1. Dirt Carwash

Dirt Carwash är en applikationsbaserad tjänst som ger anslutna användare tillgång till biltvättar vid för applikationstjänsten ansluten/-na tvättanläggning/-ar.

Dirt Carwash riktar sig till två olika kundgrupper Privat/tjänstebilsförare och Företag. Abonnemangsutbudet och priser för abonnemang skiljer sig åt för de olika kundgrupperna.

Med Privat/tjänstebilsförare menas konsumenter som nyttjar Dirt Carwash för att tvätta privatägda fordon eller fordon som privatpersoner disponerar som förmåns eller tjänstebil.

Med Företag menas företagsägda bilar som används i samband med tjänsteutövande såsom körskolor, vårdföretag, hanverkargrupper eller inom yrkestrafik såsom taxi- och budbilar.

Tjänsten Dirt Carwash tillhandahålls av St1 Sverige AB (”St1”), org. nr 556308-5942, Box 1029, 172 21 Sundbyberg. Uppdaterad information om Dirt Carwash finns på www.dirtcarwash.se eller via St1:s applikation Dirt

2. Registrering och administration

Registrering och administrationen av tjänsten Dirt Carwash sker i St1:s applikation Dirt, som kan laddas ner via App Store eller Google Play.

Vid registrering behöver användaren välja vilken typ av kundavtal som de önskar ansluta sig till.

Vid val av Privat/tjänstebil kan användaren välja ett abonnemang (se punkt 3 nedan) och/eller köpa styckevisa tvättar/förtvättar (se punkt 4 nedan).

Företag erbjuds endast abonnemangstjänst.

Det eller de fordon (registreringsnummer) samt bank- eller kreditkort som skall anslutas till tjänsten behöver registreras. Anslutet bank- eller kreditkort måste vara öppet för köp på internet för att kunna nyttjas såsom betalningsmedel för tjänsten.

Vid ett tillfälle per löpande sexmånadersperiod går det att ändra vilket fordon (registreringsnummer) som är anslutet till tjänsten. Det är möjlighet att ändra önskad abonnemangsform, samt vilket bank- eller kreditkort som betalningen av tjänsten skall belasta. Byte av abonnemangsform kan endast effektiviseras vid abonnemangsperiodens utgång

3. Abonnemang

Det krävs ett abonnemang per anslutet fordon till abonnemangstjänsten.

Privat/tjänstebil
Abonnemanget medger användaren möjlighet att tvätta registrerat fordon upp till 10 gånger under en abonnemangsmånad (30 kalenderdagar).

Det är möjligt att tillämpa olika abonnemang för de registrerade fordonen.

Vid val av abonnemang väljer brukaren önskat tvättprogram och tvättanläggning/ar. De vid var tid aktuella tvättprogrammen och tillval återges på www.dirtcarwash.se eller via St1:s applikation Dirt.

Företag
Abonnemanget medger användaren möjlighet att tvätta registrerade fordon upp till det maxantal tvättar som ingår i det valda abonnemanget. Tvättprogram som ingår i abonnemanget återges på www.dirtcarwash.se eller via St1:S applikation Dirt och väljs fritt av användaren.

Vid val av abonnemangsform väljer brukaren önskat tvättprogram och tvättanläggning/ar. De vid var tid aktuella tvättprogrammen och tillval återges på www.dirtcarwash.se eller via St1:s applikation Dirt.

4. Styckevisa köp av tvättar/förtvättar

Konsumenter anslutna till Privat/Tjänstebil kan köpa styckevisa tvättar/förtvättar i applikationen Dirt.

De styckevisa köpta tvättarna/förtvättarna kan endast nyttjas för det eller de fordon som registrerats för tjänsten.

Om köpta tvättar ej nyttjats av användaren inom en sammanhängande period om trettio dagar från inköpsdagen, går de förlorade utan rätt till återbetalning eller kreditering av debiterad köpeskilling.

Användaren äger ej rätt att överlåta rätten till köpta tvättar/förtvättar till annan.

Användare anslutna till Företagsavtal kan inte köpa styckvisa tvättar.

