MAGEE  Käyttöehdot

 

1.       Yleistä

 

1.1   Laatukilpi Oy (”Yritys”) tarjoaa pysäköinnin sähköisen järjestelmän (”Magee-järjestelmä”), jonka kautta Yritys yhdessä P-operaattoreiden ja Yhteistyökumppanien kanssa mahdollistaa Asiakkaille ajoneuvojen pysäköinnin hallinnoimisen (”Magee-palvelu” ja ”Magee-maksulaite”) ja pääsyn siihen liittyviin lisäpalveluihin sekä toimintoihin. Näissä käyttöehdoissa määritelmällä ”Palvelut” viitataan Magee-palveluun ja siihen liittyviin lisäpalveluihin sekä muihin Yrityksen kulloinkin tarjoamiin palveluihin. Määritelmällä ”Laite” viitataan Magee-maksulaitteeseen ja muihin Yrityksen kulloinkin tarjoamiin laitteisiin.

 

1.2   Magee-maksulaite on henkilökohtainen pysäköinnin maksulaite, jota käyttämällä pysäköintimaksu suoritetaan. Magee-maksulaite toimii myös elektronisena parkkikiekkona, jolla voi ilmaista saapumisajan seuraavan tasa- tai puolituntisen tarkkuudella.

 

1.3   Tarkempi kuvaus Palveluista ja Laitteista on saatavilla Verkkosivustolla.

 

1.4   Palveluntarjoajan tiedot: Laatukilpi Oy, y-tunnus 0184451-2, osoite: Opastie 10, 62375 Ylihärmä

 

1.5   Verkkosivuston osoite on https://magee.witrafi.com ja Magee-Asiakaspalvelun yhteystiedot: magee@laatukilpi.fi ja 010 087 870

 

 

 

2.       Pääsy palveluun

 

2.1   Voidakseen käyttää Magee-järjestelmää sekä Magee-maksulaitetta Asiakkaan tulee ensin rekisteröidä maksulaitteensa. Magee-maksulaitetta voidaan ryhtyä käyttämään pysäköinnin maksamiseen heti kun rekisteröinti on hyväksytty. Magee-maksulaitetta voidaan käyttää pysäköintikiekkona myös ilman rekisteröintiä.

 

2.2   Laitteen rekisteröinti tehdään Verkkosivuilla. Rekisteröimisen yhteydessä Asiakkaalta pyydetään erilaisia tietoja, kuten nimi, sähköposti, puhelinnumero, rekisterinumero sekä muita rekisteröinnissä vaadittavia tietoja. Tietoja käytetään palvelun tuottamiseen.

 

 

3.       Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

 

3.1   Asiakas on vastuussa siitä, että kaikki häntä sekä ajoneuvoja koskevat tiedot on rekisteröity oikein ja että tiedot ovat voimassa. Rekisteröidyt tiedot tulee tarkistaa kirjautumalla palveluun. Asiakkaan tulee laitetta ja palvelua käyttäessä varmistua myös siitä, että pysäköinti rekisteröityy oikealle ajoneuvolle.

 

3.2   Mikäli Asiakas käyttää maksutapana maksukorttia, Asiakkaan tulee varmistaa, että Magee-palvelussa rekisteröity maksukortti on voimassa ja että siihen mahdollisesti liittyvällä tilillä on riittävästi katetta. Maksukortin vaihtuessa Asiakkaan tulee viipymättä päivittää uudet maksukorttitiedot Verkkosivuilla.

 

3.3   Magee-palvelu toimii kaikilla yleisimmillä selaimilla. Asiakkaan tulee kuitenkin varmistua siitä, että hänen käyttämänsä tietokone, matkapuhelin tai muu tekninen laite toimii asianmukaisesti ja on yhteensopiva Magee-järjestelmän kanssa. Asiakkaan tulee myös varmistua siitä, että hänen käyttämässään laitteessa on kaikki asianmukaiset päivitykset asennettuina ja laitteet vastaavat suorituskyvyltään Magee-järjestelmän vaatimuksia. Tarkemmat tiedot järjestelmävaatimuksista löytyy Verkkosivuilta.

 

3.4   Asiakkaan tulee varmistua siitä, että kaikki asiakastiliä koskevat kirjautumistiedot pidetään salassa eikä niitä luovuteta tai muutoin paljasteta luvattomalle henkilölle.

 

3.5   Magee-maksulaitetta voi käyttää ainoastaan niillä parkkipaikoilla ja pysäköintialueilla, jotka on erikseen määritelty verkkosivuilla.  Asiakkaan tulee ennen pysäköinnin aloittamista varmistua siitä, että kyseisellä alueella voi käyttää Magee-maksulaitetta.

 

3.6   Jos Asiakas käyttää pysäköintiin Magee-maksulaitteen pysäköintikiekkotoimintoa, laite tulee aina sijoittaa ajoneuvon tuulilasille siten, että se on vaivatta pysäköinninvalvonnan nähtävissä.

