השירות. המידע הלא אישי עשוי להיגלות לאחרים ולהישמר לצמיתות בארכיונים לצורך שימוש עתידי.
13.10.2. דפדפן האינטרנט שלך והאפליקציה מעבירים באופן אוטומאטי ובעילום שם, חלק מאותו המידע הלא אישי שייתכן וייאסף, שעשוי לכלול את הדפים בהם ביקרת באתר, כתובות URL של אתרי אינטרנט בהם ביקרת, סוג הדפדפן שלך, התאריך והשעה בהן נכנסת לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט (ה-IP) שממנה פנית, חומרים שהורדת מהאתר וכיו"ב. המידע הלא אישי נאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות כגון איסוף כתובת IP, קובצי cookies ("עוגיות"), תגי אינטרנט, ובטכנולוגיות אחרות לצורכי ניתוח המידע ולשירותי התאמה אישית.
"עוגייה" (Cookie) - היא פיסת מידע ששולח האתר על דפדפן האינטרנט שלך כדי לאפשר לאתר לזהות ביקורים עתידיים של מחשב זה ולסייע לאתר לזכור מידע לגביך ולגבי העדפותיך - המידע שנאסף בדרך זו אינו מידע מזהה. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. "עוגייה זמנית" (Sessions Cookies) היא "עוגייה" אשר תימחק מהמחשב שלך כאשר תסגור את הדפדפן או כאשר תכבה את המחשב. "עוגיות זמניות" משמשות לשיפור הגלישה באתרי אינטרנט ולאיסוף מידע סטטיסטי. "עוגייה קבועה" (Persistent Cookies) היא עוגייה קבועה יותר הממוקמת בדיסק הקשיח במחשב שלך עד למחיקתה על ידך. "עוגיות" אלו מאחסנות מידע על גבי המחשב שלך למטרות אחדות, כגון שליפת מידע מסוים שמסרת בעבר לאתר, סיוע לקבוע אילו חלקים באתר נחשבים בעלי ערך רב יותר בעיני המשתמשים ולעיצוב האתר בהתאם להעדפות המשתמשים. יש באפשרותך להגדיר את הדפדפן שלך כך שיתריע בפניך בשעה ש"עוגייה" (cookie) נשלחת. כמו כן, אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (אם הדפדפן שלך מתיר זאת), אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו. קישור לאתרים של צדדים שלישיים האתר עשוי לכלול קישוריות ו/או הפניות לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד. אם תיגש לקישורים אלה, תעזוב את אתר. החברה לא בדקה את אתרי צדדים שלישיים אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם ובכל מקרה אין התקנון של האתר חל על אתרים אלו. לפיכך, אין החברה מאשרת אתרים אלה או יוצרת מצג כלשהו לגביהם או לגבי כל מידע, תוכנה, מוצרים או חומרים הנמצאים בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם. ההחלטה לגשת לאתר צד שלישי כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים, עליך לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם. המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים אינו מכוסה על-ידי תקנון זה.
14. אבטחת המידע
החברה ו/או מי מטעמה משתמשים באמצעי הגנה ואבטחת מידע התואמים את הסטנדרטים הנהוגים באתרי אינטרנט ואפליקציות מסוגו של מערכת זו. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה לאתר ו/או למאגרי הנתונים של האתר ו/או לתעבורת הנתונים בין המחשב או הטלפון בו הינך עושה שימוש לבין המחשבים והשרתים שבשימוש החברה לצורך הפעלת האתר והשירות, ולהיפך.
הנך מאשר בזה כי החברה לא תהה אחראית לכל נזק שיגרם לך מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, אם יגרם, כתוצאה מחדירה לאתר ו/או למאגרי הנתונים של האתר ו/או לתעבורת הנתונים כאמור על כל התוצאות העשויות לנבוע מכך, וזאת ככל שהחברה נקטה בצעדים סבירים ומקובלים למניעת חדירות שכאלה.
14.1 כללי
בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על כל מי מטעמה אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, עונשים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצ"ב) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, או בתכני האתר, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין או הסכם. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.
אם ייקבע כי חלק כלשהו של התקנון אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.
ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.
14.2 זכות לעיין במידע
הנך זכאי לעיין בעצמך או על ידי בא כוח מורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס אם מונה לך במידע שעליך המוחזק במאגר מידע. אם עיינת במידע עליך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן הינך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו, לפי הפרטים בסעיף "צור קשר" להלן. במקרה כאמור החברה תפעל בהתאם להוראות הדין.

15. דין וסמכות שיפוט

15.1 על הסכם זה ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה.

16. שונות

16.1 הסכם זה מייצג את מלוא ההסכמה בנוגע לרישיון אשר מוענק בהסכם זה ובקשר לנושא הסכם זה ואפשר יהיה לתקן הסכם זה רק בהסכם בכתב אשר ייחתם על ידי נציג מוסמך מטעם החברה.. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.
16.2 החברה תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המנוי, עם הטמעתם באתר ו/או באפליקציה. החברה תפרסם הודעה על כל שינוי כאמור באתר ובאפליקציה ובמידה ובידי החברה פרטי הדואר האלקטרוני שלך, תינתן על כך הודעה. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך באפליקציה זו נכון לתאריך שבו האפליקציה עודכנה לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי להסכם זה. המשך השימוש שלך באפליקציה לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.
16.3 החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המנוי לצד שלישי.
16.4 אי מימוש זכויותיה של החברה על פי תנאי השימוש אין משמעו כי החברה מוותרת עליהן.
16.5 החברה תהא רשאית להודיע או לעדכן את המנוי בנושאים שתמצא לנכון באופן המפורט לעיל וככל שלא פורט באופן דווקני, באמצעות הדואר האלקטרוני של המנוי.
16.6 המנוי אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו בחשבון לאחר.