5. Användning av Dirt Carwash

Användaren av Dirt Carwash förbinder sig vid nyttjande av tjänsten att:

Det åligger användaren att tillförsäkra att det registrerade fordonets storlek inte överstiger de maximala mått som gäller för aktuell fordonstvätts drift, samt även i övrigt följer de instruktioner som anvisas vid tvättanläggningen. Vid tvätt med fordon med takbox måste ett

särskilt tvättprogram väljas anpassat för takbox.

St1 förbehåller sig rätten att när som helst utföra erforderligt underhåll, reparation eller förbättring av anslutna tvätthallar samt applikationen Dirt.

6. Betalning

Konsumenten eller företaget som anslutit sig till en abonnemangstjänst debiteras abonnemangsavgiften månatligen. En abonnemangsavgift uttas per registrerat fordon. Betalning dras automatiskt från det bank- eller betalkort som registrerats för abonnemangstjänsten.

Om betalning inte kan genomföras, exempelvis till följd av att kortet spärrats eller saknat täckning alternativt inte är öppet för köp på internet, kommer abonnemangstjänsten tillfälligt spärras. Nya försök görs under de nästkommande tre bankdagarna. Abonnemangstjänsten återaktiveras när godkänd betalning registrerats hos St1.

Vid köp av singeltvätt belastas anslutet betalkort i samband med köpet via applikationen Dirt.

7. Abonnemangsperiod

Abonnemangsperioden startar det datum användaren registrerade abonnemangstjänsten för ett fordon och gäller i perioder om 30 dagar, med automatisk 30-dagars förlängning. Vid tillkommande registreringar av fler fordon kan olika abonnemangsperioder komma att tillämpas för de registrerade fordonen. Information om datum för gällande abonnemangsperiod återfinns i applikationen Dirt och kan även erhållas genom kontakt med Dirt kundservice.

8. Uppsägningstid

Användaren kan säga upp abonnemangstjänsten för ett visst eller samtliga fordon via applikationen Dirt eller genom kontakt med Dirt kundservice. Uppsägning sker alltid till abonnemangsperiodens utgång, innebärande att kortinnehavaren inte äger rätt till återbetalning eller kreditering av debiterad abonnemangsavgift.

Om uppsägning ej meddelats senast dagen för abonnemangsperiodens utgång, kommer uppsägningen att träda ikraft först vid efterföljande abonnemangsperiods utgång. Användaren kommer härvid att debiteras för en ytterligare abonnemangsperiod om 30 dagar, varunder kortinnehavaren äger rätt att nyttja tvättabonnemanget enligt dess registrerade abonnemangsform till dess abonnemangsperioden tar slut.

9. Befrielsegrunder

St1 garanterar inte att de till tjänsten anslutna fordonstvättarna alltid fungerar, exempelvis vid tillfälliga driftstopp eller underhåll och reparationer av fordonstvätt eller om fordonstvätten är stängd på grund av kyla, som innebär att biltvätten eller fordon kan skadas. St1 garanterar inte heller biltvättens användande vid underhåll eller driftsstopp av applikationen Dirt. St1 garanterar inte heller att den information som tillhandahålls genom applikationen Dirt, rörande tjänsten, vid var tid är korrekt eller komplett. St1 ansvarar således inte för olägenhet eller skada som kan åsamkas användaren till följd av att bank- eller kreditkort ej kan användas såsom betalningsmedel via applikationstjänsten Dirt eller om den tillhandahållna informationen rörande tjänsten är felaktig eller missvisande. St1 är härutöver inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan omständighet utanför St1s kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om St1 själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas om St1 förfarit med normal aktsamhet. St1 ansvarar för indirekta skador endast om och i den omfattning som föreskrivs i tvingande lagstiftning.

Användaren är införstådd med att användningen av tjänsten via Dirt inte till någon del begränsar användarens ansvar enligt kontobestämmelserna för registrerade bank- eller kreditkort.

10. Ändrade villkor

Dessa allmänna bestämmelser gäller till dess St1 meddelat annat. St1 äger rätt, efter det att användaren aviserats därom (exempelvis via applikationen Dirt), vidtaga ändringar av gällande bestämmelser även avseende tjänstens innehåll och kostnader/abonnemangsavgifter. Användaren anses ha godkänt ändringen genom att inte säga upp tjänsten. De ändrade bestämmelserna träder ikraft femton dagar efter avisering om villkorsändring, dock tidigast vid den efterföljande abonnemangsperiodens start.