 

Jos Asiakas maksaa pysäköinnin Magee-maksulaitteella, tulee joko Magee-maksulaite sijoittaa pysäköidyn ajoneuvon kojelaudalle pysäköinninvalvonnan nähtäville, tai vaihtoehtoisesti pysäköidyn ajoneuvon tuulilasiin kiinnitetään Magee-tarra tai kojelaudalle sijoitetaan esim. käsinkirjoitettu lappu, johon on kirjoitettu ”Magee”. Näin pysäköinninvalvonta tietää, että pysäköinnistä maksetaan Magee-maksulaitetta käyttäen.

 

3.7   Asiakkaan tulee aina pysäköidessään noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä, kunnallisia järjestyssääntöjä sekä muita kyseisellä alueella mahdollisesti voimassaolevia sääntöjä.  

 

3.8   Pysäköidessään asiakkaan tulee aina tarkistaa, että pysäköintitapahtuma aktivoituu myös Magee-maksulaitteessa ja että kyseistä pysäköintitapahtumaa koskevat tiedot ovat oikeat (ajoneuvon rekisterinumero sekä pysäköintialue).  

 

3.9   Asiakkaan tulee huolehtia, että Magee-maksulaite on toimintakuntoinen, esimerkiksi varmistamalla, että laitteen akussa on virtaa. Mikäli pysäköintitapahtuma ei aktivoidu taikka se keskeytyy pysäköinnin aikana sellaisen Magee-laitteen toimintahäiriön vuoksi, joka kuuluu Asiakkaan vastuun piiriin, Asiakas on velvollinen huolehtimaan pysäköintimaksun suorittamisesta pysäköintioperaattorille muulla kyseisen operaattorin hyväksymällä tavalla.

 

3.10       Mikäli Asiakkaalle määrätään virheellisen pysäköinnin johdosta pysäköintivirhemaksu, vastaa hän itse maksusta sekä kaikista muista pysäköintivirhemaksuun ja sen suorittamiseen liittyvistä kuluista.

 

3.11       Asiakkaan tulee varmistua siitä, että mitkään Magee-järjestelmään siirrettävät tiedot ja materiaalit eivät sisällä haittaohjelmia.

 

 

4.       Palveluntuottajan vastuu

 

4.1   Yrityksen kokonaisvastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu enintään 1000 euroon, paitsi jos se on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Tällöinkään Yritys ei ole vastuussa Asiakkaalle aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten esimerkiksi saamatta jääneistä voitoista taikka kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista.

 

4.2   Yritys ei ole vastuussa asiakkaan vahingoista, mikäli ne ovat aiheutuneet

·                     Asiakkaan omasta virheestä, laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta

·                     siitä, että Asiakas ei ole täyttänyt näiden käyttöehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tai ei muutoin ole noudattanut Magee-maksulaitteen käyttöohjeita tai muita laitetta tai tätä palvelua koskevia ohjeita

·                     siitä, että pysäköinnissä ei ole noudatettu voimassaolevia säännöksiä, määräyksiä tai ohjeita

·                     Magee-maksulaitteen sellaisesta toimimattomuudesta, joka ei kuulu laitevalmistajan tuotevastuun piiriin

·                     virheistä, keskeytyksistä tai viivästyksistä puhelin-, internet- tai muissa viestintäverkoissa tai teleoperaattorin toimista tai laiminlyönneistä, jotka vaikuttavat Magee-maksulaitteen tai Magee-palvelun toimintaan, käyttöön tai saatavuuteen.

 

 

5.       Reklamaatiot

 

5.1   Kaikista Magee-maksulaitteessa tai Magee-palvelussa esiintyvistä viallisuuksista taikka virheellisistä veloituksista tulee viipymättä tehdä kirjallinen reklamaatio joko verkkosivuilla taikka Magee-Asiakaspalveluun. Reklamaatio tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä kun Asiakas on tullut virheestä tietoiseksi. Reklamaatiossa tulee selkeästi yksilöidä millaisesta virheestä on kysymys ja liittää reklamaatioon mahdolliset tositejäljennökset.

 

5.2   Mikäli reklamaatio koskee pysäköintivirhemaksuja, jotka johtuvat Magee-järjestelmän vikatilanteesta tai muusta toimintaa haittaavasta Magee-järjestelmän sisäisestä virheestä, asia käsitellään Yrityksen ja kyseistä aluetta operoivan pysäköintioperaattorin kesken. Ratkaisusta sekä sen aiheuttamista jatkotoimenpiteistä tiedotetaan Asiakasta viipymättä.

 

5.3   Mikäli reklamaatio koskee pysäköintivirhemaksuja, jotka johtuvat Asiakkaan pysäköinnistä sääntöjen vastaisesti, maksun laiminlyönnistä, Magee-järjestelmän väärinkäytöstä tai muusta Asiakkaan aiheuttamasta virheestä, tulee Asiakkaan itse reklamoida pysäköintivirhemaksua kyseistä aluetta operoivalta pysäköintioperaattorilta.