17. להלן תקנון השימוש בשירותי תחבורה מבוססת חשבון רחוק אותו מפעילה החברה עבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שהינם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באפליקציה:

 1. כללי

 1. אתר האינטרנט שכתובתו www.RavPass.co.il (להלן – "האתר") והיישומון המסופק לך, לשימושך  ולצורך הורדה באמצעות האתר ו/או באמצעות המכשיר הנייד שלך או מכשיר תקשורת אחר (להלן – "היישומון") שייכים לחברת הופ און מוביליטי ישראל בע"מ מרח' מצדה 7, בני-ברק, ח.פ. 516071966 (להלן – "מפעיל היישומון").
 2. הורדת היישומון והשימוש בו על ידי המשתמש, אינם כרוכים בתשלום עמלה למפעיל היישומון ו/או האתר. התשלומים שיבוצעו באמצעות היישומון יהיו אך ורק תשלומי דמי נסיעה בתחבורה הציבורית כמפורט להלן.
 3. הורדת היישומון ו/או השימוש בשירות (כהגדרתו להלן) מעיד על כך שקראת והבנת את הסכם זה (להלן – "תנאי השימוש"), ונתת את הסכמתך לכל התנאים המפורטים בו וליתר התנאים המופיעים במסכי היישומון בעת השימוש.
 4. תנאים אלה חלים על השימוש ביישומון ובשירות בכל אמצעי אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשב לוח וכדומה).
 5. יובהר, כי תנאי השימוש חלים אך ורק על השירות המתואר במסמך זה, כהגדרתו להלן, המאפשר תיקוף ותשלום של דמי נסיעה בתחבורה הציבורית באמצעות יישומון סלולרי. תנאי השימוש אינם חלים על שירותים נוספים, כהגדרתם בהסכם זה, שעשויים להינתן על ידי מפעיל היישומון, לגביהם יבוצע רישום נפרד ויחולו תנאי השימוש הרלוונטיים לשירות הנוסף.
 6. נא קרא את תנאי השימוש בעיון לפני השימוש ביישומון ו/או באתר. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש ביישומון ו/או באתר ולמחוק את היישומון. 
 7. העתק מהסכם זה יישלח בחוזר לכתובת הדואר האלקטרוני שתמסור עם הרישום.
 8. תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך, ביישומון ו/או באתר, לרבות שימוש בשירות, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבין מפעיל היישומון. הנך רשאי להשתמש ביישומון ו/או באתר ובשירות אך ורק בהתאם למפורט במסמך זה.
 9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין היישומון ו/או האתר, יגברו תנאי שימוש אלה, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
 10. הסכם זה, כפי שישתנה מעת לעת יהיה תקף ביחסי הצדדים כל עוד לא בוטל על ידי מפעיל היישומון או על ידי המשתמש. ביטול ההסכם יהיה במסירת הודעה בכתב לכתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים, כפי שיפורט להלן.
 11. תוכל לחזור ולקרוא את תנאי השימוש, כפי שישתנו מעת לעת, בכל עת, במקום המיועד לכך ביישומון ובאתר.
 12. מטעמי נוחות, הסכם זה כתוב בלשון זכר, אך הוא מיועד לשני המינים.

*הסכם שימוש זה לא יחול על הנסיעות ברכבת הקלה בירושלים.

*תקרות התשלום היומיות והחודשיות שקבועות בצווי הפיקוח על מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית (כמפורט להלן) יחולו בשימוש ביישומון אחד ולא תתאפשר העברת זכות או חובה מיישומון אחד לאחר.

*כל תיקוף באמצעות היישומון יהווה הסכמה של הנוסע להוראת תשלום למפעיל היישומון.

 1. אודות השירות

השירות המתואר במסמך זה מאפשר תיקוף ותשלום של דמי נסיעה בתחבורה הציבורית (להלן –  "הוראת תשלום") באמצעות יישומון סלולרי המאפשר, בין היתר, הקמה ושימוש בחשבון מרוחק לצורך התשלום (להלן ביחד – "השירות" או "השירותים" או "אמצעי כרטוס"). השימוש בשירות מותנה בהסכמה לתנאי השימוש.

יודגש, כי כל תיקוף באמצעות היישומון, באופן שיתואר להלן, יהווה הוראת תשלום.

כל שירות אחר שיציע מפעיל היישומון, לרבות קבלת הודעות שאינן קשורות לשירות ופרסומות יחויב ברישום, בהסכמה ובאישור פוזיטיביים ונפרדים של המשתמש.

 1. הגדרות

 1. אמצעי תשלום – כרטיס אשראי או כרטיס בנק או הוראה לחיוב חשבון. במסמך זה, "כרטיס אשראי" ו"כרטיס בנק" כמשמעותם בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, לרבות כרטיס Debit וכרטיס אשראי בינלאומי ולמעט כרטיס אשראי נטען או נטען מראש.
 2. דמי הנסיעה –תשלום עבור כל נסיעה שמפעיל היישומון רשאי לגבות מנוסעים כקבוע בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השרות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית), תשס"ג – 2003, צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) התשע"ו 2015 ובצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות) מס' 2 (התשע"ז – 2). בכלל זה כלולים הסדרי נסיעה המקנים הנחות ייעודיות (פרופיל מיטיב, כהגדרתו להלן) ואחרות כקבוע בצווים לעיל.
 3. החוק – חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019.
 4. הסדר נסיעה - הסדר שמקנה זכויות לנסיעה בקווי שירות באוטובוסים, ברכבת, בקווי מוניות השירות וברכבל.
 5. חשבון מרוחק – מסגרת אישית שמשויכת למשתמש שמאפשרת לו, צריכת אוסף של שירותים, מבוססי מידע שמתקבל ממקורות שונים (מח"ר). השירותים מסופקים למשתמש בשירותי התחבורה הציבורית באמצעות מערכת מרכזית המקושרת באמצעי טכנולוגי, לרבות יישומון סלולרי או אתר אינטרנט.
 6. מזמין השירות – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ו/או הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומי מטעמם.
 7. משתמש ו/או נוסע – כל אדם העושה שימוש מכל סוג שהוא ביישומון ו/או באתר.
 8. פרופיל מיטיב – פרופיל משתמש המאפשר מימוש זכאות להנחה ייעודית בתעריפי הנסיעה על פי הדין ובהתאם לנהלים ולקריטריונים של משרד התחבורה
 9. תיקוף – אימות תשלום דמי נסיעה.
 10. תעריף מוגדל – נוסע שלא שילם דמי נסיעה פרטנית או שלא מסר לנציג בעל רשיון את אישור התיקוף ו/או תשלום דמי הנסיעה בגין נסיעה זו, חייב לשלם את דמי הנסיעה לפי תעריף מוגדל שפרסם המפקח על התעבורה בי.פ. 6774 מיום 20 במרס 2014.
 1. אופן ההרשמה לשירות ועדכון פרופיל נוסע