11. Personuppgifter

St1 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som användaren registrerar och administrerar för abonnemangstjänsten i applikationen Dirt, för den bildupptagning av registrerat fordon som sker med kameraövervakning vid anslutna tvätthallar, samt för de övriga uppgifter som registreras inför eller under kundrelationen. Användaren samtycker till att St1 behandlar personuppgifter för de ändamål som anges nedan.

Ändamålet med St1:s behandling av personuppgifter är att kontrollera samt administrera avtalsförhållandet med användaren, fullgöra de skyldigheter som St1 har enligt tillämpliga lagar, förordningar samt myndighetsbeslut, samt genomföra marknads- och kundanalyser i syfte att tillhandahålla anpassade kunderbjudanden. Behandlingen omfattar uppgifter om användaren, användarens registrerade kortuppgifter, bildupptagning på användarens registrerade fordon, samt användarens abonnemang, vilka registreras som underlag för fakturerings- och reskontrabehandling, abonnemangsverifiering, statistik, affärs- och metodutveckling, riskhantering, samt anpassade kundförmåner. Uppgifter kan också komma att lämnas ut till bolag inom St1 koncernen samt samarbetspartners (i Sverige och utomland med iakttagande av personuppgiftslagens restriktioner).

Användaren som samtyckt till reklam vid registrering är införstådd med att kortinnehavaren automatiskt kan komma att erhålla särskild information om kunderbjudanden och ger St1 rätt att för detta syfte behandla uppgifter om användarens tjänster.

Användaren medger att St1 på automatisk väg, genom samkörning med andra datoriserade personregister, äger uppdatera och tillföra kundregistret sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god registervård, t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post-, internet- och telekommunikation.

Användaren äger rätt att skriftligen begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om honom/henne och begära att personuppgifterna rättas, begränsas eller tas bort. Användaren kan också göra en skriftlig anmälan till St1 om användaren, efter medgivande härtill, inte längre vill att uppgifter ska användas för direkt marknadsföring, s.k. reklamspärr.

12. Giltighetstid m.m.

Användarens rätt att nyttja abonnemangstjänster gäller så länge användaren har ett giltigt Dirt Carwash abonnemang. St1 äger rätt att säga upp den av användaren anslutna tjänsten med omedelbar verkan om St1 misstänker att tjänsten används obehörigen eller på annat otillbörligt sätt. Om användaren använt tjänsten otillbörligt äger St1, utöver uppsägning, även rätt att debitera användaren för de fordonstvättar som tjänsten otillbörligt nyttjats för motsvarande St1:s ordinarie pris utan abonnemang eller rabatter. St1 äger vidare rätt att säga upp användarens tjänst med en månads uppsägningstid om St1 beslutar att tjänsten skall upphöra i sin helhet eller för en viss ansluten av användaren vald tvättanläggning.

13. Ångerrätt

Konsumenter har ångerrätt i 14 dagar från den dag tjänsten registrerades. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt ska lämnas till Dirt kundservice. Om användaren använt abonnemanget under perioden fram till dess att användaren utnyttjade sin ångerrätt skall användaren erlägga betalning för aktuella tvättar motsvarande ordinarie pris utan abonnemang eller rabatter. St1 äger härvid rätt att debitera användarens bank- eller kreditkort för aktuella tvättar samt kvitta det belopp som skall återbetalas till användaren mot den fordran St1 härvidlag har gentemot användaren.

14. Klagomålshantering, tvister m.m.

Svensk lag ska tillämpas på abonnemangstjänsten Dirt Carwash. Tvister prövas av allmän domstol. Konsumenter kan även vända sig till allmänna reklamationsnämnden för kostnadsfri prövning av tvisten. Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, lämnar avgiftsfri vägledning.

15. Kundservice

Alla ärenden rörande Dirt Carwash handläggs av: Dirt Carwash/St1, Löfströms allé 5, Box 1029, 172 21 Sundbyberg, tel 0770 - 82 90 00 (vardagar 8-16), e-post: hejdirt@dirtcarwash.se

Aktuella allmänna bestämmelser återfinns alltid på www.dirtcarwash.se eller i applikationen Dirt.