 

 

6.       Hinnat ja maksut sekä maksuehdot

 

6.1   Magee-palvelun sekä Magee-maksulaitteen käyttöön perustuvat maksut ja veloitukset määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on saatavilla Verkkosivuilta. Pysäköintimaksut eivät sisälly hinnastossa ilmoitettuihin hintoihin, mutta ne eritellään ja veloitetaan samalla laskulla yhdessä muiden maksujen kanssa.

 

6.2   Yritys pidättää oikeuden muuttaa hinnaston hintoja ja maksuja. Muutokset astuvat voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua sen jälkeen, kun niistä on ilmoitettu Asiakkaalle.

 

6.3   Pysäköintitapahtuman maksaminen tapahtuu veloittamalla Asiakkaan rekisteröimää maksukorttia taikka muulla Yrityksen hyväksymällä maksutavalla. Asiakas valitsee maksutavan siinä yhteydessä, kun rekisteröityy Magee-maksulaitteen käyttäjäksi. Maksutavan voi myöhemmin vaihtaa käyttäjätililtä.

 

6.4   Mikäli maksua ei suoriteta oikea-aikaisesti, Yrityksellä on oikeus periä maksulle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa sanotun lain säännösten mukaisesti. Yritys voi myös periä korvausta maksun viivästymisen aiheuttamista kuluista.

 

 

7.       Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

 

7.1   Sopimus on voimassa siitä lähtien, kun Magee-palveluun on luotu käyttäjätili. Sopimuksen voimassaolo määräytyy kutakin Tuote- ja palvelupakettia koskevien ehtojen mukaisesti. 

 

7.2   Yrityksellä on oikeus välittömästi keskeyttää Asiakkaan pääsy palveluun, lukita asiakkaan käyttäjätili ja/tai irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos

·                     Asiakas rikkoo olennaisesti näiden käyttöehtojen mukaisia velvollisuuksiaan

·                     Asiakas toistuvasti jättää täyttämättä maksuvelvoitteensa Yritykselle tai

·                     Asiakas muulla tavoin käyttää Magee-maksulaitetta tai Magee-palvelua väärin

 

7.3   Sopimuksen irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti eikä se vaikuta osapuolten irtisanomisajankohtaan mennessä syntyneisiin velvoitteisiin tai oikeuksiin.

 

 

8.       Peruuttamisoikeus

 

Kuluttajansuojalain säännösten nojalla asiakkaalla on oikeus 14 päivän kuluessa rekisteröinnin hyväksymisestä peruttaa Sopimus ilmoittamalla siitä Magee-Asiakaspalveluun. Peruutuksesta huolimatta asiakkaan tulee maksaa kaikki pysäköintimaksut ja/tai kaikki käyttämiänsä palveluita vastaavat maksut, joita on peruutukseen mennessä kertynyt.

 

 

9.       Henkilötietojen käsittely

 

9.1   Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia (22.4.1999/523)

 

9.2   Rekisterinpitäjänä Yritys tallentaa ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja, joihin sisältyy muun muassa

·                     asiakkaan nimi

·                     asiakkaan osoite

·                     henkilötunnus

·                     sähköpostiosoite

·                     matkapuhelinnumero

·                     ajoneuvon rekisterinumero

·                     tapahtumatiedot pysäköinnistä, kuten pysäköinnin sijainti

 

9.3   Tietojen käyttötarkoitus:

·                     Palvelujen hallinnointi

·                     Yrityksen lakiin perustuvien velvollisuuksien täyttäminen

·                     tarjousten ja tietojen lähettäminen asiakkaalle

·                     Palvelujen ja Laitteiden analysointi ja kehittäminen

 

9.4   Yritys voi luovuttaa Asiakkaan henkilötietoja sekä pysäköintitapahtumia koskevia tietoja pysäköinninvalvontajärjestelmiin sekä muihin valvontajärjestelmiin. Lisäksi Yritys voi luovuttaa tietoja edellä kohdassa 9.3 mainittuihin tarkoituksiin.

 

Rekisteröimällä käyttäjätilin Asiakas hyväksyy tietojen käytön ja luovutuksen näissä käyttöehdoissa mainittuihin tarkoituksiin.

 

 

10.   Sovellettava laki ja riidanratkaisu

 

Osapuolten väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki riidat ja erimielisyydet tai vaatimukset, jotka johtuvat Magee-palvelusta tai Magee-maksulaitteesta ratkaistaan ensisijaisesti vapaaehtoisella osapuolten välisellä sopimuksella. Mikäli sopimukseen ei päästä, erimielisyys voidaan tutkia Kuluttajariitalautakunnassa taikka vaihtoehtoisesti Yrityksen kotipaikan mukaisessa tuomioistuimessa.

 

 

© Laatukilpi Oy   7.12.2017