 1. על מנת להצטרף לשירות ולהשתמש ביישומון יש צורך בפתיחת חשבון מרוחק שמחייב רישום הכולל מסירת פרטים אישיים לרבות אמצעי תשלום. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישיים שיכללו, בין היתר, שם מלא, מספר תעודת זהות, פרטי קשר חיוניים מינימאליים בלבד ופרטי אמצעי התשלום לצורך ביצוע החיוב. לא מוטלת עליך חובה מכוח חוק למלא את הפרטים שיידרשו במסגרת הרישום לשירות, אך אם תבחר שלא למסור את הפרטים המבוקשים לא נוכל לספק לך את השירות הכרוך במסירת הפרטים.
 2. נוסע בעל זכות להנחה ייעודית, לרבות אזרח ותיק, יתבקש ליצור פרופיל מיטיב ולהעביר בעת ההרשמה או בכל עת לאחר מכן, את כלל המסמכים אשר נדרשים לשם כך. יודגש כי ללא יצירת פרופיל מתאים על בסיס כל המסמכים הנחוצים לא תתאפשר יצירת הפרופיל ומימוש הזכאות להנחה.
 3. תשומת לב המשתמשים לכך שאין כפל זכאות להנחה ובמקרה בו אושר למשתמש יותר מפרופיל מיטבי אחד בטעות, יהיה המשתמש זכאי להנחה הגבוהה מביניהם.
 4. הזכות להנחות ייעודיות כאמור במסגרת הפרופיל המיטיב הינה אישית ולא ניתנת להעברה ברישום ו/או בשימוש.
 5. ברירת המחדל לגובה דמי הנסיעה שייגבו מהמשתמש תהיה בהתאם להסדר נסיעה רגיל. נוסע שזכאי על פי דין להסדר נסיעה הכפוף לפרופיל מיטיב, לרבות הנחה מכח חוק אזרחים וותיקים, יהיה חייב לעמוד בכל האמור להלן כדי ליצור פרופיל מיטיב ביישומון כדי שיתאפשר לו לממש את זכאותו. נוסע שלא עמד בכל התנאים, לרבות אישור הפרופיל המיטיב כאמור בסעיף 4.2 לעיל, לא יהיה זכאי לממש את זכאותו ולא יבוא בכל דרישה ו/או טענה ו/או תובענה נגד מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות.
 6. לצורך קבלת פרופיל מיטיב, על פי כל דין, יידרש המשתמש לספק צילומי תעודות, מסמכים ואישורים מתאימים המעידים על הזכאות. משתמש שלא פעל לעדכון פרופיל מיטיב, יוגדר בפרופיל ברירת המחדל. קבלת ההנחות הייעודיות שמאפשר הפרופיל המיטיב מותנית בהשלמת ההליך הנדרש ביישומון, ובכלל זאת המצאת כלל המסמכים הנדרשים ובקבלת אישור הפרופיל המיטיב. יודגש כי ללא מילוי הפרטים הנדרשים וצירוף המסמכים כאמור, לא תוכל להיות זכאי להנחות בתעריפי התחבורה הציבורית. לאחר שיתקבל ביישומון אישור בדבר הצטרפותך  תוכל להתחיל להשתמש ביישומון ובשירות.  
 7. הנתונים שתמסור בעת ההצטרפות כאמור, יישמרו במאגר המידע של מפעיל היישומון והשימוש בהם יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות כמפורט להלן.
 8. המשתמש מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו על ידו במסגרת הרישום לשירות הם נכונים ומדויקים.
 1.  אופן השימוש בשירות

 1. בעת כניסה לאמצעי תחבורה ציבורית או לתחנה ממנה מופעל אמצעי תחבורה ציבורית על המשתמש בשירות לבצע פעולת תיקוף. התיקוף מתבצע באופן הבא:
 1. יש לבצע תיקוף לפני כל התחלת שימוש באמצעי תחבורה ציבורית, ובסופו באמצעי תחבורה בהם קיים שער. יש לבצע פעולת תיקוף גם כאשר המשתמש עושה שימוש במספר אמצעי תחבורה ברצף, לרבות בנסיעות מעבר המבוצעות במשך 90 דקות ממועד התיקוף הקודם.
 2. בתום פעולת התיקוף יתקבל בחשבונו המרוחק של המשתמש ביישומון, אישור תיקוף בצורת QR code. על המשתמש לוודא קבלת אישור התיקוף.
 3. השלמת פעולת התיקוף מותנית בהשלמת הפרטים הנדרשים ביישומון, ובכלל זאת מילוי פרטים בדבר סוג אמצעי התחבורה ופרטי תחנת המוצא ויעד הנסיעה.
 4. מפעיל היישומון יהא רשאי לא לאשר ביצוע תיקוף במידה ואמצעי התשלום שנמסר בעת הרישום אינו בתוקף או כאשר למשתמש חוב שלא הוסדר עבור השימוש בשירות או מכל סיבה אחרת עליה יורה מזמין השירות. במקרה כזה לא יבוא המשתמש בכל דרישה ו/או טענה ו/או תובענה כלפי מפעיל השירות ו/או המזמין.
 5. המשתמש יוכל להיכנס לחשבון המרוחק ולהציג את ה- QR code המאשר את תיקוף הנסיעה במקרה בו יידרש לעשות כן על ידי גורמי פיקוח ואכיפה של מזמין השירות או הפועלים מטעמו.
 1. תשלום

 1. הורדת היישומון והשימוש בשירות אינם מחייבים את המשתמש בעמלה או בתשלום, פרט לתשלום דמי הנסיעה בגין השימוש בתחבורה הציבורית.
 2. גובה דמי הנסיעה בגין השימוש בתחבורה ציבורית, לרבות סוגי הסדרי הנסיעה והנחות ייעודיות על פי פרופיל המשתמש, נקבעים בצווים אשר באחריותם של שרי האוצר והתחבורה, מכוח חוק פיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957.
 3. התשלום בגין דמי הנסיעה ייעשה באמצעות היישומון, בדרך של חיוב אמצעי התשלום אשר פרטיו נמסרו בעת ההצטרפות לשירות. דמי הנסיעה מחושבים ברמה חודשית בהתאם לשימושים שביצע המשתמש באותו חודש. עם רישום המשתמש לשירות, נותן הוא את הסכמתו ואישורו לחיוב אמצעי התשלום כמפורט לעיל.
 4. גביית התשלום:
 1. גביית תשלום ממשתמשים אשר בחשבונם מעודכן כרטיס אשראי לצורך תשלום, תעשה בדרך של הוראת קבע, ביום ה- 25 בכל חודש קלנדרי בעד החודש העוקב.
 2. גביית התשלום ממשתמשים אשר מחשבונם מעודכן כרטיס Debit או כרטיס אשראי שהונפק מחוץ לישראל, תעשה בתום כל יום.
 1. על אמצעי התשלום להיות בתוקף בעת הרישום ובכל עת במהלך השימוש ביישומון ובשירות. היישומון מאפשר להחליף את אמצעי התשלום שנמסר בעת הרישום לשירות בכדי לעמוד בדרישה זו.
 2. המשתמש מחויב להודיע למפעיל היישומון מיד עם היוודע לו כי אמצעי התשלום שמסר אינו בתוקף או שיש מניעה כלשהי לחייבו או את האמצעי התשלום האחר.
 3. במסירת פרטי אמצעי התשלום מתחייב/ת מתחייב המשתמש כי הוא רשאי וזכאי לעשות שימוש באמצעי תשלום זה.
 4. לאחר אישור התשלום, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקת בעת ההצטרפות לשירות, אישור בדבר התשלום.  
 5. המשתמש יוכל להיכנס לחשבון המקושר ולהציג את היסטורית הנסיעות שלו ופירוט השימושים לתקופה של עד 90 יום.
 6. מבלי לגרוע מכלליות האמור להלן בדבר ביטול השימוש על ידי מפעיל היישומון, אם לא עלה בידי מפעיל היישומון לגבות את התשלום בגין דמי הנסיעה מאת המשתמש באמצעות אמצעי התשלום שנמסר על ידו, יהא המפעיל רשאי לפעול לפירעון החוב בכל דרך העומדת לרשותו על פי כל דין ולפי שיקול דעתו. המשתמש יישא במלוא ההוצאות אשר היו כרוכות בגביית חובו.
 7. ביקש המשתמש לחלוק על חיוב כלשהו בו חויב, יפנה אל המפעיל בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-45 ימים לאחר שהחיוב הוצג לראשונה בחשבונו.
 8. היישומון מאפשר למשתמש תיקוף ותשלום דמי נסיעה עבור שימוש של נוסע אחר, שאינו המשתמש, בתחבורה הציבורית. במקרה זה ייגבו מהמשתמש דמי הנסיעה המלאים לפי דין, עבור נסיעה בודדת, ללא זכות מעבר של 90 דקות, ללא הנחות ייעודיות או הסדרים זמניים ו/או תקופתיים להן עשוי להיות זכאי הנוסע האחר, וללא חישוב תעריף הנסיעה ביישומון המבוצע עבור המשתמש בלבד.
 1. תעריף מוגדל בגין אי תיקוף ו/או תשלום

חתימה על מסמך זה משמעה גם הצהרה של המשתמש כי ידועה לו חובתו לתקף ולשלם דמי נסיעה פרטנית ו/או למסור לנציג בעל רשיון את אישור התיקוף ו/או תשלום דמי הנסיעה בגין נסיעה זו, שאחרת יחויב לשלם את דמי הנסיעה בהתאם להוראות תעריף מוגדל שפרסם המפקח על התעבורה בי.פ. 6774 מיום 20 במרס 2014.

 1. תנאים כלליים ושינויים בתנאי השימוש

 1. היישומון מסופק למשתמש "כמות שהוא" ("as is") ולפי זמינותו ("as available") ללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או אחריות מכל סוג שהוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל היישומון ומזמין השירות בגין השירות, יכולותיו או מגבלותיו. מפעיל היישומון ומזמין השירות לא יהיו אחראים, כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי בשל נזקים כלשהם וכל אובדן או נזק מסוג שהוא, אשר נגרמו לכל אדם, הקשור ו/או הנובע מהשירות ו/או מהשימוש ביישומון.
 2. זמינות האפליקציה ופונקציונאליות השירות תלויות בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטתו של מפעיל היישומון, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן ושירותים סלולריים). מפעיל היישומון לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו כתוצאה משיבוש או תקלה אשר אינם בשליטתו, ככל שעשה מאמץ סביר למנוע אותם.
 3. מפעיל היישומון יהיה רשאי, בכל עת, לחסום את גישתך לאתר ו/או ליישומון ו/או לביצוע פעולות בהם, ולקבלת השירות, כולו או חלקו, באופן זמני או לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות בכל המקרים הבאים: חשש שהפרת את תנאי השימוש, חשש שהתבצע שימוש לרעה או שימוש בלתי מורשה, התשלום מהמשתמש לא נפרע במועדו או במלואו, חשש שהופרה כל הוראה אחרת של הסכם שימוש זה ו/או הוראה שתופיע במסכי היישומון ו/או באתר ו/או את הוראות הדין או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע ולניהול סיכונים, והכל בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד ולמפעיל היישומון על פי כל דין. מפעיל היישומון, יודיע על כך למשתמש מיד לאחר ביצוע החסימה, באמצעות האתר או היישומון או דואר אלקטרוני.
 4. מפעיל היישומון שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל פעולה כפי שימצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון האתר ו/או היישומון,
 5. מפעיל היישומון שומר על זכותו לבקש פרטים נוספים בכדי לאשר את אמצעי התשלום.
 6. המשתמש מאשר ומסכים כי מפעיל היישומון לא יישא באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי, בגין חסימת גישה לאתר ו/או ליישומון מחמת אי עמידת המשתמש בהתחייבויותיו שעל פי הסכם זה, לרבות בקשר עם תשלום דמי הנסיעה. הפסקת הגישה לא תשנה ו/או תבטל כל חוב שייווצר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או ביישומון ו/או בשירות.
 7. מזמין השירות יהיה רשאי להורות למפעיל היישומון להפסיק שימוש ביישומון של משתמש אשר במהלך שנת שימוש (מיום הרישום ליישומון) הכחיש שתי עסקאות ומעלה, באופן מלא או חלקי, אשר נמצא לאחר בדיקה כי הן בוצעו ובידי המפעיל תיעוד מלא אודות ביצוע התיקוף ופרטי הנסיעה.
 8. מידע המתקבל מצדדים שלישיים - מידע ונתונים מסוימים המופיעים ביישומון במסגרת השירות מתקבלים מצדדים שלישיים. מידע זה נמסר לך כמות שהוא (as is), ללא כל התחייבות של מפעיל היישומון או מזמין השירות, או אחריות שלהם מכל סוג שהיא, באופן מפורש או מכללא.
 9. מפעיל היישומון ומזמין השירות אינם מתחייבים כי המידע והנתונים המופיעים ביישומון ואשר התקבלו מצדדים שלישיים כלשהם יהיו מדויקים ו/או חפים מטעויות והם אינם ערבים לנכונותם או מהימנותם של מידע ונתונים אלה.
 10. המשתמש מחויב ליידע את מפעיל היישומון, מיד עם היוודע הדבר, בכל המקרים הבאים: שימוש לא מורשה אשר נעשה בחשבון המרוחק, אובדן/גניבה הטלפון הסלולרי, אובדן/גניבה כרטיס האשראי. הודעה כאמור תישלח על ידי המשתמש למוקד השירות של מפעיל היישומון.
 11. המשתמש יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בחשבונו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו, למעט שימוש לרעה בכרטיס האשראי בהתאם להוראות חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.
 12. על מנת להקים את החשבון המרוחק ולעשות שימוש בשירות, עליך להיות מעל לגיל שמונה-עשרה (18). אם המשתמש הוא מתחת לגיל 18, השימוש ביישומון ו/או באתר מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במקרה בו הקטין מגיל 14 ומעלה נדרשת גם הסכמת הקטין עצמו. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס, הסכם זה לא תקף ואין עלייך לעשות כל שימוש באתר ו/או ביישומון, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

במקרה והובא לידיעת מפעיל היישומון או מזמין השירות כי אדם מתחת לגיל 18 משתמש בשירותים, שלא בהתאם לתנאים הנזכרים לעיל, מפעיל היישומון יהיה רשאי לעשות כל פעולה כפי שימצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות חסימת המשתמש מקבלת השירותים וסגירת חשבונו.

 1. מפעיל היישומון רשאי לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ובכפוף לפרסום שינויים מהותיים בדפי היישומון ו/או באתר. המשך שימושך ביישומון ו/או באתר ובשירות לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את השינויים.
 1. שימושים אסורים ביישומון

המשתמש אינו רשאי (בין בעצמו ובין על-ידי מי מטעמו): (א) להשתמש בשירות לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי-מורשית ולעשות בו כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועד השירות; (ב) להשתמש בשירות למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של מפעיל היישומון ומזמין השירות בכתב ומראש; (ג) לפגוע או לשבש את פעולת היישומון או השרתים והרשתות המאחסנים אותו; (ד) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמש מפעיל היישומון על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; (ה) ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) או לבצע קישור עמוק (deep linking) לכל חלק מהשירות ללא הרשאה מפורשת של מפעיל היישומון בכתב ומראש; (ו) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה ("crawlers", "automated data mining tools" וכו'); (ז) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאפליקציה, כל וירוס, "תולעת" (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה  (spyware), נוזקה (malware), או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות היישומון; (ו) להפר אי אלו מתנאי ההסכם.  

 1. תכנים מסחריים

מפעיל הישומון רשאי לפרסם ביישומון ו/או באתר תכנים מסחריים שונים, כגון פרסומות ו/או הודעות דחף, הנמסרים לפרסום מטעמם של צדדים שלישיים, ואשר אינן מבוססות מידע שיתקבל אצל מפעיל היישומון כתוצאה מהשימוש שתבצע ביישומון ו/או באתר.

מפעיל היישומון רשאי לפנות למשתמש ולהציע לו להירשם לקבלת פרסומות ו/או הודעות דחף, ולבקש לקבל לשם כך את הסכמתו הפוזיטיבית.

 1. שינויים ביישומון, הפסקת השירות ותמיכה

 1. על מפעיל היישומון לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של היישומון. עם זאת, מפעיל היישומון עשוי מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של היישומון, ועשוי לשדרג באופן אוטומטי את גרסת היישומון. הנך נותן את הסכמתך לשדרוגים כאמור ומסכים כי תנאי השימוש יחולו עליהם.
 2. שירותי התיקוף והתשלום הם ייעודיו המרכזיים והעיקריים של היישומון. מפעיל היישומון ישמור על מתכונת שירות זו. אולם, מפעיל היישומון יהיה רשאי לשנות מעת לעת את מבנה היישומון וצורתו מבלי לפגוע במתכונת השירות של שירותי התיקוף והתשלום. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל היישומון בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות ככל שיתרחשו, אגב ביצועם.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאי מפעיל היישומון לשנות או למחוק כל או חלק מהיישומון ו/או האתר, למעט מחיקת החלקים ביישומון הנוגעים לשירותי תיקוף ותשלום, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וכן להפסיק בכל עת את מתן השירותים ביישומון, כולם או מקצתם. מפעיל היישומון יפרסם ביישומון הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.
 4. מפעיל היישומון עושה כל מאמץ על מנת לשמור על תקינות היישומון. במידה שנודע לך על טעות ביישומון, אנא הודע למפעיל היישומון.
 1. סיום/ביטול ההתקשרות על ידי המשתמש

ביכולתך להפסיק את השימוש בחשבון על ידי סגירת החשבון המרוחק באמצעות פנייה בכתב למוקד שירות הלקוחות של מפעיל היישומון. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיומה בתוך 3 ימי עסקים. אין בסיום ההתקשרות כאמור כדי לגרוע ו/או לבטל את התחייבויות  המשתמש ו/או את התשלומים בהם התחייב אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות ו אלה ייגבו ביום התשלום הקבוע של המשתמש. המשתמש מתחייב שלא לבטל תשלומים אלה אצל חברת האשראי.

מובהר כי במקרה בו המשתמש לקוח של מפעיל היישומון בקשר עם שירותים נוספים המוצעים במסגרת היישומון ו/או האתר ושהינם מעבר לשירות כהגדרתו בהסכם זה, סגירת החשבון המרוחק אינה מהווה ביטול התקשרות של המשתמש בקשר עם שירותים נוספים אלו. ביטול התקשרות של המשתמש בקשר עם שירותים נוספים שאישר כאמור, הינה כמפורט בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של השירותים הנוספים.  

לתשומת ליבך, ביטול הרישום יביא לחסימת הכניסה לחשבון המרוחק ולחסימת האפשרות לעשות כל שימוש בשירותים. ככל ותחפוץ בעתיד לשוב ולעשות שימוש בשירותים יהיה עליך להירשם מחדש לשירות.

שים לב, מחיקת היישומון אינה מביאה לסגירת החשבון המרוחק. במידה ומחקת את היישומון והתקנת אותו מחדש, אנו נזהה אותך ונציג לך את החשבון המרוחק הפעיל.

לא ניתן להעביר חשבון מרוחק בין מפעילי יישומון שונים.

 1. מדיניות הפרטיות

 1. מטרת מדיניות הפרטיות
 1. מפעיל היישומון ומזמין השירות מכבדים את הפרטיות שלך ומחויבים להגן על המידע האישי שאתה משתף. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את המדיניות ואת הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים ובנוגע לאיסוף ושימוש בסוגי המידע השונים המתקבלים ממך בעת השימוש בשירות, לרבות מטרות פעולות האיסוף והשימוש במידע ומסירת המידע לצדדים שלישיים.

 1. סוגי מידע
 1. מדיניות הפרטיות תתייחס לשני סוגים של מידע, הנבדלים זה מזה. "מידע אישי" הוא מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ומשפחה, מספר תעודת זהות, פרטי תשלום, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, וכל פרטי אישי אחר שנמסר ו/או נתקבל אצל מפעיל היישומון בעת השימוש בשירות.

בניגוד למידע האישי, "מידע סטטיסטי" הינו מידע הכולל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים.

 1. תיאור כללי של פעולות האיסוף והשימוש במידע
 1. כלל פרטי המשתמש וכלל הנתונים שנמסרו ו/או נתקבלו אצל מפעיל היישומון בקשר עם השירות כהגדרתו בהסכם זה, לרבות המידע האישי שסיפקת ובכלל זאת פרטים אישיים, פרטי אמצעי תשלום, היסטוריית שימושים ונתוני מיקום, ומידע אודות השימוש שלך בשירות, באמצעות היישומון או באתר ו/או במסגרת פניה לשירות הלקוחות של מפעיל היישומון נשמרים במאגר המידע של מפעיל הישומון.

מידע אישי לא מזוהה אודות סוג פרופיל המשתמש, היסטוריית השימושים ונתוני המיקום שתעשה ביישומון יועברו למזמין ויישמר במאגר מידע נפרד של המזמין. כל המידע שנמסר למזמין אינו מזוהה.   

 1. המידע האישי
 1. מהיכן נאסף המידע האישי? - המידע האישי ייאסף מתוך הפרטים אותם מסרת במסגרת תהליכי פתיחת חשבון, תיקוף נסיעה, ביקורת ו/או בכל תהליך נוסף שביצעת או שנקלט אוטומטית או שירות אחר שבחרת לקבל במסגרת שימושך ביישומון ו/או באתר ו/או במסגרת מתן שירות במוקד שירות הלקוחות של מפעיל היישומון, דרכו מוקלטות שיחות, וזאת בין אם סיימת להזין את המידע בשדות הרלוונטיים ושלחת אותו ובין אם לאו
 2. מהן מטרות האיסוף והשימוש במידע האישי ? - המידע האישי נאסף לצורך מתן השירות, שהינו תיקוף ותשלום של דמי נסיעה בתחבורה הציבורית באמצעות יישומון סלולרי. המידע שנאסף מאפשר רישום המשתמשים לשירות, תיקוף על ידי המשתמשים, התחשבנות וחיוב בגין הנסיעות, הפעלת מוקד שירות לקוחות, ומתן מענה למשתמשים בקשר עם השירות, לרבות בירורים, זיכויים והכחשות.  
 3. האם חלה חובה חוקית על המשתמש למסור את המידע האישי? - המידע שיימסר על ידך למפעיל היישומון נמסר מבחירתך, בהסכמתך, מרצונך החופשי והמלא ולא חלה עליך כל חובה חוקית למוסרו. במידה והחלטת למלא את הפרטים ו/או למסור פרטים אישיים, ייחשב הדבר כהסכמה מצידך למסירת הפרטים ואיסופם בהתאם לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלו והאמור ביישומון ו/או באתר ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
 4. איזה מידע אישי נאסף ונשמר במאגר המידע? - ניתן לחלק את המידע האישי שנאסף ונשמר במאגר המידע לשלושה שלבים:
 1. הרישום לשירות -

על מנת להצטרף לשירות ולהשתמש ביישומון יש למסור שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, פרטי אמצעי התשלום לצורך ביצוע החיוב (פרטים אלו אינם נשמרים במאגר אלא אצל חברת מסוף), וכתובת דואר אלקטרוני. מסירת מידע אישי כאמור על ידי המשתמש, הינה הכרחית לצורך השימוש בשירות ואם תבחר שלא למסור את הפרטים המבוקשים לא נוכל לספק לך את השירות.  

במסירת המידע האישי בשלב הרישום לשירות, הנך מסכים לקבל פניות ו/או מסרים בקשר עם השירות באמצעות פרטי הקשר שמסרת ביישומון ו/או באתר. פרטי הקשר נדרשים לצורך יצירת קשר איתך בלבד. אתה רשאי למסור את המינימום של הפרטים הנדרש לכך, לפי נוחותך.

 1. יצירת פרופיל מיטיב (במקרה בו המשתמש מבקש לממש זכאות להנחה ייעודית בתעריפי הנסיעה) -  

לצורך קבלת פרופיל מיטיב, יש למסור מידע אישי, אשר עשוי לכלול בין היתר צילומי תעודות, מסמכים ואישורים מתאימים (לרבות רפואיים) המעידים על הזכאות, בהתאם לפרופיל המיטבי המבוקש. מסירת מידע אישי זה הינה הכרחית לצורך קבלת פרופיל מיטיב, וככל שאתה זכאי לפרופיל מיטיב, לא תוכל ליהנות מזכות זו במסגרת השירות מבלי למסור את המידע האישי המבוקש.

 1. השימוש בשירות –

בעת השימוש בשירות, ייאסף וישמר המידע האישי הבא –

נקודת הגישה לנסיעה, שעת התיקוף, מספר הנוסעים נוספים (ככל שקיימים), מיקום המשתמש (בהתאם ל- GPS, בנסיעה באמצעי תחבורה הציבורית ללא שערים); נקודת יציאה מהתחבורה הציבורית (בנסיעה באמצעי תחבורה עם תחנות סגורות).

 1. האם מפעיל היישומון רשאי לבקש מידע אישי נוסף במסגרת השירות?- מאגר המידע לשירות התשלום והתיקוף כולל את הפרטים המינימליים הנדרשים לצורך מתן השירות. מפעיל היישומון יהא רשאי לבקש מהמשתמש מידע אישי נוסף, וזה יימסר על ידך מבחירתך, מרצונך החופשי והמלא, במהלך השימוש ביישומון ובשירות, והדבר לא יהווה תנאי לקבלת השירות. מידע נוסף כאמור בסעיף זה עשוי לכלול את גילך, מקום מגוריך, פרטי קשר נוספים שלך, מצבך המשפחתי, פרטים שונים הנוגעים למצבך הכלכלי ולשירותים שאתה מגלה בהם עניין, הכשרתך המקצועית, השכלתך ופרטי מידע נוספים – אשר מסירתם תלויה בהסכמת המשתמש בלבד, והם אינם הכרחיים לצורך מתן השירות.. 
 2. מהם השימושים שייעשו במידע האישי? - השימושים המותרים במידע האישי שנאסף אודות המשתמשים בשירות הינם אלו:
 1. לכמה זמן יישמר המידע האישי? - המידע והנתונים בנוגע למשתמשים יישמר במאגר המידע של מפעיל היישומון, לתקופות המינימום הנדרשות על מנת למלא את מטרות השימוש במידע כמתואר בהסכם זה, להגן או לעמוד על זכויות משפטיות, ובהתאם לדרישות הדין. במקרה בו ההתקשרות באה לסיומה על ידי פנייה בכתב של המשתמש לסגירת החשבון המרוחק, המידע האישי שיישמר לגביך יהיה רק לצורך הגנה או עמידה על זכויות משפטיות בהתאם לדרישות הדין.
 2. האם המידע האישי מועבר לצדדים שלישיים? - מפעיל היישומון רשאי להעביר את המידע האישי לספקי שירות מטעמו ("צד שלישי") למטרות ושימושים אלו בלבד:

 תפעול, תמיכה ומתן השירות - כולל צפייה של הצד השלישי במידע אישי לצורך מתן מענה לפניות וביצוע פעולות חישוביות כחלק ממתן השירות (הפקת חשבוניות למשתמשים, חישוב הסכום לתשלום, ביצוע חיוב המשתמשים).

עיבוד מידע אישי לצורך "התממה" (הסרת פרטים מזהים)- מפעיל היישומון רשאי להעביר את המידע האישי לצד שלישי שיעבד את המידע לצורך ההתממה. לאחר ביצוע ההתממה, הצד השלישי ימחק את המידע האישי ולא יעשה בו כל שימוש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל היישומון ומזמין השירות רשאים לשתף צדדים שלישיים במידע אישי במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין; (ב) לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית, רגולטורית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת; (ג) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ד) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ה) על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.

 1. מידע סטטיסטי (מידע שאינו אישי)
 1. "מידע סטטיסטי" הינו מידע הכולל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים.
 2. מפעיל היישומון ומזמין השירות רשאים לאסוף אודותיך גם מידע באופן שאינו מזהה אותך, ושהינו מידע שאינו אישי.
 3. המידע שתמסור ושייצבר במהלך השימוש הרגיל ישמש באופן אגרגטיבי (ללא אפשרות לקשור בין פרטי המשתמש לנתונים) לצרכי מחקר ותכנון של מזמין השירות לרבות: בחינת ביקושים, צרכים ושירותים בקשר עם נסיעות בתחבורה הציבורית. במסגרת זו אישור הסכם זה מהוה אישור פרטני גם לשימוש בנתונים כאמור.
 4. מפעיל היישומון רשאי לשמור מידע לא מזהה ללא כל מגבלות.
 5. מבלי לגרוע מהאמור, מפעיל היישומון ומזמין השירות וגופים נוספים העוסקים בעיבוד נתונים, יהיו רשאים לעשות שימוש במידע לא אישי על מנת לעשות שימוש בו לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לצורך התאמה, פיתוח ושיפור השירות המקוון והשירותים הניתנים במסגרתו וכן לצורך טיוב התחבורה הציבורית ורשת הכבישים.
 6. במסגרת השימוש בשירות ייאסף ויישמר מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף באופן פסיבי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי משתמש). בדומה ליישומונים רבים אחרים, ייתכן וייאסף באופן אוטומטי מידע לא אישי, אשר ינותח על ידי מפעיל היישומון ו/או מי מטעמו על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים עושים שימוש ביישומון ולצורך ניהולו, שיפורו וקידום השירות. המידע הלא אישי עשוי להיגלות לאחרים ולהישמר לצמיתות בארכיונים לצורך שימוש עתידי. יובהר, כי מידע סטטיסטי ואנונימי איננו כפוף לדיני הגנת הפרטיות ומפעיל היישומון ו/או מזמין השירות רשאים לאסוף, למסור ולשתף מידע מסוג זה ללא מגבלות.
 7. דפדפן האינטרנט שלך והיישומון מעבירים באופן אוטומטי ובעילום שם, חלק מאותו המידע הלא אישי שייתכן וייאסף, שעשוי לכלול את הדפים בהם ביקרת באתר, כתובות URL של אתרי אינטרנט בהם ביקרת, סוג הדפדפן שלך, התאריך והשעה בה נכנסת לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) שממנה פנית, חומרים שהורדת מהאתר וכיו"ב. המידע הלא אישי נאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות לרבות קבצי "cookies" וטכנולוגיות אחרות, לצורכי ניתוח המידע.

 1. כללי
 1. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, ישמור מפעיל היישומון בסודיות כל מידע המצוי ברשותו אודות המשתמש, אלא אם כן חויב למסור מידע זה על פי כל דין ו/או במקרים בהם העברת הפרטים לצד שלישי מחויבת לצורך פעילותו של מפעיל היישומון ו/או מתן השירות למשתמש ו/או לצורך חיוב המשתמש בגינו.
 2. מפעיל היישומון לא יפגע בפרטיותו של המשתמש וימלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והוראות כל דין אחר בעניין.
 1. מדיניות הפרטיות עבור שירותים נוספים

 1. מדיניות הפרטיות שפורטה לעיל, נוגעת לפעילות בשירות בלבד. היישומון ו/או האתר עשויים לכלול במסגרתם מתן שירותים נוספים (לעיל ולהלן - "שירותים נוספים"), שהינם מעבר לשירות כהגדרתו בהסכם זה, והכל בכפוף למפורט בסעיף זה להלן.

במידה וירצה המשתמש להשתמש בשירותים נוספים, יהיה על המשתמש לאשר תנאי שימוש של שירותים נוספים ולבצע הליך הרשמה מתאים (כמפורט בתנאי השימוש של השירותים הנוספים).

 1. מזמין השירות אינו נושא באחריות מכל סוג שהיא בקשר עם השירותים הנוספים והמידע הנוסף שתמסור בקשר אליהם, ובכלל זאת בקשר עם תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות שיפורסמו ו/או יינתנו במסגרת היישומון בקשר עם השירותים הנוספים ובכלל זאת הוא אינו צד לכל עסקה שתסוכם בקשר לשירותים הנוספים.
 2. יובהר, כי מידע ונתונים המופיעים ביישומון לעניין השירותים הנוספים עשוי להתקבל גם מצדדים שלישיים, והוא נמסר למשתמש כמות שהוא (as is), ללא כל התחייבות של מזמין השירות, או אחריות שלו מכל סוג שהיא, באופן מפורש או מכללא.
 3. מפעיל היישומון יהא רשאי לספק שירותים נוספים למשתמש, ובלבד שניתנה הסכמה פוזיטיבית של המשתמש לכך.
 4. מפעיל היישומון יהא רשאי לשלוח למשתמש דיוור ישיר ובכלל זאת פרסומות והצעות לקבלת שירותים נוספים, ולהשתמש במידע שנמסר על ידי המשתמש, לרבות נתוני המיקום והיסטוריית השימושים של המשתמש, הנאסף בקשר עם השימוש של המשתמש בשירות כדי ליידע אותו במוצרים ושירותים נוספים המותאמים אליו והעשויים לעניין אותו וכן להציע לו הטבות והצעות שיווקיות, ובלבד שכאמור בסעיף 14.4 לעיל, המשתמש נתן הסכמתו ואישורו לכך. אישור המשתמש כאמור יכלול את הסכמתו הפוזיטיבית של המשתמש לקבלת פניות ו/או דיוורים ו/או מסרים אלקטרוניים בקשר עם שירותים נוספים וביצועם בכל אמצעי קשר אשר פרטיו נמסרו על ידו במסגרת היישומון ו/או האתר. אישור ________
 5. המשתמש יהיה רשאי להורות על ביטול הרשאה שנתן כאמור, בכל עת, בהודעה חוזרת במסגרת פנייה בכתב למוקד השירות של מפעיל היישומון. יובהר, כי במידה והמשתמש הינו לקוח של מפעיל היישומון ו/או של גוף שהינו חלק ממנו בקשר עם שירותים נוספים או אחרים, מפעיל היישומון ו/או הגוף שהינו חלק ממנו יהיו רשאים להשתמש במידע שיש בידיהם אודות המשתמש (שלא בקשר עם השירות כהגדרתו בהסכם זה) בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים לשירותים הנוספים או האחרים אותם אישר המשתמש.
 6. מפעיל היישומון יוכל לשנות מעת לעת את מתן השירותים הנוספים ושינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או אי נוחות, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות ככל שיתרחשו, אגב ביצועם.
 7. יובהר, כי מדיניות הפרטיות בסעיף זה נוגעת לשירותים נוספים שיוצעו במסגרת היישומון ו/או האתר. במקרה בו היישומון ו/או האתר יכללו הפניות או קישורים ליישומונים או לאתרים אחרים, נוהגי הפרטיות שיחולו הינם אלה שיופיעו ביישומונים או האתרים האחרים.
 1. אבטחת המידע

 1. מפעיל היישומון ו/או מי מטעמו משתמשים באמצעי הגנה ואבטחת מידע לצורך הגנה על המידע על המשתמשים. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה לאתר ו/או ליישומון ולמאגרי הנתונים ו/או לתעבורת הנתונים בין המחשב או הטלפון בו הינך עושה שימוש לבין המחשבים והשרתים שבשימוש מפעיל היישומון, ולהיפך.
 2. הנך מאשר בזה כי מפעיל היישומון לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לך מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, אם ייגרם, כתוצאה מחדירה ליישומון ו/או לאתר ו/או למאגרי הנתונים ו/או לתעבורת הנתונים כאמור, וזאת ככל שמפעיל היישומון נקט בצעדים סבירים ומקובלים למניעת חדירות שכאלה.  
 3. בשום מקרה לא תחול על מפעיל היישומון ו/או על מזמין השירות ו/או על מי מטעמם אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצ"ב), כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש ביישומון ו/או באתר ובשירות, תהא אשר תהא העילה או סיבת הנזק, על אף האמור בכל דין או הסכם.
 4. הנך זכאי לעיין במידע שעלייך המוחזק במאגר המידע. מימוש הזכות ייעשה בתיאום עם מפעיל היישומון. אם עיינת במידע עליך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן הינך רשאי לפנות למפעיל היישומון בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.  
 1. זכויות קניין רוחני 

 1. מפעיל היישומון מעניק למשתמש בזאת, והמשתמש מקבל, רשיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רשיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש ביישומון על גבי מכשיר תקשורת, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאי שימוש אלה ולצורך קבלת השירות. מפעיל היישומון שומר לעצמו את כל הזכויות ביישומון אשר לא הוענקו במסגרת הסכם רשיון זה במפורש.
 2. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ביישומון, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של מפעיל היישומון בלבד והן קניינו הבלעדי של מפעיל היישומון ויישארו קניינה הבלעדי. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיו"ב) הקיימים ו/או מגולמים ביישומון ו/או באתר הינם בבעלות הבלעדית של מפעיל היישומון ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור. אין בהסכם זה כדי להעביר אליך כל זכות ביישומון או בקשר אליו, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בו בהתאם לתנאיו של תנאי שימוש זה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעיל היישומון.
 3. הנך מסכים שלא: (א) להשתמש, לשנות או לשלב את היישומון לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של היישומון; (ב) למכור, לתת רשיון או רשיון משנה, להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאי שימוש אלה כל אדם אחר; (ג) להעתיק, להפיץ או לשעתק את היישומון לטובת צדדים שלישיים; (ד) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של היישומון או ניסיון לגלות את קוד המקור של היישומון; (ה) לעשות שימוש באתר ו/או ביישומון לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית. מובהר כי רשיון שימוש זה הינו מוגבל ואין הוא כולל שימוש מסחרי כלשהו בשירותי האתר ו/או היישומון; ו/ או באיסוף ושימוש במידע כלשהו המוצג בדפיי היישומון ו/או האתר; ו/או הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; ו/או כל שימוש אחר בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.
 4. ככל שתשלח למפעיל היישומון ו/או לרשות הערות, הצעות, שיפורים או כל חומר הנוגע ליישומון, לרבות אך לא רק, פיתוחו, עיצובו, קידומו, לא תהיה לזכאי לכל תמורה או פיצוי בגין שימוש מפעיל היישומון בהם, והנך נותן בזאת רשיון בלתי הדיר למפעיל היישומון לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.
 1. סיכונים הקשורים לרשת האינטרנט ולרשת הסלולר

מפעיל היישומון ומזמין השירות משקיעים מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובסלולר, ככל שההגנה מפניהם נתונה בידיו. עם זאת, אין ביכולתו ו/או בשליטתם של מפעיל היישומון ומזמין השירות למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות וגורמים עוינים כגון וירוסים, "תולעים" (worms), סוסים טרויאניים, באגים, רוגלות (spywares), נוזקות(malwares),  או כל קודי מחשב, קבצים או תוכנות אחרות אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, לצותת לתעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של מפעיל היישומון ומזמין השירות, לשרתים או למחשבים, להתחזות ליישום או מפעיל היישומון ומזמין השירות, לבצע תרמיות והונאות מקוונות, להזיק או לחבל בפעילות האפליקציה, התוכן ו/או השירותים.

 1. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי

היישומון עשוי להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים ("רכיבי צד שלישי"). הינך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם היישומון אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. במקרה של סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו בנוגע לרכיבי צד שלישי אלו בלבד. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באפליקציה ומפעיל היישומון ומזמין השירות מסירים כל אחריות הקשורה בכך. המשתמש מכיר בכך שמפעיל היישומון ומזמין השירות אינם היוצר, הבעלים או מעניק הרישיון של רכיבי צד שלישי, מפעיל היישומון ומזמין השירות אינם מעניקים כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר.

 1. שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מפעיל היישומון ומזמין השירות ומי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, אבדן מוניטין, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וזאת על פי דרישה ראשונה מצד מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות.

 1. דין וסמכות שיפוט

על הסכם זה ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה.​